Technológie a služby

SC 20 - 100

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

STAINLESS CLEANER - vynikajúce čistiarne odpad. vôd pre 20 - 100 EO - typové alebo individuálne projekty vstavané do betónových nádrží.

SC - vstavaná technológia Vstavaná technológia v betónovej nádrži Vstavaná technológia v betónovej nádrži Prevádzka čistiarne odpadových vôd v betónovej nádrži

Čistiarne odpadových vôd STAINLESS CLEANER typov SC 20 - SC 100 sú určené pre likvidáciu splaškových odpadových vôd z malých a stredných zdrojov individuálneho znečistenia (bytové domy, hotely, polyfunkčné budovy, podnikateľské objekty a pod.), ale i z malých komunálnych zdrojov (časti obcí, rekreačné oblasti, podnikateľské areály,  a podobne).

Čistiarenské technológie STAINLESS CLEANER určené pre vstavanie do betónových nádrží sú navrhnuté ako hotové typové projekty. Sú dodávané ako alternatívne riešenia popri nerezových kompaktných čistiarňach valcového profilu typov SC 4 až SC 50 pre prípad, ak podmienky v mieste inštalácie vyžadujú betónovú nádrž, alebo ak si to vyžaduje investor. Vhodné sú tiež pre stavebné spoločnosti dodávajúce stavby "na kľúč", kedy stavebná časť nádrží môže byť vyhotovená lacno súbežne so stavebnými prácami HSV na samotnom objekte. Dodávateľsky je v takom prípade realizovaná už len technológia. Pri navrhovaní sú zohľadňované požiadavky na kvalitu vyčistenej vody vypúšťanej do recipientu, zvláštne požiadavky správcu toku i požiadavky budúceho prevádzkovateľa čistiarne. Dodávka môže byť teda typová alebo individuálna podľa požiadaviek investora alebo podmienok v mieste inštalácie.

Ich prednosti oproti konkurenčným technológiám sú nasledujúce:

bulletpokroková, prepracovaná a spoľahlivá konštrukcia - pevnosť, odolnosť i v extrémnych podmienkach a mimoriadnych situáciách,
bulletaplikácia najkvalitnejších materiálov s dlhodobou životnosťou (pod hladinou vody nerez, nad hladinou vody žiarovo zinkovaná oceľ, armatúry a rozvody nerez alebo spevnený plast),
bulletnenáročnosť na stavebnú pripravenosť a stavebnú časť diela,
bulletmožnosť prispôsobenia technológie terénnym podmienkam umiestnenia stavby,
bulletvhodnosť aplikácie technológie i pre situácie s výrazným sezónnym kolísaním množstva pritekajúcich odpadových vôd,
bulletmimoriadne priaznivá cena technológie, 
bulletvysoká spoľahlivosť a účinnosť čistenia dlhodobo overená v extrémnych prevádzkových podmienkach,
bulletúčinná technická podpora zo strany výrobcu pre architektov, projektantov, projekčné kancelárie, investorov a užívateľov,
bulletjednoduchá a nenáročná prevádzka technológie,
bulletplné zabezpečenie záručného a pozáručného servisu,
bulletnonstop telefonická podpora prevádzkovej obsluhe,
bulletpriaznivé referencie zo strany súčasných vlastníkov a prevádzkovateľov,
bulletaktívna pomoc dodávateľa v štádiu prípravy, realizácie a prevádzky diela

POPIS TECHNOLÓGIE ČISTIARNÍ SC

    Funkcia biologického čistenia čistiarní je založená na aktivačnom princípe s využitím jemnobublinkovej aerácie. Aktivácia je navrhnutá ako nízkozaťažený systém s vysokou hodnotou veku kalu a aeróbnou stabilizáciou kalu. Biologický reaktor je vybudovný ako kompaktný celok, ktorý je rozdelený priečkami na funkčné priestory vzájomne prepojené do cirkulačného okruhu. Tým sú zabezpečené všetky dielčie postupy komplexného čistenia odpadových vôd - denitrifikácia, aktivačná biodegradácia, nitrifikácia, separácia aktivovaného kalu a jeho automatická recirkulácia.

    Jemné mechanické predčistenie je zabezpečené prevzdušňovaným hrablicovým košom prípadne jemnými ručne stieranými prevzdušňovanými hrablicami, ktoré sú umiestnené na prítokovom potrubí v priestore denitrifikácie. Pre väčšie čistiarne je tiež možné použiť strojovo stierané rotačné bubnové sito. 

    Denitrifikačný priestor je od aktivačnej nádrže oddelený priečkou, v ktorej sú priestupy potrubí vracajúceho sa aktivovaného kalu a potrubia pre odtok zmesi do prevzdušňovanej aktivačnej nádrže. Miešanie denitrifikačného priestoru je zabezpečené pomocou hydropneumatického čerpadla alebo ponorného miešadla upevneného na vodiacej tyči. 

    V denitrifikačnom priestore dochádza k biologickému odstraňovaniu dusíka z odpadovej vody tým, že za anaoxických podmienok zmiešaná bakteriálna populácia aktivovaného kalu využíva chemicky viazaný kyslík v dusičnanoch ako konečný akceptor elektrónov v procese nitrátovej respirácie. Dusičnany sú redukované na plynný molekulárny dusík, ktorý je vypudený z denitrifikačnej zmesi do atmosféry. Podmienkou pre úspešný priebeh nitrátovej respirácie je neprítomnosť rozpusteného vzdušného kyslíka, prítomnosť dusičnanových aniontov a zdroja organického uhlíka v pritekajúcej odpadovej vode.

    V aktivačnej nádrži, ktorá je prevzdušňovaná, dochádza k biologickému odstraňovaniu organického znečistenia z odpadovej vody. Organické látky sú oxidované na oxid uhličitý a vodu. Čiastočne je organický uhlík využívaný k rastu biomasy aktivovaného kalu. V aktivačnom systéme sú prítomné ionty amoniakálneho dusíka oxidované na dusičnany. Podmienkou pre úspešný priebeh týchto pochodov je zabezpečenie parametrov nízkozaťaženej aktivácie s aeróbnou stabilizáciou kalu. Vyčistená voda sa oddeľuje od aktivovaného kalu v dosadzovacej - separačnej nádrži, vloženej do aktivačného priestoru a cez odtokový žľab je následne odvádzaná do recipientu. Na odtok z čistiarne je možné zaradiť meranie množstva vypúšťaných vyčistených odpadových vôd.

    Kombinácia denitrifikácie v samostatnej anoxickej zóne a dynamickej denitrifikácie, zabezpečenej prerušovaným prevzdušňovaním zaručuje vysoký stupeň odstránenia dusíkatého znečistenia z odpadovej vody. Zvýšená kapacita dosadzovacej nádrže umožňuje eliminovať výkyvy hydraulickej nerovnomernosti.

    Väčšie čistiarne sú doplnené o kalový priestor pre zahusťovanie a akumuláciu prebytočného kalu. Predpokladá sa zahustenie prebytočného kalu na výslednú koncentráciu 4 - 6%. Prebytočný kal z procesu čistenia je biologicky aeróbne stabilizovaný, dobre manipulovateľný, ďalej sa nerozkladá a nespôsobuje senzorické závady. Kal je možné likvidovať na najbližšej veľkej ČOV alebo využiť v poľnohospodárstve (kompostovanie, priama aplikácia).

    Prevzdušňovanie aktivačných nádrží prebieha automaticky, podľa vopred stanoveného režimu. Prípadná porucha dúchadiel, prípadne miešacích zariadení je signalizovaná v elektrorozvádzači.

    Súčasťou dodávky technológie čistiarne je rozvodná skriňa, ktorá obsahuje hlavný vypínač, ističe motorov dúchadiel, prípadne miešadiel, spínacie časové hodiny pre prerušovanú prevádzku dodávky vzduchu, svetelnú signalizáciu poruchy a alternatívne i počítadlo prevádzkových hodín. K zapojeniu elektrických súčastí je potrebné priviesť z hlavnej rozvodnej skrine 400 V k miestu, kde bude umiestnená rozvodná skriňa čistiarne.

    TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA ČISTIARNÍ SC

TECHNICKÉ A CENOVÉ INFORMÁCIE
Typ čistiarenskej technológie STAINLESS CLEANER SC20 SC25 SC35 SC50 SC75 SC100
Počet pripojených ekvivalentných obyvateľov (EO) 20 25 35 50 75 100
Kapacita - množstvo vyčistenej  vody za deň (m3) 3,0 3,8 5,4 7,5 11,3 15,0
Minimálny objem nádrže (m3)  4,0 4,9 7,4 9,8 14,7 19,5
Min. plocha pre separáciu - technologický údaj (m2)  1,2 1,6 2,4 3,1 4,7 5,6
Energetická náročnosť technológie (kWh)  4,0 4,8 7,2 9,6 12,8 31,3
Orientačná cena technológie bez stavebnej časti (tis.Sk)  127,- 181,- 225,- 255,- 326,- 445,-

    Dosahovaná kvalita vyčistených odpadových vôd umožňuje ich bezproblémové vypúšťanie do recipientu. Čistiaci účinok sa na základe prevádzkových výsledkov pohybuje v rozmedzí 90 až 95%. Látkové a hydraulické zaťaženie čistiarne môže kolísať v rozmedzí 30 až 100% kapacity, krátkodobo až 120%, čistiareň však nie je možné trvalo preťažovať. Pri projektovanom zaťažení sú na odtoku garantované nasledujúce priemerné hodnoty zbytkového zaťaženia:

GARANTOVANÉ PARAMETRE NA ODTOKU
Sledované parametre Jednotky

Typ technológie STAINLESS CLEANER

SC 20 - 50 SC 50 - 100 SC 100 - 500 SC 500 - 1000
BSK5 mg/l 25 25 20 20
CHSK mg/l 90 90 80 80
NL mg/l 25 25 20 20
N-NH4+ mg/l 15 15 10 10
*Poznámka: Uvedené štandardné parametre zbytkového znečistenia je možné na základe zvláštnej požiadavky investora, prevádzkovateľa, správcu toku, alebo povodia zlepšiť. Ovplyvňuje to však cenu dodávky.

     BSK5     - biologická spotreba kyslíka (organické znečistenie biologicky odbúrateľné)

     CHSK     - chemická spotreba kyslíka (celkové organické znečistenie)
     NL          - nerozpustené látky
     N-NH4+  -  amoniakálny dusík

Konštrukčné a rozmerové schémy jednotlivých typov čistiarní

  Ak máte záujem o riešenie likvidácie odpadových vôd  čistiarenskými technológiami STAINLESS CLEANER, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV 20-100 v bet. nádržiach
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34