Technológie a služby

SC vstavané

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Prestavba existujúcich žúmp a septikov na ČOV

Starý nefunkčný septik pod povrchom terénu (žltá čiara) Odkrytie a vyčistenie septika Vstavanie technológie SC do existujúceho septika Prevádzka čistiarne odpadových vôd v bývalom septiku

     V Slovenskej republike je v súčasnosti v prevádzke niekoľko desiatok tisíc starých, legislatívne, technicky a prevádzkovo nevyhovujúcich žúmp a septikov slúžiacich k tzv. "likvidácii" domových splaškových, technologických a priemyselných odpadových vôd. Tieto zariadenia vo väčšine prípadov neplnia svoju ekologickú funkciu, sú zanedbané, technicky nevyhovujúce, nefunkčné, užívateľsky nepohodlné a prevádzkovo nákladné. 

    Mimo uvedených nevýhod predstavujú však pre ich vlastníkov a prevádzkovateľov i výhody. Je ich možné s výrazne nižšími nákladmi oproti novým zariadeniam zrekonštruovať a prestavať na moderné, účinné a užívateľsky nenáročné čistiarne odpadových vôd. Vstavaním moderných čistiarenských technológií STAINLESS CLEANER do existujúcich žúmp, septikov a nádrží  investor dosiahne:

V porovnaní s alternatívou výstavby novej ČOV

V porovnaní so súčasným stavom využitia ako žumpy

bulletzníženie celkových investičných nákladov  v rozsahu 30 až 50%,
bulletúsporu zastavanej plochy a nákladov spojených s administratívou súvisiacou s územným konaním,
bulletmožnosť využitia existujúcej-súčasnej prítokovej kanalizácie a v prípade rekonštrukcie septika i odtokovej kanalizácie,
bulletskrátenie celkovej doby realizácie a obmedzenie rozsahu stavebných činností
bulletzníženie celkových prevádzkových nákladov v rozsahu 60 až 90%,
bulletzvýšenie úrovne užívateľského pohodlia prevádzky,
bulletmožnosť výrazného zvýšenia kapacity zariadenia - množstva likvidovaných znečistených odpadových vôd bez dodatočných priestorových nárokov,
bulletuvedenie zariadenia do stavu vyhovujúceho z hľadiska platnej legislatívy s ohľadom na ochranu životného prostredia

    TECHNOLOGICKÁ SCHÉMA ČISTIARNÍ SC

    Čistiarenské technológie STAINLESS CLEANER určené pre vstavanie do existujúcich žúmp, septikov a nádrží sú navrhované individuálne, konkrétne podľa podmienok v mieste, kde majú byť realizované. Sú prispôsobené rozmerom, objemu, tvaru a materiálovému vyhotoveniu existujúcej nádrže (žumpy, septiku...), do ktorej majú byť zabudované s ohľadom na množstvo a kvalitu pritekajúcich odpadových vôd určených k čisteniu. Pri navrhovaní sú zohľadňované  požiadavky na kvalitu vyčistenej vody vypúšťanej do recipientu, zvláštne požiadavky správcu toku i požiadavky budúceho prevádzkovateľa čistiarne. Každá dodávka je teda špecifická a individuálna.

TECHNICKÉ A CENOVÉ INFORMÁCIE

Typ čistiarenskej technológie STAINLESS CLEANER SC50 SC75 SC100 SC200 SC300 SC400 SC500 SC600 SC700 SC800 SC900 SC1000
Počet pripojených ekvivalentných obyvateľov (EO) 50 75 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Kapacita - množstvo vyčistenej  vody za deň (m3) 7,5 11,3 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0
Minimálny objem nádrže (m3) 9,8 14,7 19,5 39,0 76,5 102,0 127,5 153,0 178,5 204,0 229,5 255,0
Min. plocha pre separáciu - technologický údaj (m2) 3,1 4,7 5,6 9,9 12,6 13,4 14,2 15,0 16,8 18,5 20,0 21,3
Energetická náročnosť technológie (kWh) 9,6 12,8 31,3 40,9 46,6 54,3 67,9 70,3 77,7 82,2 87,0 95,6
Orientačná plocha nádrže pri hĺbke hladiny 3,0 m (m2) 3,3 4,9 6,5 13,0 25,5 34,0 42,5 51,0 59,5 68,0 76,5 85,0
Orientačná plocha nádrže pri hĺbke hladiny 2,5 m (m2) 3,9 5,9 7,8 15,6 30,6 40,8 51,0 61,2 71,4 81,6 91,8 102,0
Orientačná plocha nádrže pri hĺbke hladiny 2,0 m (m2) 4,9 7,4 9,8 19,5 38,3 51,0 63,8 76,5 89,3 102,0 114,8 127,5
Orientačná plocha nádrže pri hĺbke hladiny 1,5 m (m2) 6,5 9,8 13,0 26,0 51,0 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 170,0
Orientačná cena technológie bez stavebnej časti (tis.Sk) 255,- 305,- 445,- 705,- 837,- 1020,- 1210,- 1304,- 1450,- 1532,- 1605,- 1980,-

    Dosahovaná kvalita vyčistených odpadových vôd umožňuje ich bezproblémové vypúšťanie do recipientu. Čistiaci účinok sa na základe prevádzkových výsledkov pohybuje v rozmedzí 90 až 95%. Látkové a hydraulické zaťaženie čistiarne môže kolísať v rozmedzí 30 až 100% kapacity, krátkodobo až 120%, čistiareň však nie je možné trvalo preťažovať. Pri projektovanom zaťažení sú na odtoku garantované nasledujúce priemerné hodnoty zbytkového zaťaženia:

GARANTOVANÉ PARAMETRE NA ODTOKU
Sledované parametre Jednotky

Typ technológie STAINLESS CLEANER

SC 20 - 50 SC 50 - 100 SC 100 - 500 SC 500 - 1000
BSK55 mg/l 25 25 20 20
CHSK mg/l 90 90 80 80
NL mg/l 25 25 20 20
N-NH4++ mg/l 15 15 10 10
*Poznámka: Uvedené štandardné parametre zbytkového znečistenia je možné na základe zvláštnej požiadavky investora, prevádzkovateľa, správcu toku, alebo povodia zlepšiť. Ovplyvňuje to však cenu dodávky.

     BSK5     - biologická spotreba kyslíka (organické znečistenie biologicky odbúrateľné)

     CHSK     - chemická spotreba kyslíka (celkové organické znečistenie)
     NL          - nerozpustené látky
     N-NH4+  -  amoniakálny dusík

     Ak ste vlastníkmi, alebo prevádzkovateľmi starej žumpy, septiku alebo nádrže a chcete ju prestavať na modernú čistiareň odpadových vôd, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o tehnológii ČOV pre vstavanie do žúmp a septikov
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34