Technológie a služby

Aquatec AT

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Domové čistiarne odpadových vôd AT 6-50

    Domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 50 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov (AT 6, AT 8, AT 10, AT 12), obytných budov, skupín domov a zo zdrojov odpadových vôd, kde sa produkuje splašková odpadová voda (napr. ubytovacie zariadenia, reštaurácie, školy, rekreačné zariadenia, výrobne a pod.). Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene, alebo ju po filtrácii použiť v toaletných splachovačoch.

ČOV AT 6

V zmysle požiadaviek európskej normy EN 12566-3 bola domová čistiareň podrobená dlhodobému testu účinnosti čistenia, komplexným skúškam statickej odolnosti, vodotesnosti, trvanlivosti, kontrole rozmerov a prístupnosti. Po ukončení preukazovania zhody, vykonaní počiatočných skúšok typu a zavedenia vnútropodnikovej kontroly výrobne výrobca vydal vyhlásenie zhody, ktoré je plne v súlade s legislatívou EÚ. Ukončenie uvedeného procesu oprávňuje výrobcu označovať svoje výrobky ČOV AT do 50 EO značkou zhody CE.

ČOV AT 6-50

ČOV AT 6-50

 Základný popis 
ČOV tvorí celoplastový reaktor s vnútornou technologickou vostavbou. Maximálne dosiahnuteľný čistiaci efekt je založený na využití technológie nízko zaťažovanej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. ČOV AT je zakrytá odnímateľným PP krytom. V ČOV AT je použitý dlhoročne osvedčený systém kontinuálneho biologického čistenia odpadových vôd, s integrovanou akumuláciou nárazovo pritekajúcich vôd. Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. WO2007022899A1. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).
Dodávka ČOV typu AT sa uskutočňuje na základe záväznej objednávky, pričom platobné a dodacie podmienky sú predmetom vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.

Čistiaci proces
Pozostáva zo sekvencie niekoľkých technologických postupov. Odpadová voda nateká do neprevzdušňovaného priestoru, kde dochádza k biologickému odbúravaniu dusíka a sú vytvorené podmienky na čiastočné biologické odbúravanie fosforu. V tejto časti dochádza aj k mechanickému predčisteniu pritekajúcich odpadových vôd a rozkladaniu tuhého znečistenia. Neprevzdušňovaný aktivačný priestor je rozdelený viacerými vnútornými deliacimi stenami tvoriacimi vertikálne pretekaný labyrint, v ktorom je zriadená vnútorná cirkulácia.
Ďalej odpadová voda gravitačne vteká do prevzdušňovaného priestoru s nízko zaťažovanou aktiváciou, kde za prítomnosti kyslíka dochádza k biologickej degradácii organického znečistenia a k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vzduch do prevzdušňovacieho systému dodávajú membránové kompresory alebo dúchadlá s bočným kanálikom (vysokotlakové ventilátory), ktoré sú umiestnené mimo biologického reaktora. Tlakový vzduch je vháňaný do prevzdušňovaného priestoru cez jemnobublinné aeračné elementy. Dodávaný tlakový vzduch pomocou membránových kompresorov je regulovateľný pomocou riadiacej jednotky (mikroprocesorová riadiaca jednotka), pomocou ktorej môže čistiareň pracovať v rôznych režimoch podľa zaťaženia. Ďalším stupňom čistenia je separácia, kde dochádza k oddeleniu vyčistenej vody od aktivovaného kalu, pričom vyčistená voda sa vypúšťa do vodného toku, do vsaku alebo sa recykluje a odsadený aktivovaný kal sa vracia do systému prečerpávaním zo dna dosadzovacieho priestoru do neprevzdušňovaného resp. prevzdušňovaného priestoru. V dosadzovacom priestore sa nachádza obmedzovač prietoku, ktorý umožňuje využiť vstavaný retenčný priestor v ČOV v prípade nárazovo pritekajúcich odpadových vôd a zabraňuje preťaženiu čistiarne. Vytvárajú sa tým podmienky na vypúšťanie odpadových vôd vsakovaním do podzemných vôd a na recykláciu biologicky vyčistených odpadových vôd, pretože vypúšťaná voda neupcháva póry filtračnej vrstvy podložia alebo filtračného zariadenia.

Európska únia
ČOV AT so vstavaným retenčným priestorom už teraz spĺňa požiadavky normy EU na odolnosť voči nárazovo pritekajúcim odpadovým vodám a zabezpečuje rovnomerný chod domovej ČOV aj pri nárazovom vypustení väčšieho objemu vody (napr. vaňa + práčka). Tým je vyriešený hlavný problém domových ČOV s vyplavovaním aktivovaného kalu z ČOV pri každom nárazovom nátoku.

Technologické parametre
Kvalita vyčistenej vody zodpovedá požiadavkám nariadenia vlády SR č.296/2005 Z.z. na vypúšťanie do povrchových aj podzemných vôd.
Garantované a bežne dosiahnuteľné parametre na odtoku z ČOV uvedené v tabuľke :

Parameter

Priemerne dosahované hodnoty

Garantované hodnoty

CHSKCr

35 mg/l

75 mg/l

BSK5

10 mg/l

15 mg/l

NL

10 mg/l

20 mg/l

N-NH4

2 mg/l

5,0 mg/l

Ncelk

15 mg/l

25 mg/l

Pcelk

3 mg/l

7,0 mg/l

bullet

účinnosť čistenia väčšia ako 95%,

bullet

spotreba elektrickej energie menšia ako

bullet

       1 kWh/m3 vyčistenej vody,

bullet

strednodobá funkcia bez prítoku splaškov

bullet

       do 30 dní

bullet

plná dlhodobá funkčnosť i pri minimálnom prítoku splaškov pod normou kapacity

bullet

schopnosť zvládnuť nárazový prítok

bullet

krátkodobá možnosť preťaženia až o 100%

bullet

nehlučná prevádzka, bezzápachovosť

bullet

bezobslužná prevádzka,

bullet

minimálne nároky na údržbu,

bullet

žiadne mimoriadne opatrenia pre zimnú prevádzku,

bullet

minimálne, alebo žiadne nároky na odborný servis,

bullet

skladovanie odpadových produktov čistenia (prebytočného kalu) minimálne na 5 mesiacov prevádzky s možnosťou ich jednoduchého  vytiahnutia kalovým čerpadlom bez nutnosti použitia fekálneho automobilu,

bullet

použitie výhradne nekorodujúcich materiálov,

bullet

nenáročná prevádzka a ľahká vymeniteľnosť hlavných dielov.

Technické parametre:

TYP ČOV

Priemer
nádrže
[mm]

Výška
nádrže
[mm]

Výška prítoku (spodná hrana potrubia od dna ČOV) [mm]

Výška odtoku (spodná hrana potrubia od dna ČOV) [mm]

DN prítoku/odtoku     [mm]

AT 6

1400

1800

1300

1150

125/125

AT 8

1400 

2200

1700

1500

125/125

AT 10

1750

2000

1500

1250

125/125

AT 12

1750

2200

1700

1500

125/125

AT 15

2050

2200

1700

1500

150/150

AT 20

2050

2700

2200

2000

150/150

AT 30

2300

3000

2500

2300

150/150

AT 40

2850

2700

2200

2000

150/150

AT 50

2950

3000

2800

2600

150/150

V cene je zahrnutá kompletná dodávka, doprava, montáž, uvedenie čistiarne do prevádzky a zaškolenie obsluhy. V cene montáže je zahrnutá i priebežná telefonická podpora prevádzkovateľovi. V cene nie sú zahrnuté výkopové, betonárske, zásypové ani iné stavebné práce.

* Cena dopravy - Cena dopravy (a manipulácie) je uvedená ako orientačná a bude vypočítaná podľa skutočných dopravných nákladov v závislosti od vzdialenosti miesta montáže od miesta distribúcie a priestorových podmienok pre manipuláciu v mieste inštalácie. Záväzný návrh výšky tejto ceny bude obsiahnutý v zmluve o dielo prípadne bude upresnený v konkrétnej ponuke dohodou.

** Nadštandardný – doplnkový sortiment ČOV

bullet

Šachta pre uloženie dúchadla – v prípade nemožnosti jeho inštalácie v technickej miestnosti budovy

bullet

Mikroprocesorová riadiaca jednotka AQC – pre zvýšenie komfortu prevádzky a nastavenia výkonu ČOV

bullet

Nadstavba ČOV – v prípade nižšie uloženého vtokového potrubia, ako je štandardná hĺbka (400 mm).

Osadenie ČOV

     ČOV typového radu AT sa osádza do výkopu na základovú betónovú dosku príslušnej hrúbky tak, aby vrchná hrana nádrže vyčnievala nad terén. V prípade potreby a pokiaľ to vyžaduje projektová dokumentácia, je nutné ČOV obetónovať do výšky určenej PD. ČOV je nutné pred samotným obsypaním resp. obetónovaním napustiť vodou až po hranu odtokového potrubia. Rozmerová schéma stavebnej prípravy je spravidla prílohou tejto ponuky a základný návod k osadeniu ČOV je uvedený v prevádzkovom poriadku. Bude Vám zaslaný dodatočne po objednaní.

Inštalačné schémy jednotlivých typov čistiarní - príklady
AT 6 AT 8 AT 10 AT 12 AT 15 AT 20 AT 30 AT 40 AT 50

 Záruky, servis :  

V rokoch 2003 až 2010 bolo na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike a štátoch EU i iných krajinách sveta uvedených do prevádzky vyše 3500 čistiarní odpadových vôd. Pracujú veľmi spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová. Model Referencie Vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

Na čistiarne odpadových vôd AT poskytujeme štandardne záruku 24 mesiacov ako celok (na dúchadlo ako súčasť technológie 24 mesiacov za podmienky výmeny membrán po 12 mesiacoch nepretržitého chodu, alebo po 24 mesiacoch prerušovaného chodu). Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri údržbe.

Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV AT 6-50 a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34