Technológie a služby

MICRO

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

MICRO - malé bezenergetické anaeróbne čistiarne odpadových vôd

  

     Čistiarne typového radu MICRO sú určené predovšetkým pre čistenie splaškových odpadových vôd zo záhradných domčekov, chát, chalúp, nerovnomerne obývaných rodinných domov, prípadne odlúčených pracovísk t.j. všade tam, kde je komplikované využitie aeróbnych čistiarní s aktívnym prevzdušňovaním kôli nepravidelným nátokom splaškovej vody, prípadne kôli komplikáciám s využitím elektrickej energie.

1.       Popis a technické charakteristiky čistiarní :

             Čistiarne splaškových odpadových vôd MICRO pozostávajú z biologického septika a pomalého biologického filtra. Tieto dva systémy sú združené do jednej čistiacej jednotky, ktorá pracuje výlučne na anaeróbnom princípe čistenia splaškových vôd bez potreby elektrickej energie. Čistiareň neobsahuje žiadne točivé stroje, alebo iné pohyblivé mechanické časti. Pracuje na gravitačnom princípe t.j. splašky pritekajú gravitačne, prestupujú jednotlivými čistiacimi zónami, kde dochádza k ich biologickému rozkladu, oddeleniu od vyčistenej vody. Vyčistená voda samospádom vyúsťuje do výtokového potrubia. ČOV má veľký hladinový rozdiel medzi vtokovým a odtokovým potrubím (toto je dané princípom čistenia a zaradením pomalého biologického filtra). Preto je vyústenie z čistiarne výrazne nižšie od úrovne terénu. Podľa potreby je možné čistiarne vybaviť čerpacím zariadením vyčistenej vody s vlastným ovládaním a tým zabezpečiť výšku odtoku vyčistenej vody vo výškovo nepriaznivých terénnych podmienkach na potrebnú úroveň.

      Technológia ČOV pracuje vo dvoch stupňoch. V prvej časti dochádza k sedimentácii látok rozptýlených v splaškovej vode, mineralizácii a usadzovaniu látok v anaeróbnom  procese a akumuluje sa vytvorený vyhnitý kal. V druhej časti je osadený biologický filter, ktorý výrazne zvyšuje čistiaci účinok a odstraňuje prípadné pachy.

    Čistiarne sú vyrobené z polypropylénových dosák. Náplň biologického filtra je z PP alebo PE flexibilných trubiek. Náplň biologického filtra je trvalá a nie je ju potrebné v priebehu prevádzky  meniť či dopĺňať. Čistiarne sú dodávané kompletne vrátane samonosného poklopu s odnímateľným vekom. Výška komínka s odnímateľným poklopom je štandardne 235 mm. Výšku komínka možno podľa priania zákazníka upraviť.

Čistiarne spĺňajú náročné užívateľské kritériá :

bullet

účinnosť čistenia väčšia ako 90 - 95%,

bullet

čistiarne pracujú bez nárokov na energiu,

bullet

vysoký čistiaci účinok pri kolísaní množstva odpadovej vody,

bullet

dlhodobá funkcia bez prítoku splaškov

bullet

krátkodobá možnosť preťaženia až o 200%

bullet

nehlučná prevádzka,

bullet

parotesnosť (vylúči zápach v okolí),

bullet

bezobslužná prevádzka,

bullet

jednoduchosť technológie vylučuje možnosť vzniku porúch

bullet

minimálne nároky na údržbu,

bullet

žiadne mimoriadne opatrenia pre zimnú prevádzku,

bullet

žiadne nároky na odborný servis,

bullet

skladovanie odpadových produktov čistenia (prebytočného kalu) až 2 roky s možnosťou ich jednoduchého vytiahnutia kalovým čerpadlom,

bullet

použitie výhradne nekorodujúcich materiálov s mimoriadnou dobou životnosti

bullet

nenáročná údržba a ľahká vymeniteľnosť hlavných dielov.

Technické charakteristiky čistiarní MICRO :

Typ   čistiarne

Počet obyvateľov

Zaťaženie kg BSK5/deň

Hmotnosť kg

Max.denný prietok  m3/deň

Dĺžka L (mm)

Šírka B(mm)

Výška H(mm)

Výška*  vtoku od dna (mm)

Výška*  výtoku od dna (mm)

DN potrubia

MICRO 0,5

1 – 3

do 0,18

350

0,45

2000

1200

1750

1350

150

110

MICRO 1,0

1 – 6

do 0,36

550

0,9

2000

2000

2050

1650

150

110

   * Výška vtoku a výtoku sa meria od stredovej osi prítokového, alebo výtokového potrubia

Garantovaná kvalita vyčistenej vody na odtoku :

BSK5 mg/l

NL mg/l

CHSKcr mg/l

p

m

p

m

p

m

20

30

13

20

40

60

Osadenie ČOV do terénu :

    Osadzuje sa do vopred pripraveného stavebného výkopu na základovú dosku z betónu B 7,5. ČOV je nutné obetónovať betónom o hrúbke steny cca 15 cm.  

Prevádzkovanie a údržba čistiarní :

    Čistiareň MICRO je možné prevádzkovať takmer bezobslužne. Raz za dva roky je potrebné zaistiť odvoz zvyškového kalu z prvej sekci ČOV do najbližšej čistiarne odpadových vôd. Dvakrát ročne je potrebná vizuálna kontrola prietoku čistenej vody medzi prvou a druhou sekciou ČOV.

2.       Cenová kalkulácia dodávky čistiarne MICRO :

 Na základe písomnej objednávky, prípadne zmluvy o dielo sa dodávateľ zaväzuje, že do 21 dní po obdržaní objednávky a zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej ceny diela predmetnú čistiareň MICRO dodá a dopraví na miesto určenia za týchto podmienok:  

Typ čistiarne

Cena dodávky technológie bez montáže včítane dopravy bez DPH

Cena dodávky technológie bez montáže včítane dopravy s DPH

MICRO 05

1 870,-

2 225,30

MICRO 05 + prídavné čerpacie zariadenie

2 055,-

2 445,45

MICRO 1

2 295,-

2 731,05

MICRO 1 + prídavné čerpacie zariadenie

2 480,-

2 951,20

V cene je zahrnutá kompletná dodávka, doprava a odovzdanie certifikátov. Stavebnú prípravu, montáž, obetónovanie a napojenie čistiarne na prítokové a odtokové potruba realizuje objednávateľ vo vlastnej réžii a tieto činnosti nie sú predmetom dodávky. Cena je orientačná, môže sa meniť dohodou v závislosti od miesta doručenia.

     V prípade, ak nemáte možnosť vypúšťať vyčistenú vodu do recipientu, môžeme Vám  k čistiarni ponúknuť prídavnú plastovú nádrž, pre dočasné skladovanie vyčistenej úžitkovej vody pred jej použitím k závlahám, prípadne iným technickým účelom. Ceny nádrží podľa objemu a konštrukcie.

3.       Záruky, servis :

    V rokoch 2000 až 2009 bolo na trhu v Českej republike a Slovenskej republike uvedených do prevádzky vyše 2000 čistiarní odpadových vôd MICRO  rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová. V súčasnom období predstavujú jednu z veľmi mála možností likvidácie splaškových odpadových vôd bezenergetickým a takmer bezúdržbovým spôsobom u malých zdrojov znečistenia.

    Na čistiarne odpadových vôd MICRO poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri údržbe. Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko

Firma

Adresa

Špecifikujte otázku

E-mail (povinne) 

Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34