Technológie a služby

Info o ČOV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

FANNHiT . pasívne domové ČOV

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE o čistení odpadových vôd

bulletHistória zneškodňovania odpadových vôd
bulletDefinícia pojmu "znečistenie odpadových vôd"
bulletSpôsoby a zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd
bulletLapače piesku, tukov, olejov, benzínov
bulletŽumpa, septik, septik + filter
bulletDomové čistiarne odpadových vôd
bulletSystém TOPAS
bulletZneškodňovanie odpadových vôd v malých obciach
bulletAlternatívy riešenia k centrálnej ČOV s gravitačnou kanalizáciou
bulletSystém TOP-PRESS - najlepšie riešenie pre malé obce
bulletZhrnutie riešení odkanalizovania malých obcí
bulletDefinícia použitých pojmov

Nerezová domová čistiareň STAINLESS CLEANER SC 4

História zneškodňovania odpadových vôd

I napriek tomu, že sa s budovaním kanalizácií započalo až v 18. storočí, bolo zásobovanie pitnou vodou a zneškodňovanie splaškov už v staroveku na vysokej úrovni. Žiaľ, na počiatku stredoveku došlo hlavne v strednej Európe k určitému poklesu úrovne ich zneškodňovania, kedy sa všetky splašky  vylievali priamo do povrchových stôk, čo spôsobovalo vznik a následné šírenie epidémií.

V skorších dobách nemali ľudské sídla problém s odpadovými vodami ako máme dnes my. Odpadové vody, aké poznáme dnes, jednoducho neexistovali. Za ľudským obydlím bol vo väčšine prípadov umiestnený suchý záchod, ktorého obsah obyvatelia likvidovali spolu s odpadovými produktami hospodárskych zvierat vyvezením na pole, kde slúžil ako hnojivo. Odpadová voda z umývania nádob a osobnej hygieny bola likvidovaná jednoduchým spôsobom. Bezprostredne po použití bola vyliata na záhradku.

Problém so zneškodňovaním odpadových vôd vznikol umelo až v súčasnej dobe. Jeho vznik je spojený s rozšírením splachovacích záchodov umiestnených v obydliach a budovaním kuchýň a kúpeľní, odkiaľ odtekajú odpadové vody silno riedené a vo veľkých množstvách.

Je zrejmé, že problému s odpadovými vodami sa možno zbaviť alebo návratom k životu v súlade s prírodou tak, ako ho uplatňovali naši predkovia, čo u prevažujúcej miery populácie neprichádza do úvahy, alebo budeme odpadové vody recyklovať čističkami odpadových vôd.

Definícia pojmu "znečistenie odpadových vôd"

Odpadová voda je definovaná ako voda použitá mimo vodného zdroja, ktorej vlastnosti boli zmenené ľudskou činnosťou a voda z atmosferických zrážok. Zákon stanovuje, že ten, kto vypúšťa odpadové vody, je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie. Zo zákona možno odvodzovať, že nie je možné vyhnúť sa povinnosti zneškodnenia (čistenia) vypúšťaných odpadových vôd ani s poukázaním na to, že kvalita vody v recipiente (vodnom toku), do ktorého sú odpadové vody vypúšťané, je horšia ako kvalita vypúšťaných odpadových vôd. Rozhodnutie, do akej miery musí byť značistenie vypúšťaných odpadových vôd odstránené, prislúcha len vodohospodárskemu orgánu, ktorý má prehľad o kvalite vody v recipiente a ďalších vyskytujúcich sa zdrojoch znečistenia a o nárokoch ďalších záujemcov na použitie vody z recipientu.

Odpadové vody od obyvateľstva, z hygienických zariadení, niektorých služieb ako sú napr. reštaurácie, kuchyne, hotely, nemocnice a podobne, nazývame odpadovými vodami splaškovými - krátko splašky. V prípade miest, kde časť odpadových vôd pochádza z priemyslu, dopravy, služieb a podobne, hovoríme o mestských odpadových vodách.

Znečistenie odpadových vôd rozdeľujeme do niekoľkých hlavných skupín:

bullet

Nerozpustené látky - ide väčšinou o pevné látky, aj keď do tejto skupiny môžeme zahrnúť i niektoré látky kvapalné (emulzie, povlaky, gely a pod.). Nerozpustené látky tvoria jeden z najzávažnejších druhov znečistenia odpadových vôd. Pri vypúšťaní s odpadovými vodami do odtoku sa ich časť usadzuje a tvorí kalové lavice. Väčšie nečistoty (zbytky spracovaných potravín, ovocia, zeleniny a pod.) spôsobujú estetické a hygienické závady a vzhľadom k objemu sa pomaly rozkladajú a znečisťujú dlhé úseky tokov. Syntetické hmoty (fólie, vlákna, textílie, obaly a pod.) sa prakticky nerozkladajú, ukladajú sa v kaloch, zachytávajú sa na vodných rastlinách a brehoch. Okrem estetických závad umožňujú zachytávanie ďalších nečistôt a nepriaznivo ovplyvňujú flóru a faunu tokov. Prevažnú časť nerozpustných látok je možné z odpadových vôd odstrániť pomerne jednoducho, ich zachytenie je preto prvou podmienkou pri čistení odpadových vôd

bullet

Rozpustené látky - tvoria rozsiahlu skupinu nečistôt, ktoré nemožno z vody odstrániť usadením. V závislosti na zložení spôsobujú v povrchových vodách rôzne závady. Ovplyvňujú pach vody, látky kyslej alebo zásaditej povahy menia kyslosť vody, čím nepriaznivo pôsobia na biologický život a zvyšujú chemickú agresivitu vody. Rozpustené jedovaté látky patria k najvážnejšiemu ohrozeniu biologického života vo vodách, ich úniky do vodných tokov spôsobujú veľmi vážne havárie

bullet

Špeciálne znečistenie - tvorí rozsiahla skupina látok nachádzajúcich sa len v niektorých odpadových vodách (hlavne z priemyslu a služieb), prípadne v mestských odpadových vodách. Ich koncentrácia je taká nízka, že prakticky neovplyvňujú bežný proces čistenia

Spôsoby a zariadenia na zneškodňovanie odpadových vôd

Lapače piesku, tukov, olejov, benzínov

bullet

Lapače piesku - ťažké nečistoty ako napr. kovové úlomky, piesok, kosti a pod. sú nežiadúcimi elementami pre dobrú funkciu čističky a preto je nevyhnutné zachytiť ich už pred príchodom k čističke odpadových vôd. K tomu sú využívané lapače piesku. Pre domové čističky odpadových vôd sú vhodné typizované lapače štrbinové, prípadne upravené lapače vertikálne. V najjednoduchšom prípade stačí k zachytávaniu hrubých nečistôt obyčajná priehlbina v prítokovom potrubí na čistiareň. Pre správnu funkciu lapačov piesku je potrebné zabezpečiť minimálne kolísanie rýchlosti prietoku splaškov. U malých domových čističiek je pomerne ťažké splniť túto podmienku, lebo sú tu pomerne veľké rozdiely medzi minimálnym a maximálnym prietokom a tak často dochádza k usadzovaniu piesku spolu s kalom.

bullet

Lapače tukov, olejov a benzínu - tieto lapače sa používajú na zachytenie tukov, olejov a benzínu pred ich vypustením do kanalizácie, prípadne čistiarne odpadových vôd, pre funkciu ktorej sú nežiadúce. Tuky, ktoré sú pri vyšších teplotách odpadovej vody v tekutom stave, počas chladnutia tuhnú, stávajú sa mazľavými, zachytávajú sa na stenách kanalizácie a zhoršujú jej priechodnosť. Ropné látky, hlavne benzín, sa ľahko odparujú, ich pary tvoria so vzduchom výbušnú zmes, ktorá je nebezpečím pre prevádzku a obsluhu kanalizácií a čistiarní. Spoľahlivá funkcia priemyselne vyrábaných lapačov tukov a odlučovačov ropných látok vždy závisí na ich pravidelnom čistení. Tieto zariadenia sú využívané predovšetkým v najrôznejších prevádzkach ako sú kuchyne, hotely, benzínové pumpy, automobilové opravovne a podobne.

Žumpa a septik

bullet

Žumpy - sú bezodtokové nádrže s odporúčanou časovou lehotou vyvážania menšou než 1 x za 20 dní, pričom sa obvykle uvažuje s dennou produkciou odpadových vôd 120 litrov/osobu a deň. Tak vychádza potrebná veľkosť žumpy pre 5 osôb: jeden rodinný dom = 12,5 m3. Umiestnenie žumpy na pozemku je potrebné voliť tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny automobil a aby boli dodržané minimálne - normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov. Do žumpy nie je možné zviesť dažďové vody. Pôdorys žumpy je obvykle obdĺžnikový, prípadne kruhový. Steny a dno musia byť vodotesné, dno so sklonom najmenej 2% k najhĺbšiemu miestu musí byť vybavené čerpacou jamkou. Strop musí byť nepriedušný a vo výške najmenej 0,3 m nad maximálnou hladinou. Vstup do žumpy sa umiestňuje nad čerpacou jamkou v blízkosti vtokového potrubia. Obvykle sa rieši otvorom s rozmermi najmenej 600 x 600 mm a je krytý poklopom (liatina, plast a pod.) Priestor žumpy musí byť odvetraný pripojenou vnútornou kanalizáciou alebo samostatným vetracím potrubím vyvedeným až nad strechu budovy. Výhodnosť inštalácie žumpy je v súčasnej dobe veľmi obmedzená a diskutabilná. Využitie je výhodné len u objektov, ktoré nie sú vybavené vodovodom, alebo len k zhromažďovaniu fekálnych odpadov (suché záchody) v miestach, kde nie je vhodný recipient. Pred inštaláciou žumpy slúžiacej k dočasnému zhromažďovaniu odpadových vôd je potrebné vždy zvážiť ekonomiku prevádzky a užívateľské pohodlie. Tieto požiadavky žumpa v súčasnej dobe nemôže splniť.

bullet

Septiky - septik sú to prietokové zakryté nádrže umiestnené v zemi slúžiace k odsedimentovaniu splaškov. Priestor nádrže je rozdelený prepážkami na dve až tri postupne pretekané komory, v ktorých sa zhromažďuje usadzujúci sa a postupne vyhnívajúci kal. Zdržanie v septiku by malo byť minimálne 5 dní, aby bol dosiahnutý účinok čistenia min. 20%. Voda vytekajúca zo septiku silno zapácha a nie je možné jej vypúšťanie bez ďalšieho stupňa čistenia. Účinnosť čistenia septikov pri obytných budovách je možné zvýšiť segregáciou odpadových vôd, čo znamená, že fekálie sa zhromažďujú v bezodtokovej žumpe (hlavne pri použití suchých záchodov) a ostatné odpadové vody z obydlia sú vedené priamo do septiku. Zníženie privádzaného znečistenia sa odhaduje asi na 40%. Účelné je tiež zavedenie odpadu z WC do prvej komory septiku, odtiaľ vedie len prepad (chránený pred únikom plávajúceho kalu nornou stenou) do druhej komory, kam sú zavedené tiež ostatné odpadové vody. Odpad z tohoto septiku má tak lepšiu kvalitu ako odpad zo septiku obvyklého vyhotovenia, lebo hlavné hnilobné procesy s produkciou plynu prebiehajú prevažne v prvej komore a nenarušujú tak procesy v ďalšej časti septiku. Septik je stavebne nenáročný a prevádzkovo nenáročný čistiaci objekt.Strop septiku musí byť vždy zakrytý pevným vekom (monolitným, alebo prefabrikovaným) a vnútorný priestor odvetraný rovnakým spôsobom ako u žumpy. Do každej komory musí byť umožnený prístup pre vyberanie usadeného kalu. Jeho malou výhodou je, že nevyžaduje predčistenie splaškov (lapače piesku, hrablice) a nepotrebuje k prevádzke elektrickú energiu. Jeho spoľahlivá funkcia vyžaduje minimálne úsilie - pravidelné vyberanie kalu. Avšak práve preto, že sú starosti s prevádzkou septiku minimálne, nie je často i celé roky udržiavaný, čím naopak znečistenie životného prostredia zvyšuje. Jeho zásadnou nevýhodou je, že predčistenú vodu zo septiku nie je možné vypúšťať do recipientu alebo podložia, čím sa zmysel jeho využitia stráca. Využitie septikov je vhodné u väčších čističiek odpadových vôd, kde slúžia ako prvý stupeň čistenia.

bullet

Septik + filter septik + filter - za septik sa obvykle zaraďuje pieskový alebo iný filter na dočistenie, čím sa účinnosť čistenia podstatne zvyšuje. Výhodou tohoto systému je, že nepotrebuje pripojenie elektrickej energie. U malých rekreačných objektov s nízkym látkovým zaťažením väčšinou účinnosť čistenia postačuje. U trvale obývaných objektov dochádza často k úniku hrubých nečistôt do zemného filtra, ktorý potom rýchlo stráca prietočnosť, tým i účinnosť a keďže čistenie filtra nie je obvykle reálne, je potrebné ho často kompletne vymieňať. Tento systém je obtiažne realizovať v rovinatom teréne, lebo k filtru je potrebné klesnúť s odtokom vody o min. 0,8 m. Filter musí byť vodotesný a musí mať plochu min. 5 m2 na osobu. Pokiaľ zrátame náklady na septik a zemný filter, dostaneme sa na cenu cez 55000,- Sk, čo je cena blízka lacnejšej domovej čističky odpadových vôd. Výhoda úspory elektrickej energie je pri tom prekonaná nevýhodou väčších nárokov na plochu, málo hygienickým prostredím a nedostatočným užívateľským pohodlím.

Domové čistiarne odpadových vôd

K čisteniu odpadových vôd sú využívané mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkaladu vo forme rôznych systémov biofiltrov a biodiskov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, ale aj aktivačné systémy s kalom vo vznose, u ktorých sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom.

Väčšina čističiek odpadových vôd je založená na aeróbnom spôsobe čistenia, pri ktorom je organická hmota rozkladaná  zmesou mikroorganizmov, ktoré k životu potrebujú kyslík zo vzduchu. Každá čistička má obvykle tri časti. Hrubé predčistenie, kde dochádza k oddeleniu hrubých nečistôt od odpadovej vody, ďalej aeróbny stupeň, kde dochádza k vlastnému biologickému čisteniu s následným oddelením kalu (je produktom čistenia) od vyčistenej vody a nakoniec priestor k skladovaniu produktov čistenia. Toto platí ako pre malé domové čistiarne, tak i pre väčšie obecné - komunálne čistiarne odpadových vôd. Biologické čistenie odpadových vôd je pomerne zložitý a technologicky náročný proces. U väčších čistiarní je k dispozícii kvalifikovaná obsluha, ktorú v posledných rokoch úspešne nahrádzujú inteligentné riadiace systémy. U malých domových čistiarní je potrebné zabezpečiť obdobnú vysokú kvalitu čistenia, ale bez trvalej obsluhy  podstatne jednoduchším spôsobom.

Každá domová čistiareň odpadových vôd by mala spĺňať tieto požiadavky:

bullet

Účinnosť čistenia väčšiu ako 95%

bullet

Nehlučnú prevádzku

bullet

Spotrebu energie menšiu ako 1kWh/m3 vyčistenej vody

bullet

Parotesnosť vylučujúcu zápach v okolí

bullet

Dlhodobú funkčnosť bez prítoku splaškov

bullet

Schopnosť zvládnuť nárazový prítok ( celkové denné množstvo v priebehu štyroch hodín)

bullet

Bezobslužnú prevádzku a minimálne nároky na údržbu

bullet

Žiadne mimoriadne opatrenia pre zimnú prevádzku

bullet

Malé alebo žiadne nároky na odborný servis

bullet

Použitie výlučne nekorodujúcich materiálov

bullet

Skladovanie produktov čistenia (kalu) minimálne na 3 mesiace prevádzky s možnosťou ich automatického odkalenia bez použitia fekálneho automobilu

bullet

Automatickú kontrolu správnych funkcií čističky s prenosom signálu na vhodné miesto

Delenie domových čistiarní odpadových vôd

bullet

Domové čistiarne s biofiltrami ČOV s biofiltrom - obvyklý spôsob technického riešenia je zrejmý zo schémy. Odpadové vody pritekajú do nádrže primárnej sedimentácie, kde zostávajú hrubé nečistoty a predčistená voda prepadá  na náplň biologického filtra. Podmienkou je, aby odpdová voda bola dobre mechanicky vyčistená. Náplň filtra je obvykle z plastu s veľkým špecifickým povrchom, na ktorom sú pevne usadnuté biologické kultúry (kal), ktoré čistia pretekajúcu vodu. Odumretý kal je spolu s vyčistenou vodou odplavovaný do dosadzovacej nádrže, kde dôjde k jeho oddeleniu od čistej vody a potom je prečerpaný späť do nádrže primárnej sedimentácie. Recirkulácia vody prebieha niekoľkokrát a niekedy sa pridáva nútené prevzdušňovanie biofiltra. Tieto systémy sú vo väčšom rozsahu používané hlavne v Nemecku a sú inštalované v prefabrikovaných betónových nádržiach. Na Slovensku neexistuje výrobca biofiltrov, ktorý by mal významnejší podiel na trhu. Na princípe biologickej filtrácie sú založené dva základné spôsoby biologického čistenia. Pomalé (nízkozaťažované) biofiltre - ich náplň je menej hydraulicky a biologicky zaťažovaná. Predčistená voda steká cez náplň pozostávajúcej z kameňa, trosky, alebo plastu len raz v intervaloch, medzi ktorými dochádza k dokonalému prekysličeniu náplne. Za pomalé biofiltre nie je potrebné zaradiť dosadzovaciu nádrž, obvykle je však dosadzovacia nádrž navrhovaná. Kal z biofiltra môže byť vypúšťaný do zemného kalojemu (lagúny), kde sa zahusťuje a vysýcha. Pomalé biofiltre sú vhodné hlavne v lokalitách so značným sklonom terénu, kedy nevyžadujú čerpanie na filter a ich obsluha je tak jednoduchá. Rýchlofiltre - ich konštrukcia je podobná ako u pomalých filtrov, vyžadujú však trvalé zmáčanie náplne. Nepretržité zmáčanie je dosahované vrátením časti vyčistenej vody   do prítoku k filtru. Odpadová voda tak prechádza cez filter niekoľkokrát. Biologické rýchlofiltre sú vhodné pre väčšie počty pripojených obyvateľov. Ich nevýhodou je, že náplň nesmie vyschnúť.

NEVÝHODY SYSTÉMU: potreba vyššieho objemu nádrží, zložité riadenie čerpadiel, nevyhnutnosť prirodzeného vetrnia - zápach, nebezpečie zabahnenia náplne filtra po dlhšej prevádzke, vyššia spotreba elektrickej energie, vyššie nadobúdacie náklady i prevádzková cena.  VÝHODOU je, že  mikroorganizmy pevne prisadnuté na náplni filtra sú obecne odolnejšie voči rôznym chemikáliám ako organizmy v aktivačnej zmesi.

bullet

Domové čistiarne s biodiskami ČOV s biodiskami - sú to doposiaľ stále najrozšírenejšie typy domových čistiarní odpadových vôd a ich jednotlivé konštrukčné riešenia majú u nás pomerne vysokú technickú úroveň. Postup čistenia je obvykle nasledujúci: Znečistené odpadové vody pritekajú do nádrže primárnej sedimentácie, kde ostávajú hrubé nečistoty. Predčistené odpadové vody gravitačne natekajú do čerpacieho priestoru, odkiaľ sú naberačkami dopravované do vane biodiskov. Biodisky sa pomaly otáčajú a čiastočne zmáčajú v odpadovej vode, čím dodávajú vzduch a živiny z odpadovej vody pre mikroorganizmy prisadnuté na členitom povrchu biodiskov. Takto vyčistená voda so zmesou odpadového kalu odteká do dosadzovacej nádrže, kde sa kal usadí pri dne a čistá voda odteká do odtoku. Pri tomto spôsobe čistenia je potrebná väčšia energia k prekonaniu odporu pri brodení kotúčov vo vode a k rovnomernému dvíhaniu vody naberačkami do nádrže s biodiskami. Domové biodiskové čističky spájajú v jednom objekte dva čistiace stupne. Mechanický stupeň predstavuje nádrž primárnej sedimentácie na princípe septiku. Táto nádrž súčasne slúži k vyrovnávaniu prítoku a v nej prebieha vyhnívanie usadeného kalu spojeného so vznikom nepríjemne páchnucích plynov.V tom istom priestore s mechanickým stupňom sa nad vodnou hladinou pohybujú biodisky, vyžadujúce prostredie s primeraným množstom kyslíka nevyhnutného pre dobrú funkciu biologického stupňa. Pri situovaní biodiskových čističiek je preto nevyhnutné postarať sa o zamedzenie nimi vyvolávných nepriaznivých vplyvov. Aby hnilobné plyny z nádrže primárnej sedimentácie nevytesňovali prívod čerstvého okysličeného vzduchu k biodiskom a nezhoršovali tak účinnosť čistenia, vyžaduje priestor nad hladinou dobré vetranie. Pre obmedzenie zápachu v bezprostrednom okolí čističky  je výhodné odvetrávať tento priestor do primeranej výšky ako u samostatných septikov. NEVÝHODY SYSTÉMU: Mechanicky sa pohybujúce súčiastky (naberačky, disky, prevodovka) bývajú častým zdrojom porúch. Znížená účinnosť čistenia v zime, kedy je potrebné buď priestor pritepľovať, alebo zamedziť prístup studeného vzduchu. Pri nedostatočnej obsluhe môže dôjsť k zamrznutiu biodiskov a následne k ich mechanickému poškodeniu. Nevyhnutnosť prirodzeného vetrania a tým vznik zápachu. Obtiažna regulácia výkonu v rekreačných objektoch - v objektoch s nepravidelným zaťažením. Vyššia spotreba elektrickej energie. VÝHODOU ako u biofiltrov je väčšia odolnosť mikroorganizmov na zmeny v chemickom zložení odpadových vôd.

bullet

Domové čistiarne s aktivačnou nádržou - pre svoju konštrukčnú jednoduchosť, vysokú účinnosť a nízku spotrebu elektrickej energie je u väčších čistiarní používaný takmer výlučne aktivačný systém. Aeračný stupeň čističky tvorí nádrž, v ktorej je miešaná zmes mikroorganizmov (aktivovaný kal) s odpadovou vodou za súčasného vháňania stlačeného vzduchu. Po určitom čase zdržania odpadovej vody v aktivačnej nádrži dochádza k jej vyčisteniu a následnému oddeleniu vločiek kalu ťažších než voda  od vyčistenej vody. Oproti predchádzajúcim typom čistiarní tu nie sú mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu. Táto nevýhoda je však bohato vyvážená inými prednosťami a tak sa tieto systémy v posledných rokoch výrazne presadzujú i v najmenších domových čistiarňach. Snahou jednotlivých výrobcov je obmedziť predovšetkým nároky na obsluhu. Doposiaľ známe aktivačné čistiarne odpadových vôd s kalom "vo vznášaní" je možné rozdeliť na systémy s kontinuálnym a diskontinuálnym prietokom odpadových vôd a na systém TOPAS.

bullet

Systémy s kontinuálnym prietokom - väčšinou obsahujú nádrž primárnej sedimentácie, kde dochádza k zachyteniu hrubých nečistôt a odkiaľ je predčistená odpadová voda zvedená do samostatnej aktivačnej nádrže s jemnobublinkovým prevzdušňovacím systémom. Z aktivačnej nádrže odteká zmes vyčistenej vody s kalom do dosadzovacej nádrže, kde kal klesá do kónického dna a vyčistená voda bez kalu stúpa k prepadu do odtoku. Kal je väčšinou trvale vracaný vzduchovým čerpadlom (mamutkou) do aktivačnej nádrže. Obvykle používané malé aktivačné čistiarne s kontinuálnym prietokom vyžadujú obsluhu vzhľadom k zvyšujúcej sa hustote aktivovaného kalu, ktorá nastáva v procese odbúravania organického znečistenia. To má za následok, že pri nedodržaní predpísaných úkonov údržby sa zhoršujú parametre čistenia. Niektoré typy malých aktivačných čistiarní pracujú s väčšími aktivačnými nádržami a s väčšou hustotou kalu. Tým odpadá obsluha, ale kal je nevyhnutné vyvážať fekálnym vozom cca 1 x za 6 mesiacov. NEVÝHODOU tohoto riešenia je, že čistička nie je vhodná na prerušovanú prevádzku. Vysoká hustota kalu po prerušení prevádzky - aktivácie spôsobuje problémy s jeho následným premiešaním. Kal sa pevne usadzuje pri dne nádrže.

bullet

Systémy s diskontinuálnym prietokom ČOV s diskontinuálnym prietokom - u týchto systémov sú odpadové vody privádzané do vyrovnávacej nádrže, z nej postupne prečerpávané do aktivačnej nádrže, kde dochádza k procesu čistenia. Po vyčistení vody je prerušený aktivačný proces, t.j. zastaví sa prevzdušňovanie a prípadné premiešavanie vody v aktivačnej nádrži a po usadení kalu je vyčistená voda odčerpaná do odpadu. Potom je znova spustené napúšťanie aktivačnej nádrže a vyššie popísaný cyklus sa opakuje. Tento základný systém má mnoho rôznych variantov a technických riešení. Obvykle vyžaduje najmenej jednoduché elektronické riadenie jednotlivých fáz čistenia. V porovnaní s kontinuálnym systémom odpadá potreba dosadzovacej nádrže.

Čistiarne odpadových vôd systému TOPAS

ČOV systém TOPAS  TOPAS 5Čistiarne odpadových vôd TOPAS sú určené k čisteniu všetkých odpadových vôd z domácností. Je to celkom nový systém riešenia s maximálnym dôrazom na automatickú prevádzku a z toho vyplývajúce minimálne nároky na obsluhu. Obsluha pozostáva len z dozoru nad automatickým odčerpaním kalu z vyrovnávacej nádrže cca 1 x za 6 mesiacov a z vizuálnej alebo akustickej kontroly správnych funkcií čistiarne. Výhoda systému TOPAS spočíva vo flexibilite na premenlivé zaťaženie. Pri dočasnom nedostatku prítoku odpadových vôd sa častým prepínaním chodu čističky doplňujú živiny do aktivačnej nádrže z vyrovnávacej komory, kde dochádza k ich uvoľňovaniu zo zmesi primárneho a prebytočného kalu. 100% regulácie výkonu čistiarne podľa zaťaženia je automaticky regulovaná časovačom chodu, ktorý je umiestnený v objekte.

Technologický postup čistenia systému TOPAS - surové odpadové vody pritekajú do vyrovnávacej nádrže, kde sa akumulujú. Táto nádrž súčasne slúži ako nádrž primárnej sedimentácie a skladovacia nádrž prebytočného kalu. Rozdiel oproti iným systémom spočíva vo vyrovnávacej funkcii tejto nádrže. Tu sú akumulované nárazové prítoky odpdovej vody z domácností v kritických časoch a postupne sú mamutkou surovej vody (vzduchovým čerpadlom) po zachytení hrubých nečistôt prečerpávané do aktivačnej nádrže, kde dochádza k biologickému čisteniu aktivovaným kalom vo vznášaní. Zmes vyčistenej vody a aktivovaného kalu následne nateká pri dne do kónickej dosadzovacej nádrže. Tu kal zostávajúci pri dne prepadá späť do aktivačnej komory a vyčistená voda stúpa k hladine, kde následne gravitačne odteká z čističky.

VÝHODY: Tento typ čistiarne je charakterizovaný samoreguláciou všetkých čistiacich procesov od automatického odkaľovania aktivačnej nádrže až po samoreguláciu výšky hladiny v akumulačnej nádrži. To všetko bez nárokov na prítomnosť elektronických riadiacich systémov. Z uvedených dôvodov, ako aj z hľadiska naplnenia prísnych ekologických, hygienických, priestorových, cenových kritérií a z hľadiska mimoriadneho užívateľského pohodlia pri jej prevádzke, spĺňa všetky požiadavky kladené na domové čistiarne odpadových vôd.

Zneškodňovanie odpadových vôd v malých obciach

Pod pojmom "malé obce" z hľadiska odkanalizovania rozumieme nielen rozdelenie podľa počtov obyvateľov v obci, ale hlavne hľadisko výšky investičných nákladov pre vybudovanie kanalizácie na jedného obyvateľa. To znamená, že odkanalizovanie malých obcí s hustou radovou zástavbou bude treba riešiť ako mestské sídlo a naopak i rozlohou väčšie obce s prevažujúcou zástavbou izolovaných rodinných domov vykazujú z tohoto hľadiska charakter vidieckeho sídla. Na problém odkanalizovania, prípadne i zásobovania pitnou vodou je potrebné sa konečne pozrieť z hľadiska návratnosti vložených investičných prostriedkov. Prerozdeľovanie cez štátny rozpočet prípadne cez Štátny fond životného prostredia je veľmi nákladné pre celú spoločnosť a je riešením len pre vybrané obce, ktorých je veľmi málo z celkového počtu lokalít, ktoré je potrebné urýchlene riešiť.

Veľká väčšina obcí nakonec zostane odkázaná len na vlastné zdroje financovania. Ich samosprávne orgány sa budú musieť rozhodnúť sami, kam budú investovať. Či do kanalizácie, vodovodu, príspevkov na dopravu, do futbalového klubu a.t.ď. Táto voľnosť v rozhodovaní a zodpovenosť za svoje financovanie je v zásade správna. Problém nastáva v okamihu, kedy obecná kanalizácia znečisťuje vodný tok alebo neodkanalizované splašky vypúšťané voľne z domácností znečisťujú zdroje spodných vôd, čo už nemá len lokálny význam a negatívne pôsobí na životné prostredie celej krajiny. V takých prípadoch by čistenie odpadových vôd malo mať v rozhodovaní o investíciách jasnú prioritu.

Náklady na tradičné riešenia - na mnohých štátnych úradoch na úrovni okresov a správ jednotlivých povodí vodných tokov ešte stále v značnej miere prevláda stanovisko, že jediné správne riešenie je klasická kanalizácia a centrálna čistiareň odpadových vôd. K iným riešeniam sa úradníci vo väčšine prípadov stavajú zamietavo, alebo so značnou nedôverou. Súčasne prežíva konzervativizmus, ktorý neberie do úvahy rozvoj technológií za posledných 10 rokov, že na malých čističkách odpadových vôd nie je možné dosiahnuť taký stupeň kvality čistenia ako na centrálnej ČOV. Je samozrejmé, že využitie centrálnej ČOV je prevádzkovo najvýhodnejšie, ale z hľadiska investičného vo väčšine malých obcí je nerealizovateľné.

Pri riešení odkanalizovania obce napríklad s 500 EO v bežnej zástavbe izolovanými rodinnými domami je možné odhadnúť celkové náklady na cca 40 mil. Sk. Predpokladaný je prípad, že v obci je vybudovaná dažďová kanalizácia a buduje sa len kanalizácia oddelená spašková. Čistiareň odpadových vôd je možno nadobudnúť rádovo podľa typu za 3 - 6 mil. Sk. Ostatné náklady pripadajú na kanalizáciu a domové kanalizačné prípojky. V súčasnej dobe sa ceny za kanalizáciu pohybujú od 3.000 do cca 6.000.- Sk/bm. Kanalizačné prípojky od 2.000 do 3.000,- Sk/bm. V obci s cca 500 obyvateľmi je približne 160 domov, 3200 m kanalizačných prípojok v cene cca 7 mil. Sk a 6000 m kanalizácie  v cene cca 22 mil. Sk. Jeden dom je potom zaťažený úverom cca 160 000,- až 220 000,- Sk. Spotreba vody je uvažovaná 120 l/os. x deň, čo pre celú obec znamená 60 m3 /deň. Náklady na stočné po celú dobu životnosti diela tak budú nasledujúce:

elektrická energia

4 ,-  Sk/m3

obsluha a údržba

1 ,-  Sk/m3

odpisy

55 ,- Sk/m3

Náklady za stočné spolu

60 ,- Sk/m3

Pokiaľ si obec zoberie na stavbu úver, bude sa stočné pohybovať okolo 70,- Sk/m3. Je zrejmé, že tieto náklady nebudú obyvatelia menších obcí, kde sú obvykle i nižšie príjmy, schopní, ani ochotní platiť a za týchto podmienok budú odmietať pripojenie ku kanalizácii, ktoré dnes nie je povinné. Nad hranicou 70 Sk/m3 potom začína oblasť investičného podnikania v kanlizáciách, kedy je možné podnikať so ziskom. Pokiaľ by v parlamente prešiel zákon o povinnosti napojenia na splaškovú kanalizáciu, ak je v mieste vybudovaná, zrejme by sa rýchlo objavili vodárenské spoločnosti ochotné do tejto oblasti investovať.

Alternatívy riešenia k centrálnej ČOV s gravitačnou kanalizáciou

bullet

Tlaková kanalizácia  Schéma tlakovej kanalizácie  - princíp riešenia spočíva v zriadení čerpacej stanice odpadových vôd pri každom dome, ktorý sa napojí na elektrický rozvod v objekte. Obvykle sa používajú vysokotlakové kalové čerpadlá s drvičom splaškov, ktoré sa napájajú cez spätné klapky na zberné tlakové potrubie v uliciach. Profily potrubí sa pohybujú od 40 do 63 mm a riešenie nie je prakticky závislé na konfigurácii terénu. Splašky sa potom tlakovo dopravujú na centrálnu čistiareň odpadových vôd bežného typu. Čerpacie stanice sa budujú nanovo, alebo vo vyhovujúcich prípadoch sú využívané existujúce žumpy. VÝHODOU je podstatné zníženie nákladov na kanalizáciu, ktoré by v priemere nemali presiahnúť 1100,- Sk/bm. NEVÝHODOU sú pomerne vysoké náklady na vystrojenie čerpacích staníc, ktoré sa pohybujú od 40 000,- do 70 000,- Sk na jeden dom a fakt, že sú čerpané surové splašky. Väčšinou nie je výhodné sústrediť viac objektov (domov) do jednej čerpacej stanice, lebo potom nastáva problém s elektrickou prípojkou, meraním a obsluhou čerpacej stanice. I pri použití kvalitných čerpadiel je vždy čerpanie surových splaškov potenciálnym problémom. Spoľahlivosť funkcie čerpadiel surových splaškov je čiastočne závislá na disciplíne užívateľov, ktorí majú často snahu sa cez kanalizáciu zbavovať vecí, ktoré do odpadových vôd normálne nepatria. To je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo je výhodnejšia samostatná čerpacia stanica na každý objekt.

 

bullet

Podtlaková (vákuová) kanalizácia  Schéma podtlakovej kanalizácie  - je založená na princípe vytvorenia podtlaku v hlavnom uličnom kanalizačnom potrubí, do ktorého sa cez sacie ventily domových kanalizačných prípojok nasávajú odpadové vody z napojených objektov. Systém má centrálnu vákuovú stanicu, v ktorej sa pomocou vákuových čerpadiel vytvára podtlak v zbernej tlakovej nádobe (zásobníku). Do tohoto zásobníka sú nasávané odpadové vody pri každom otvorení sacieho ventilu v niektorej z akumulačných domových nádrží umiestnených na domových prípojkách. Sacie ventily zabezpečujú otvorenie a nasatie odpadových vôd z domovej nádrže do hlavného kanalizačného potrubia pri dosiahnutí určitej hladiny splaškov v šachte a po jej vyprázdnení opätovné uzatvorenie tak, aby nedošlo k zníženiu podtlaku a ohrozeniu funkčnosti systému. Z vákuovej stanice sú odpadové vody dopravované gravitačne alebo čerpaním do čistiarne odpadových vôd.

Koreňové čistiarne - investičné náklady na koreňové čistiarne, pokiaľ sú budované spoľahlivé sedimentačné nádrže a vodotesne izolované štrkopieskové podložia sú obvykle väčšie než na moderné aktivačné ČOV. Úspora nákladov na elektrickú energiu je väčšinou znehodnotená  zvýšenými prevádzkovými nákladmi na údržbu zariadení, vyvážanie sedimentačných nádrží a menšou účinnosťou čistenia. Praktický význam je preto len lokálny, tam, kde je už vybudovaná pomerne kvalitná dažďová kanalizácia so značným prítokom balastných vôd a vodovod. Prepady nádrží na dažďovú kanalizáciu sú väčšinou už napojené a tak sa súčasný stav ponechá a zabezpečí sa len dočistenie. Pokiaľ nie je v obci vodovod, nemožno s týmto riešením súhlasiť, lebo môže dôjsť k ohrozeniu lokálnych zdrojov pitnej vody.

Žumpo - septikový systém - dôsledné vyvážanie žúmp s následným čistením v centrálnej čistiarni odpadových vôd vo vzialenejšom regióne, ako si to predstavujú mnohí kompetentní činitelia na ministerskej úrovni ako jedno z možných riešení pre malé obce, je úplnou úradníckou ilúziou. Vyvážanie žúmp je natoľko nákladná záležitosť, že pokiaľ nie je plne, alebo v podstatnej miere dotovaná z obecného rozpočtu, občania sa vyvážaniu maximálne vyhýbajú napojením, alebo prečerpávaním do dažďovej kanalizácie, prípadne presakovaním do podložia na vlastnom pozemku. U existujúcich domov je ďalším problémom to, že často ani nemajú vybudované nepriepustné nádrže s dostatočným objemom. Náklady na vybudovanie novej nádrže (žumpy) sa pohybujú od 40 000,- do 60 000,- Sk. Že dochádza k znečisťovaniu podzemných vôd a tým i miestnych studní, je evidentné. Pritom donútiť občanov k pravidelnému vyvážaniu obsahu žúmp zákonom či obecným nariadením je prakticky nepriechodné. Určitým riešením je výstavba centrálnej čistiarne odpadových vôd s perspektívou napojenia celej obce a technologicky dočasne prispôsobenej na dovoz splaškovej vody zo žúmp, ktorý obec čiastočne dotuje. Tak ako obec postupne získava prostriedky na investície, pripája jednotlivé časti obce na túto ČOV.

Domové čistiarne odpadových vôd - u malých domových čistiarní je najväčším problémom súlad so zákonom o vodách. Respektíve otázka, kam s vyčistenou (správne "predčistenou") vodou. Do dažďovej kanalizácie, pokiaľ je v obci vybudovaná, vodohospodársky orgán vypúšťanie obvykle nepovoľuje preto, že kanalizácia nie je vodotesná a vyčistená voda nie je zabezpečená bakteriologicky. Ďalším pochopiteľným dôvodom je to, že na každú malú ČOV by bolo potrebné spracovať samostatný projekt a vydať vodoprávne povolenie. Následná kontrola vodoprávnych povolení k vypúšťaniu predčistených odpadových vôd pre väčšie množstvo domových ČOV je prakticky nemožná. Nemá teda zmysel vydávať povolenia, ktoré nie je možné kontrolovať. Pokiaľ by sa k samostatným domovým čistiarňam odpadových vôd budovala zvláštna klasická kanalizácia na odvod predčistenej vody, stúpnu nadobúdacie náklady. Inou možnosťou je presakovanie predčistenej odpadovej vody do podložia. Tu bol donedávna problém v tom, že každý jednotlivý prípad vyžadoval opäť samostatné vodoprávne povolenie. Naviac vodohospodársky orgán má väčšinou zvýšené nároky na kvalitu čistenia, ktorú nemožno obvykle garantovať bez dočistenia na pieskovom filtri, čo ďalej zvyšuje nadobúdacie náklady. Stupeň biologického znečistenia odpadových vôd sa najčastejšie vyjadruje hodnotou BSK5 (biologická spotreba kyslíka). Tá je u bežných splaškov v rozmedzí 200 - 400 mg/l. Na odtoku z dobre fungujúcej čistiarne odpadových vôd má hodnoty 15 - 30 mg/l. Pre vypúšťanie do vodných tokov sa u domových ČOV požadujú hodnoty pod 50 mg/l a pre presakovanie do podložia obvykle pod 8 mg/l. Začiatkom roku 2001 sa situácia v tejto oblasti pozitívne zmenila. Ministerstvo životného prostredia vydalo pre úrady životného prostredia internú smernicu o možnosti povoľovania presakov predčistenej vody z certifikovaných domových čistiarní odpadových vôd do podložia mimo území ochranných pásiem pitnej vody.

Systém TOP-PRESS - najlepšie riešenie pre malé obce

Schéma systému TOPpress  Tento systém optimálnym spôsobom kombinuje výhody tlakovej kanalizácie a malých domových čistiarní odpadových vôd. Princíp činnosti spočíva v tom, že pri každom objekte (obytnom dome) je zriadená domová čistiareň odpadových vôd so zásobníkom predčistenej vody a čerpadlom o dostatočnej dopravnej výške. Predčistené odpadové vody pritekajú z domovej čistiarne do zásobníka, kde sa buď akumulujú, pokiaľ ich majiteľ využíva vo vegetačnom období k zavlažovaniu, alebo sú pravidelne odčerpávané do verejného zberného potrubia. Dopravná výška čerpadiel je cca 45 metrov, zberné potrubie na ulici má DN 32 mm a pokiaľ to terén dovoľuje, ukladá sa bezvýkopovo do nezamŕzajúcej hĺbky. V mieste napojenia domovej kanalizačnej prípojky predčistenej vody na zberné potrubie je osadený ventil so zemnou súpravou, ktorý umožňuje odpojenie čistiarne od zberného potrubia, pokiaľ kvalita vody na odtoku z čistiarne nedosahuje požadovanú hodnotu. Tým je zabezpečená ochrana vodného toku. Z hľadiska vodoprávneho ide v tomto prípade o "centrálnu" čistiareň odpadových vôd s jedným výustnym objektom a jedným vodoprávnym povolením. Systém je vhodný i do ochranných pásiem vodných zdrojov, lebo nemôže dôjsť k havárii centrálnej čistiarne odpadových vôd a kvalita vody na odtoku do recipientu je zabezpečená možnosťou odpojenia nesprávne prevádzkovaných čistiarní zo systému jednoduchým uzatvorením príslušného zemného ventilu.

Prevádzkovateľ systému - obvykle obec, má minimálne prevádzkové a investičné náklady. Obvykle investuje len do výstavby verejného zberného potrubia, ktoré je pri tom možné budovať postupne po etapách podľa potreby, prípadne podľa finančných možností obce. Prevádzkové a energetické náklady ostávajú priamo na producentovi odpadových vôd. Prevádzkovateľ systému obvykle 1x za 6 mesiacov zabezpečí odkalenie domových čistiarní a súčasne skontroluje ich funkčnosť. Systém TOP-PRESS v spojení s jednoduchými a spoľahlivými domovými čistiarňami  tak ponúka reálnu možnosť ochrany povrchových i podzemných vôd v lokalitách, kde by to inak vzhľadom na finančnú náročnosť tradičného riešenia nebolo možné ani v dlhodobom výhľade.

Zhrnutie riešení odkanalizovania malých obcí

Spôsobov zneškodňovania odpadových vôd v malých obciach je niekoľko. Vedľa tradičného riešenia s centrálnou čistiarňou odpadových vôd a gravitačnou kanalizáciou, ktoré je veľmi nákladné, je tu i niekoľko ďalších alternatív. Medzi ne patria napr. koreňové čistiarne, ktoré však majú význam len v málo obmedzených lokalitách, žumpo-septikový systém, ktorý však prináša problémy s vyvážaním nádrží. Individuálne je možnosť využitia malých domových čistiarní odpadových vôd, ktoré poskytujú mnohé výhody oproti predchádzajúcim systémom a hlavne sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Ako najlepšie centrálne riešenie sa pre malé obce javí systém TOP-PRESS, ktorý kombinuje výhody domových čistiarní a tlakovej kanalizácie a prináša tak reálnu možnosť ochrany povrchových i podzemných vôd za prijateľných ekonomických podmienok všade tam, kde by to inak s ohľadom na finančnú náročnosť tradičného riešenia nebolo možné ani v dlhodobom výhľade.

Definícia použitých pojmov

bullet

Aktivácia - biologické čistenie odpadových vôd oživeným kalom v nádrži za súčasného umelého prevzdušňovania

bullet

Aeróbny proces - odstraňovanie organických látok činnosťou mikroorganizmov za prítomnosti kyslíka

bullet

Anaeróbny proces - odstraňovanie (rozklad) organických látok činnosťou mikroorganizmov bez prítomnosti kyslíka

bullet

Účinnosť čistenia - pomer úbytku koncentrácie znečisťujúcej látky dosiahnutý čistením, ku koncentrácii danej látky pred započatím procesu čistenia v %

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o domových čističkách odpadových vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34