Technológie a služby

ANAcomb 100 - 600

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistiarne odpadových vôd AS - ANAcomb 100 - 600

Použitie : AS - ANAcomb slúži na anaeróbno-aeróbne čistenie splaškových vôd z rodinných a obytných domov, hotelov, rekreačných zariadení, poľnohospodárskych usadlostí, obytných celkov, obcí a miest.

Popis technológie: Z primárnej usadzovacej nádrže, ktorá slúži súčasne ako kalojem, priteká odpadová voda do anaeróbneho reaktora. V anaeróbnej sekcii dochádza k 40-70% eliminácii organického znečistenia  a k naštiepeniu ťažko rozložiteľných a toxických látok. Predčistená odpadová voda ďalej nateká do anoxickej sekcie, do ktorej  je privádzaný recyklus s vysokým obsahom dusičnanového dusíka. Anoxická sekcia slúži najmä na celkovú elimináciu dusíkatého znečistenia a zároveň na zníženie organického znečistenia. Predčistená odpadová voda z anoxickej sekcie nateká do aeróbnej časti čistiarne. V aktivačnej nádrži dôjde k odstráneniu zvyškového organického znečistenia a  k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vyčistená voda odteká nakoniec z dosadzovacej nádrže do recipientu.

Technologická schémaKonštrukčné riešenie čistiarne : Teleso čistiarne tvorí samonosná nádrž z polypropylénových dosiek, stenových prvkov a fólií. Čistiareň je prevažne osadzovaná na základovú betónovú dosku a obsypaná triedenou zeminou. Nádrž biologickej linky je zakrytá tepelne izolovaným krytom kôli zamedzeniu úniku aerosolov do ovzdušia a proti zníženiu teploty v biologickom procese počas zimných mesiacov. Anaeróbna sekcia je navyše aj pachotesne uzavretá.

 Rozmerová schéma

Garantované parametre vyčistenej vody

BSK5 = 5 mg/l

CHSK = 80 mg/l

NL = 20 mg/l

N-NH4 = 15 mg/l

Parametre a CENNÍK: Biologická ČOV AS – ANAcomb 100 – 600

Typ

Štandardné vyhotovenie v Sk

EO

Q24 [m3/d]

Rozmery L x B x H [m]

Výška odtoku [mm]

Výška hladiny[mm]

M [kg]

Inšt. Príkon [kW]

100

670 000

80-120

15

5 x 2,16 x 3,08

2500

2700

1700

2,54

125 750 000 110-140 18,7 6 x 2,16 x 3,08 2500 2700 2000 2,54

150

820 000

120-170

22,5

7 x 2,16 x 3,08

2500

2700

2260

2,54

200

1 040 000

170-220

30

9 x 2,16 x 3,08

2500

2700

1900+1400

2,54

250

1 240 000

220-270

37,5

11 x 2,16 x 3,08

2500

2700

2200+1600

2,54

300

1 420 000

270-330

45

7 x 4,32 x 3,08

2500

2700

2260+2260

3,2

350

1 580 000

330-370

52,5

6,5 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2600+2600

3,2

400

1 780 000

370-430

60

7,3 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2900+2900

4,0

450

1 950 000

430-470

67,5

8 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2300+2300+1900

4,0

500

2 250 000

470-530

75

8,5 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2400+2400+1900

4,0

550

2 350 000

530-570

82,5

9 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2900+2900+1900

4,0

600

2 600 000

570-630

90

9,5 x 5,32 x 3,08

2500

2700

2900+2900+2100

4,5

V cene ČOV je zahrnutá plastová nádrž ako nosič technológie, zakrytie ČOV tepelne izolovaným krytom, prevzdušňovacie elementy, rozvody vzduchu, zdroje vzduchu s protihlukovými krytmi ako aj ich 100 % záloha, elektrické rozvody a rozvádzač, nosič biomasy, vybavenie čerpacej stanice ako aj 100 % záloha čerpadiel. 

Ceny sú v Sk, bez DPH, fco výrobňa, platnosť od 1.1.2009

EO – počet ekvivalentných obyvateľov Q24 – priemerný denný bezdažďový prietok odpadovej vody Vv – výška vtoku Vo – výška odtoku X – vzdialenosť medzi okrajom nádrže a nátokom na ČOV M – hmotnosť

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV ANAcomb 100-600 a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34