Technológie a služby

Topas

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Domové čistiarne odpadových vôd TOPAS

Topas 30 v štádiu inštalácie

   

     Sú určené pre 1 až 100 pripojených osôb. Kvalita vody na výstupe zodpovedá najprísnejším hygienickým aj vodohospodárskym požiadavkám. Technické riešenie čistiarní je autorsky chránené medzinárodným patentom číslo 282411. Výrobky boli testované Výskumným ústavom vodohospodárskym T.G.Masaryka v Prahe a Štátnym skúšobným ústavom TSÚ v Piešťanoch. Sú schválené rozhodnutím Hlavného hygienika Slovenskej republiky č.9257/98-SOZO/ŠZÚ SR. Boli ocenené mnohými cenami, medzi ktoré patria napr.: Veľká cena EKO Praha 1996, Najlepší exponát výstavy Môj dom-môj hrad - Litoměřice 98, Najlepší výrobok - FORARCH 98  a Čestné uznanie FORARCH 99. Čistiarne sú na základe licencie vyrábané v Slovenskej republike. 

Prednosti čistiarní TOPAS: 
 
bulletVysoká účinnosť čistenia - min.95 %
bulletMinimálna zastavaná plocha
bulletMinimálne nároky na el. energiu
bulletVhodnosť pre rekreačné objekty
bulletPracuje až 90 dní bez prítoku splaškov
bulletJednoduchosť + vysoká spoľahlivosť
bulletJednoduchá inštalácia
bulletParotesná konštrukcia vylučuje zápach
bulletNehlučná prevádzka
bulletAutomatická signalizácia poruchy
bulletPriaznivá nadobúdacia i prevádzková cena

TOPAS-5

TOPAS-5 detail

Technické informácie :

Typ ČOV

Príkon   W

Hmotn. kg

Max. denný prietok  m3/deň

Dĺžka m

Šírka m

Výška m

TOPAS 5

50

250

1,0

1

1

2,3

TOPAS 10

60

450

2,0

2

1

2,3

TOPAS 15

80

450

3,0

2

1

2,3

TOPAS 20

250

530

4,0

2

1,5

2,3

TOPAS 30

250

600

6,0

2

2

2,3

TOPAS 40

370

600

7,0

2

2

2,5

TOPAS 50

370

850

9,0

3

2

2,5

TOPAS 75

600

1050

12,0

4

2

2,5

TOPAS 100

750

1200

16,0

5

2,5

2,5

Orientačná cenová kalkulácia dodávky čistiarní TOPAS :

    Na základe písomnej objednávky, prípadne zmluvy o dielo sa dodávateľ zaviaže, že do   21 dní po obdržaní objednávky a zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej ceny diela predmetnú čistiareň TOPAS dodá, dopraví, namontuje a uvedie do funkčného stavu, o čom vystaví odovzdávací protokol na mieste určenom a pripravenom odberateľom za týchto cenových podmienok:  

Typ čistiarne TOPAS

Cena bez DPH, Sk

Montáž bez DPH

Doprava bez DPH

Cena bez DPH spolu, Sk

DPH 19%

Cena s DPH spolu, Sk

TOPAS 5

59 600,-

7 200,-

4 000,-

70 800,-

13 452,-

84 252,-

TOPAS 10

100 000,-

12 000,-

4 000,-

116 000,-

22 040,-

138 040.-

TOPAS 15

120 000,-

14 400,-

4 500,-

138 900,-

26 391,-

165 291,-

TOPAS 20

170 000,-

20 400,-

5 500,-

195 900,-

37 221,-

233 121-

TOPAS 30

220 000,-

26 400,-

6 000,-

252 400,-

47 956,-

300 356,-

TOPAS 40

250 000,-

30 000,-

6 500,-

286 500,-

54 435,-

340 935,-

TOPAS 50

290 000,-

34 800,-

7 500,-

332 300,-

63 137,-

395 437,-

TOPAS 75

400 000,-

48 000,-

8 500,-

546 500,-

86 735,-

543 235,-

TOPAS 100

520 000,-

62 400,-

10 000,-

592 400,-

112 556,-

704 956,-

  V cene je zahrnutá kompletná dodávka, montáž, uvedenie čistiarne do prevádzky, zaškolenie obsluhy, odovzdávací protokol a odovzdnie príslušných certifikátov.

* Cena dopravy (a manipulácie) je uvedená ako orientačná a bude vypočítaná v závislosti na type čistiarne podľa skutočných dopravných nákladov s ohľadom na  vzdialenosť miesta montáže od miesta distribúcie a priestorových podmienok pre manipuláciu v mieste inštalácie. Záväzný návrh výšky tejto ceny bude obsiahnutý v zmluve o dielo prípadne bude upresneny v konkrétnej ponuke dohodou.

    Povinnosťou objednávateľa pred montážou je na vlastné náklady zabezpečiť výkop a prípravu stavebnej jamy na mieste určenom k inštalácii čistiarne o dohodnutých rozmeroch podľa typu ČOV podľa inštalačnej schémy dodanej dodávateľom, na dne s pieskovým podsypom, alebo betónovou základovou doskou o hrúbke min. 200 mm (to závisí na únosnosti podložia a náročnosti terénu v mieste montáže), inštaláciu elektrickej prípojky k stavebnej jame, prívod prítokového potrubia splaškov a odtokového potrubia vyčistenej vody k stavebnej jame a od jamy. V čase montáže zabezpečiť možnosť napustenia čistiarne úžitkovou vodou. Žiadne ďalšie mimoriadne investície k inštalácii a prevádzke čistiarne nie sú potrebné.

Záruky, servis :

      V rokoch 1997 až 2003 bolo na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike uvedených do prevádzky vyše 2400 čistiarní odpadových vôd TOPAS rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok a prevádzkovej starostlivosti je ich činnosť bezporuchová. Referencie Vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

    Na čistiarne odpadových vôd TOPAS poskytujeme záruku 24 mesiacov.  Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri údržbe.  Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.  

  POPIS OSADENIA ČISTIARNE TOPAS-5 :

Čistiareň odpadových vôd TOPAS-5 je kompletná samonosná plastová nádrž o rozmeroch 1040x1140x2315 mm s inštalovanou technológiou. Obvykle sa do výkopu (1500x1500x2150 mm) osadzuje tak, že veko je cca 150 mm nad upraveným terénom, aby bola čistiareň zabezpečená pred nežiadúcim vniknutím dažďových vôd. V bežných podmienkach postačí osadenie na štrkopieskový podsyp hrúbky 100 mm a jej obsypanie pôvodnou zeminou zbavenou hrubších kameňov. Čistiareň môže byť osadená i pod hladinou spodnej vody. Pred obsypaním čistiarne zeminou je potrebné čistiareň napustiť čistou vodou, aby nedošlo k prehnutiu stien tlakom zeminy. Mierna deformácia funkciu a stabilitu čistiarne neovplyvní. Čistička má veko v parotesnom vyhotovení a preto môže byť umiestnená i v blízkosti obytných budov. Čistiareň je odvetraná cez kanalizačné potrubie nad strechu obytnej budovy.

Min. výška prítoku   1 100 mm od dna
Max. výška prítoku      1 800 mm od dna
Odtok vyčistenej vody  1 600 mm od dna

Schémy čistiarní - príklady

Osadenie prítokového a odtokového potrubia je realizované na mieste montáže, preto detailné nepresnosti vo výškach neovplyvňujú výsledok.

   Ak máte záujem o riešenie likvidácie odpadových vôd  čistiarmi TOPAS typového radu TOPAS 5 - 100, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

Ďalšie podrobné informácie o typoch, cenách, technických a obchodných podmienkach na vyžiadanie po konkretizácii Vašich otázok.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34