Technológie a služby

Splaškové vody

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistenie splaškových vôd z domácností a komunálnej sféry

    V tejto sekcii sa zaoberáme splaškovou vodou, jej čistením, dočisťovaním, jej vypúšťaním po predčistení do recipientu, do podložia, prípadne do splaškovej, či dažďovej kanalizácie. Prevažuje tu problematika biologických čistiarní odpadových vôd od tých najmenších pre rodinné domy, malé prevádzky, hotely, rekreačné zariadenia, penzióny a pod., cez stredné komunálne čistiarne pre obytné komplexy, malé obce, až po mestské biologické ČOV. 

FANNHiT . pasívne domové ČOV

Všeobecné informácie o čistení vôd

Čistenie domových a komunálnych odpadových vôd
Prečo malú domovú čistiareň odpadových vôd ?
Žumpu, alebo čistiareň odp. bôd?  Posúďte sami.
Dobré rady k domovým čistiarňam odpad. vôd

Aká ČOV je pre Vás optimálna?  Porovnanie ČOV

Legislatíva a pomoc

Riešenie odtokových problémov z ČOV do priesaku Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Orient. test určenia vhodnosti pôdy pre vsakovanie vody Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
  Nar.vlády SR 296/2005 kvalitatívne ciele a limit. hodnoty vôd
  Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čist. vôd
Čistenie splašk. vôd - rod. domy, maloproducenti   Čistenie splaškových vôd - komunál, veľkoproducenti
Malé(domové) aeróbne čistiarne splaškových vôd Komunálne biologické čistiarne splaškových vôd
K Ultra Membránové ČOV - nová kvalita čistenia StainlessC Nerezové biologické čistiarne pre 100-500 EO
StainlessC Nerezové kompaktné ČOV  pre 2-50 EO StainlessC Nerezové biologické čistiarne pre 500-1000 EO
StainlessC Nerezové technol. ČOV  pre 20-100 EO StainlessC Nerezové biologické čistiarne pre 1000-x000 EO
VARIOcomp Domové plast. čistiarne pre 3-25 EO ANA Comb Kompakt.plast. čistiarne odp. vôd 100-600 EO
Aquatec AT Domové plast. čistiarne pre 6-50 EO Metalman Čistiarenské technológie a komponenty ČOV
ANAcomb Domové plast. čistiarne pre 5-75 EO    
AquaflotAQ Domové plast. čistiarne pre 4-15 EO

Systémy predčistenia splaškových odpadových vôd

Topas Domové plast. čistiarne pre 5-100 EO Faku Lapače tukov pre kuchyne,jedálne,reštaurácie
StainlessC ČOV pre vstavanie do existuj. nádrží

Systémy dočistenia splaškových odpadových vôd

Bezenergetické anaeróbne čistiarne a septiky 

Biofilter Biofilter-skrápaný ako II.stupeň čistenia vôd
Micro Bezenergetické anaeróbne ČOV 3-6 EO Zemfilter Zemný filter ako II.stupeň čistenia odpad. vôd
SeptikV Bio-septiky valcové plast. pre 4-20 EO

Súvisiace technológie a produkty

SeptikH Bio-septiky hranaté plast. pre 4-20 EO    
       

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie diela do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34