Technológie a služby

VARIO comp 5 - 20

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistiarne odpadových vôd VARIOcomp (model 2009)

    Čistiarne splaškových odpadových vôd slúžia na aeróbne čistenie splaškových vôd z rodinných a obytných domov, hotelov, rekreačných zariadení, poľnohospodárskych usadlostí, obytných celkov, obcí a miest. Zabezpečujú aktivačné aeróbne čistenie odpadových vôd z objektov, ktoré nie je možné alebo výhodné pre ich polohu pripojiť na kanalizačný systém. Čistia splaškové odpadové vody z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, autokempingov, atď., s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov.

    Čistiareň je predstaviteľom tých vybraných konštrukčných a technologických riešení, ktoré vedú, vďaka svojej jednoduchosti, k najmenej problémovým riešeniam v praktickej prevádzke. Cieľom vývoja bola čo najjednoduchšia konštrukcia, zabezpečenie čo najstabilnejšieho procesu s malými nárokmi na obsluhu.   

Najmenšia ČOV VARIOcomp KY-4

Konštrukčné riešenie čistiarne

     ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory. V nádrži je umiestnený prevzdušňovací systém pozostávajúci z rozvodu vzduchu a prevzdušňovacích elementov, mamutky a podľa miestnych podmienok i nosiča biomasy. Nádrž je zakrytá odklopným vekom. Čistiareň je konštruovaná tak, že i vzhľadom na malý vstupný otvor sú všetky aparáty dobre prístupné a vynímateľné z čistiarne aj bez jej vyprázdnenia. Dúchadlo odporúčame z hľadiska jeho životnosti umiestniť v budove, alebo v šachte mimo čistiarne. V prípade odchodu, napr. na dovolenku, je možné jednoduchým spôsobom zabezpečiť cirkuláciu vody v čistiarni tak, aby bola biológia zásobovaná vyplavenými živinami z usadzovacej časti. Takisto odber vzoriek je dobre vykonateľný s ohľadom na umiestnenie odberného miesta a na konštrukciu odtokovej rúry. K čistiarni je možné ďalej dodať zariadenie na zber plávajúceho kalu z hladiny dosadzováka a v prípade požiadavky na odstránenie fosforu aj dávkovač zrážacieho činidla. Na prevádzkovateľovi tak zostáva zaistenie likvidácie kalu a prispôsobenie prevádzky čistiarne miestnym podmienkam, ktoré spočíva v nastavení množstva odťahu prebytočného kalu.

Čistiareň VARIOcomp 15 Kn

Čistiareň VARIOcomp 5 K

VARIOcomp  5 K členenie technológie

VARIOcomp 5 K prevzdušňovací systém

VARIOcomp - technologická schéma

Popis technológie: 

    Odpadová voda nateká do usadzovacieho priestoru (A) nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktoré sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru (B). Aktivačný priestor (B) slúži na biologické čistenie odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jemnobublinovým prevzdušňovacím systémom, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dúchadla a prípadne nosičom biomasy (C).Výhodou riešenia je akumulačný priestor (D) v celom priestore čistiarne, ktorý je určený na akumuláciu odpadovej vody a na zabezpečenie zrovnomernenia odtoku z čistiarne. Aktivovaná zmes z aktivácie nateká do vertikálnej dosadzovacej nádrže (E), kde pri dne prebieha hydraulický odťah kalu do kalového priestoru. Vyčistená voda je potom odťahovaná mamutkou (F) do odtokového žľabu. Prebytočný aeróbne stabilizovaný kal je odťahovaný pomocou mamutky do usadzovacieho a kalového priestoru (A).  

    Novým spôsobom je riešený odťah vyčistenej vody pomocou mamutky. Vďaka regulácii odtoku je možné považovať za vyriešenú problematiku nerovnomerného prítoku a rovnomerného zaťaženia dosadzovacej nádrže.Vďaka zrovnomerneniu odtoku je tak minimálne zaťažovaná i vodoteč do ktorej je vyčistená voda vypúšťaná (výhodné pomery pre výpočet imisných limitov). Skúsenosti z praxe ukazujú, že vďaka jednoduchej konštrukcii a originálne riešenému rozvodu vzduchu sa poruchovosť znížila na minimum. Pokiaľ problémy vznikli, boli vo väčšine prípadov spôsobené natekaním vôd nevhodných k biologickému čisteniu. (vysoké pH a pod.). VARIOcomp vďaka svojej konštrukcii zvládne i krátkodobé prestávky v dodávke znečistenej vody, nie je však vhodná pre dlhodobejšie odstávky (viac ako 2 mesiace).

    Prax s prevádzkovaním týchto čistiarní ukázala, že jednoduchosť čistiarne vedie v celkovom efekte k zlepšeniu prevádzkovania a zníženiu nákladov na servis. Pri tom  v tomto prípade nie je zjednodušenie na úkor výsledného efektu čistenia. 

Technické parametre

Typ

počet

Q24

Rozmery

Vv

Vo

Hmotnosť

Inšt.príkon

EO

(m3/deň)

DxH (mm)

(mm)

(mm)

(kg)

(W/kW)

VARIOcomp 5K(Kn)

3 - 7

0,75

1500/2020

1350

1270

180

45

VARIOcomp 10K(Kn)

8 - 12

1,5

1800/2020

1350

1270

280

50

VARIOcomp 15K(Kn)

13 - 17

2,25

2000/2800

2100

2020

450

70

VARIOcomp 20K(Kn)

18 - 25

3,0

2200/2800

2100

2020

700

100

VARIOcomp 30K(Kn)

26 - 35

4,5

2000/2160/3000

2200

2050

1250

0,55

VARIOcomp 40K(Kn)

36 - 45

6,0

3000/2160/3000

2200

2050

1400

0,55

VARIOcomp 50K(Kn)

46 - 55

7,5

4000/2160/3000

2200

2050

1750

0,75

 

Garantované hodnoty koncentrácií vyčistenej vody

Typový rad

VARIOcomp K

Určená pre odtok do recipientu

VARIOcomp Kn

Určená pre odtok do priesaku

Parameter – hodnoty „p“ a „m“

Štandardné vybavenie „p“/“m“

S nosičom biomasy „p“/“m“

BSK5            (mg/l)

30/60

20/40

CHSKcr             (mg/l)

120/170

90/135

NL                (mg/l)

30/70

20/50

N-NH4                (mg/l)

 

15/40

Orientačná cenová kalkulácia dodávky čistiarní VARIOcomp :  

Typ ČOV VARIOcomp

Cena bez DPH €

Montáž bez DPH €

Doprava bez DPH €

Cena bez DPH spolu €

DPH 19% €

Cena s DPH spolu €

VARIOcomp 5 K

1 510,-

230,-

170,-

1 910,-

362,90

2 272,90

VARIOcomp 5 Kn

1 570,-

230,-

170,-

1 970,-

374,30

2 344,30

VARIOcomp 10 K

2 390,-

360,-

190,-

2 940,-

558,60

3 498,60

VARIOcomp 10 Kn

2 480,-

360,-

190,-

3 030,-

575,70

3 605,70

VARIOcomp 15 K

3 160,-

490,-

205,-

3 855,-

732,45

4 587,45

VARIOcomp 15 Kn

3 280,-

490,-

205,-

3 975,-

755,25

4 730,25

VARIOcomp 20 K

4 480,-

690,-

225,-

5 395,-

1 025,05

6 420,05

VARIOcomp 20 Kn

4 630,-

690,-

225,-

5 545,-

1 053,55

6 598,55

VARIOcomp 30 K

6 975,-

910,-

245,-

8 130,-

1 544,70

9 674,70

VARIOcomp 40 K

8 370,-

995,-

255,-

9 620,-

1 827,80

11 447,80

VARIOcomp 50 K

9 200,-

1 025,-

275,-

10 500,-

1 995,00

12 495,00

V cene je zahrnutá kompletná dodávka, montáž, uvedenie čistiarne do prevádzky, zaškolenie obsluhy, odovzdávací protokol a odovzdnie príslušných certifikátov.  

Cenník kruhových nadstavieb pre ČOV VARIOcomp 4 - 20 EO, €, bez DPH

Typ ČOV VARIOcomp

100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

VARIOcomp 5

35,-

60,-

83,-

107,-    

123,-

148,-

175,-

198,-

223,-

250,-

VARIOcomp 10

40,-

75,-

101,-

134,-

154,-

185,-

215,-

248,-

279,-

315,-

VARIOcomp 15

49,-

88,-

128,-

167,-

195,-

232,-

270,-

311,-

349,-

390,-

VARIOcomp 20

58,-

101,-

162,-

212,-

245,-

291,-

335,-

390,-

435,-

486,-

* Nadstavby sa realizujú ak je potrebné zvýšiť výšku ČOV z dôvodu hlbšie uloženého prítokového potrubia.

**Ceny nadstavieb na typy ČOV VARIOcomp 30-50 EO budú stanovené individuálne podľa miestnych podmienok montáže.

Inštalačné schémy jednotlivých typov čistiarní - príklady

 Záruky, servis :  

    V rokoch 1997 až 2009 bolo na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike uvedených do prevádzky vyše 1500 čistiarní odpadových vôd ANAcomb (predchodcov čistiarní VARIOcomp) a čistiarní VARIOcomp rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú veľmi spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová. Model VARIOcomp je moderná technologická alternatíva starších typov,  plne zohľadňujúca nové technické a technologické poznatky, prispôsobená rýchlemu technologickému vývoju. Referencie Vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

 Na čistiarne odpadových vôd VARIOcomp poskytujeme záruku 24 mesiacov ako celok (na dúchadlo ako súčasť technológie 24 mesiacov za podmienky, výmeny membrán po 12 mesiacoch nepretržitého chodu). Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri údržbe. Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.  

Novinka - dvojplášťové vyhotovenie  ČOV VARIOcomp 5K

VARIOcomp 5K - dvojplášťové vyhotovenie VARIOcomp 5K - dvojplášťové vyhotovenie


    Nová konštrukcia čistiarne v tzv. dvojplášťovom vyhotovení umožňuje čistiareň umiestniť i do miest s veľmi vysokou hladinou spodnej vody, do väčších hĺbok, alebo na miestach s prejazdom vozidiel. Priestor medzi dvomi konštrukčne spojenými plášťami sa vybetónuje a na tento "základ" je možné uložiť klasické betónové skruže s kónusom a prejazdným poklopom. Ceny a podmienky dodávky ČOV v dvojplášťovom vyhotovení je potrebné vopred konzultovať a budú Vám zaslané na vyžiadanie.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV VARIOcomp 5-20 ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34