Technológie a služby

Membránové ČOV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Unikátna nová technológia čistenia splaškových vôd - nová kvalita vody na výstupe

Membránové čistiarne VARIOcomp MF

Čistiareň VARIOcomp 15 MF     Čistiarne pracujú na báze novej technológie čistenia splaškových odpadových vôd tzv. membránovej mikrofiltrácie. Tento revolučný systém čistenia splaškových vôd zabezpečuje novú - výrazne vyššiu kvalitu vyčistených vôd na odtoku z ČOV. Voda na výstupe z čistiarne je už v mnohých parametroch porovnateľná s pitnou vodou. Vďaka vlastnostiam membrán umiestnených v biologickej časti ČOV je voda zbavená vírusov, koloidov, baktérií, bielkovín a.t.ď. Kvalita vody na výstupe z ČOV zaručuje možnosť jej využitia ako úžitkovej vody t.j. k umývaniu, kúpaniu, praniu prádla, umývaniu áut, zalievaniu úžitkových i okrasných rastlín a pod. Neodporúča sa len pre pitné účely a to i napriek tomu, že voda je hygienicky zabezpečená.

    ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. V nádrži je umiestnený prevzdušňovací systém pozostávajúci z rozvodu vzduchu a prevzdušňovacích elementov, membránovej filtrácie, mamutky a a ďalších komponentov technológie. Nádrž je zakrytá odklopným vekom. Čistiareň je konštruovaná tak, že sú všetky aparáty dobre prístupné a vynímateľné z čistiarne aj bez jej vyprázdnenia. Dúchadlo odporúčame z hľadiska jeho životnosti umiestniť v budove, alebo v šachte mimo čistiarne. V prípade odchodu, napr. na dovolenku, je možné jednoduchým spôsobom zabezpečiť cirkuláciu vody v čistiarni tak, aby bola biológia zásobovaná vyplavenými živinami z usadzovacej časti. Odber vzoriek je možný priamo z výtoku.Na prevádzkovateľovi tak zostáva zaistenie likvidácie kalu a prispôsobenie prevádzky čistiarne miestnym podmienkam, ktoré spočíva v nastavení množstva odťahu prebytočného kalu.

Vizualizácia ČOV ČOV VARIOcomp 15 MF Vlastnosti membránovej filtrácie Využitie vyčistenej vody

Popis funkce ČOV VARIOcomp MF

     Odpadová voda nateká do usadzovacieho priestoru (A) nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických, usaditeľných a plávajúcich látok, ktoré sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu v tejto časti. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru (C). Aktivačný priestor slúži ako hlavná časť pre biologické čistenie splaškovej odpadovej vody. Do tohoto priestoru je osadený membránový mikrofiltračný modul (B), ktorý sa skladá z troch častí : V spodnej časti je uložený aeračný systém, ktorý slúži k vháňaniu kyslíka do aktivačnej nádrže a k automatickému čisteniu membrán v module kyslíkom. Nad membránovým modulom je umiestnené čerpadlo permeátu, ktoré pod tlakom odsáva vodu cez filtračné membrány a odsáva ju do odtokového žliabku (F). Výhodou riešenia je akumulačný priestor (D) v celom priestore čistiarne, ktorý je určený k akumulácii odpadovej vody a k zabezpečeniu zrovnomernenia odtoku z čiatiarne.
Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je odťahovaný pomocou mamutky do usadzovacieho a kalového priestoru (A).

Technologická schéma činnosti ČOV

Legenda:


A - Usazovací a kalový priestor
B - Membránový modul
C - Aktivácia
D - Akumulačný priestor
E - Dosadzovací priestor
F - Odtok

Typ

počet

Q24

BSK5

Rozmery

Vv

Vo

Hmotnosť

Inšt.príkon

 

EO

(m3/deň)

(kg/deň)

D/Dmax. x H (mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(W)

VARIOcomp 5 MF

3 - 7

0,75

0,3

1200/1500x2020

1750

1700

180 + 30

900

VARIOcomp 10 MF

8 - 12

1,5

0,6

1500/1800x2020

1750

1700

280 + 30

920

VARIOcomp 15 MF

13 - 17

2,25

0,9

1670/2000x2800

2100

2020

450 + 55

940

VARIOcomp 20 MF

18 - 25

3,0

1,2

1910/2200x2800

2300

2020

700 + 80

970

VARIOcomp 40 MF

35 - 45

6,0

2,4

3000x2160x3000

2300

2020

1600

2500

 

Garantované hodnoty koncentrácií vyčistenej vody

Typový rad

VARIOcomp MF - membránové ČOV s mikrofiltráciou

 Parameter

Max. dosahovaná hodnota

 

CHSKcr                 (mg/l)

<  25

     Toto sú parametre vyčistenej vody, ktoré niekoľko násobne prevyšujú požiadavky stanovené normou. Takúto kvalitu vody na výstupe z biologickej ČOV nedosahuje žiadna biologická ČOV, dostupná na trhu v SR. TAKMER PITNÁ VODA !

BSK5                (mg/l)

<    5

NL                    (mg/l)

<    1

Celk. koliformné baktérie cfu/100 mm

< 250

Salmonella        cfu/100 ml

=    0

 

Orientačná cenová kalkulácia dodávky čistiarní VARIOcomp MF

Typ ČOV VARIOcomp

Cena bez DPH €

Montáž bez DPH

Doprava bez DPH  €

Cena bez DPH spolu €

Cena s DPH spolu €

VARIOcomp 5 MF

4 990,-

490,-

200,-

5 680,-

6 759,20

VARIOcomp 10 MF

6 350,-

520,-

250,-

7 120,-

 8 472,80

VARIOcomp 15 MF

8 350,-

550,-

300,-

9 200,-

 10 948,-

VARIOcomp 20 MF

11 350,-

650,-

360,-

12 360,-

 14 708,40

VARIOcomp 40 MF

16 300,-

750,-

420,-

17 470,-

 20 789,30

 

V cene je zahrnutá kompletná dodávka, montáž, uvedenie čistiarne do prevádzky, zaškolenie obsluhy, odovzdávací protokol a odovzdnie príslušných certifikátov.  

Inštalačné schémy jednotlivých typov čistiarní - príklady

* Schémy sú totožné s inštaláciou typového radu VARIOcomp K

Záruky, servis

    V rokoch 1997 až 2009 bolo na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike uvedených do prevádzky vyše 3000 čistiarní odpadových vôd ANAcomb (predchodcov čistiarní VARIOcomp) a čistiarní VARIOcomp rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú veľmi spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová.

     Model VARIOcomp MF je moderná principiálne nová technologická alternatíva starších typov,  plne zohľadňujúca nové technické a technologické poznatky, prispôsobená rýchlemu technologickému vývoju. Tento nový rad biologických čistiarní splaškových odpadových vôd zaručuje výsledky čistenia na výstupe porovnateľné takmer s pitnou vodou a preto je možné vodu z čistenia používať ako úžitkovú vodu na všetky účely okrem pitia. 

     Čistiarne typového radu VARIOcomp MF sú vhodné pre opakované využitie vyčistenej vody predovšetkým tam, kde pretrváva akútny nedostatok úžitkovej vody a v situáciách, kde kôli nedostatočným odtokovým podmienkam vodoprávne orgány štátu, prípadne správcovia tokov trvajú na mimoriadnej - oproti norme niekoľko krát vyššej kvalite vyčistenej vody na odtoku z ČOV do recipientu, prípadne do priesaku do spodných vôd. V každom prípade je využitie týchto čistiarní zásadným počinom pre zvýšenie kvality odpadových vôd a ich vplyvu na životné prostredie.

 Na čistiarne odpadových vôd VARIOcomp MF poskytujeme záruku 24 mesiacov ako celok (na dúchadlo ako súčasť technológie 24 mesiacov za podmienky, výmeny membrán po 12 mesiacoch nepretržitého chodu)a za podmienky využívania odborného servisu. Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri prevádzke. Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.  

Cenník servisných služieb k ČOV s mikrofiltráciou poskytneme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV VARIOcomp K Ultra  5-20 ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky ČOV VARIOcomp K Ultra
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34