Technológie a služby

Rady k ČOV

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Dobré rady k malým biologickým čistiarňam odpadových vôd

Domové čistiarne odpadových vôd sa čoskoro stanú základným vybavením domov všade tam, kde chýba možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu. Žumpy - a ich vyvážanie sú investične, prevádzkovo a hygienicky veľmi náročné - septiky s presakovaním sú nevyhovujúce, legislatívou nepovolené.

Každá domová čistiareň by mala spĺňať tieto požiadavky  :

bulletúčinnosť čistenia väčšia ako 95%,
bulletspotreba elektrickej energie menšia ako 1 kWh/m3 vyčistenej vody,
bulletdlhodobá funkcia bez prítoku splaškov (30 a viac dní),
bulletschopnosť zvládnuť nárazový prítok, (denné množstvo v priebehu asi 4 hodín),
bulletnehlučná prevádzka,
bulletparotesnosť (vylúči zápach v okolí),
bulletjednoduchá bezobslužná prevádzka,
bulletžiadne mimoriadne opatrenia pre zimnú prevádzku,
bulletmalé alebo žiadne nároky na odborný servis,
bulletskladovanie odpadových produktov čistenia (prebytočného kalu) minimálne na 3 mesiace prevádzky s možnosťou ich jednoduchého vytiahnutia bez použitia fekálneho vozu,
bulletpoužitie výhradne nekorodujúcich materiálov, 
bulletnenáročná údržba
bulletjednoduchý prístup k technológii a ľahká vymeniteľnosť hlavných dielov.

Malá čistiareň typového radu "STAINLESS CLEANER" - nerezové vyhotovenie

UPOZORNENIE K CENÁM ČISTIARNÍ : Na slovenskom trhu pôsobí viacero výrobcov i predajcov čistiarní odpadových vôd. Ich výrobky a ponúkaný sortiment sa odlišuje v rôznych znakoch, ako napríklad v materiáloch z ktorých sú čistiarne vyrobené, technických vlastnostiach, konštrukcii, účinnosti, kvalite a.t.ď. S cieľom lepšieho uplatnenia sa na trhu často ponúkajú ceny za technológiu nižšie ako konkurencia a neuvádzajú pri tom životnosť materiálu a technológie, výšku ďalších nevyhnutných nákladov, ktoré sú v súvislosti s montážou a prevádzkou  tejto technológie spojené. Niektorí výrobcovia a predajcovia ponúkajú výrobky bez platných certifikátov v rozpore s platnou legislatívou. Výrobky mnohých výrobcov i keď majú certifikáty sú technologicky nevyhovujúce a neúčinné, čo prevádzkovateľ väčšinou zistí až po pomerne dlhej dobe úsilia o dosiahnutie výrobcom deklarovaných výstupných parametrov vyčistenej vody, kedy je už často neskoro a za svoje chybné rozhodnutie draho zaplatí.

Preto prv, než sa rozhodnete pre určitý výrobok, požiadajte predajcu o vyčíslenie ceny celej dodávky,  t.j. výrobku a nákladov nevyhnutne spojených s jeho inštaláciou a údržbou a o predloženie platných certifikátov, ktoré budú akceptované príslušným vodoprávnym orgánom. Žiadajte podrobný výklad o životnosti materiálov použitých na výrobu čistiarne, jej technologických celkov, časovú a finančnú náročnosť na prevádzku, údržbu a servis. Preverte si informácie o výrobcovi a dodávateľovi a overte si referencie u ich zákazníkov.

Pred zaobstaraním čistiarne odpadových vôd Vám odporúčame podrobne si preštudovať nasledujúce rady. Pomôžu Vám orientovať sa v ponuke a urobiť správne rozhodnutie.

Väčšina čistiarní odpadových vôd je založená na aeróbnom čistení odpadových vôd, keď je organická hmota rozkladaná zmesou mikroorganizmov, ktoré potrebujú ku svojmu životu kyslík zo vzduchu. Biologické čistenie odpadových vôd je pomerne zložitý a technologicky náročný proces. U väčších ČOV je k dispozícii kvalifikovaná obsluha, ktorú v posledných rokoch úspešne nahrádzajú inteligentné riadiace systémy. U malých domových čistiarní je potrebné zaistiť obdobnú kvalitu čistenia, ale podstatne jednoduchším spôsobom.Toto je možné dosiahnúť len permanentnou dostatočnou prevádzkovou starostlivosťou o čistiareň a pravidelnou kontrolou jej stavu a chodu.

SPÔSOBY ČISTENIA: K čisteniu odpadových vôd sa používajú jednak mikroorganizmy pevne prisadnuté k podkladu vo forme rôznych systémov biofiltrov a biokontaktorov, ktoré sú zmáčané odpadovými vodami, jednak aktivačné systémy s kalom vo vznášaní, kde sú vločky kalu premiešavané s odpadovou vodou a vzduchom.

Doposiaľ známe aktivačné čistiarne odpadových vôd s kalom vo vznášaní možno deliť na systémy s kontinuálnym prietokom odpadových vôd a na systémy s diskontinuálnym prietokom.

SYSTÉMY S KONTINUÁLNYM PRIETOKOM: Systémy s kontinuálnym prietokom väčšinou obsahujú nádrž primárnej sedimentácie, kde dochádza k zachyteniu hrubých nečistôt a odkiaľ je predčistená odpadová voda zvedená do samostatnej aktivačnej nádrže s jemnobublinkovým prevzdušňovacím systémom. Z aktivačnej nádrže odteká zmes vyčistenej vody s kalom do dosadzovacej nádrže, kde kal klesá do kónického dna a vyčistená voda bez kalu stúpa k prepadu do odtoku. Kal je väčšinou trvalo vracaný vzduchovou pumpou (mamutkou) do aktivačnej nádrže. Obvykle používané malé aktivačné čistiarne s kontinuálnym prietokom vyžadujú obsluhu vzhľadom na zvyšujúcu sa hustotu aktivovaného kalu, ktorá nastáva v procese odbúravania organického znečistenia. To má za následok, že pri nedodržaní predpísaných úkonov sa zhoršujú parametre čistenia. Niektoré typy malých ČOV pracujú s väčšími aktivačnými nádržami a s väčšou hustotou kalu. Tým odpadá obsluha, ale kal je nutné vyvážať fekálnym vozom cca 1 x za 6 mesiacov. Nevýhodou tohoto riešenia je, že ČOV nie je vhodná na prerušovanú prevádzku, kedy vysoká hustota kalu spôsobuje problémy s následným rozmiešaním po prerušení aktivácie a usadení na dne nádrže.

SYSTÉMY S DISKONTINUÁLNYM PRIETOKOM: U systémov s diskontinuálnym prietokom sú odpadové vody privedené do vyrovnávacej nádrže a z nej postupne prečerpané do aktivačnej nádrže. Po vyčistení vody sa preruší aktivačný proces, t.j. zastaví sa prevzdušňovanie a prípadné premiešavanie vody v aktivačnej nádrži a po usadení kalu sa vyčistená voda odčerpá do odpadu. Potom sa opäť napustí aktivačná nádrž a opísaný cyklus sa opakuje. V porovnaní s kontinuálnym čistením odpadá dosadzovacia nádrž. Tento systém obvykle vyžaduje aspoň minimálne elektronické riadenie jednotlivých fáz čistiaceho procesu a v praxi je menej využívaný.

SÚČASNÁ LEGISLATÍVA V OBLASTI ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD

Stavebný zákon rozoznáva z nášho hľadiska dva druhy stavieb. Stavby pozemné a stavby vodohospodárske. Akonáhle dochádza k vypusteniu odpadových vôd – bez ohľadu na stupeň ich vyčistenia – do vôd povrchových alebo podzemných, stáva sa zo stavby pozemnej stavba vodohospodárska a stavebné povolenie, ktoré inak vydáva miestne príslušný obecný úrad (stavebný úrad), sa mení na vodoprávne povolenie stavby, ktoré vydáva referát životného prostredia okresného úradu.

V prípade, ak si zadovážite domovú ČOV k nemovitosti umiestnenej v blízkosti vodného toku a hodláte vyčistenú vodu vypúšťať do tohoto vodného toku, potrebujete vodoprávne povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd, čo predstavuje predložiť projekt od oprávneného projektanta, vyjadrenia správcu toku, rôznych ďalších zainteresovaných úradov a spoločností t.j. a navýšenie nákladov o cca 10 - 20 tisíc Sk.

Ak je stavba situovaná na mieste, kde v blízkosti nie je žiaden vodný tok, máte väčšinou možnosť  vsakovania do spodných vôd, alebo sa napojiť na dažďovú kanalizáciu, avšak tu platí, že odpadové vody bez ohľadu na stupeň ich znečistenia je nutné dopraviť vodotesným spôsobom do vodného toku, čo dažďová kanalizácia väčšinou nespĺňa. Potom nastáva prípad druhý, t.j. presakovanie do podzemných vôd. Tu väčšinou vodohospodársky orgán požaduje hydrogeologický posudok, že presakovaním nedôjde k ohrozeniu kvality podzemných vôd. Vtedy sa obvykle vyžaduje kvalita vody na odtoku z ČOV pod 8 mg BSK5, čo znamená doplniť ČOV filtrom na dočistenie a opäť zaistiť projekt a zložité vodoprávne prejednanie.

V konečnom dôsledku ak to naozaj inak neide stavebníkovi neostáva iné, ako zákon obísť. Nepliesť si s PORUŠENÍM ZÁKONA! Dá sa to vykonať elegantným a legálnym spôsobom. Za čistiareň sa osadí nádrž na vyčistenú vodu, ktorá môže slúžiť ako zásobník vody na zavlažovanie. Stavebník pri kolaudácii preukáže, že má zbernú nádrž. Nikto mu nemôže zakázať dočasne skladovať a neskôr vyvážať čistú vodu namiesto surových splaškov. Oficiálne nemá čistiareň odpadových vôd, na ktorú bolo potrebné vydať vodoprávne povolenie, ale "žumpu s predčistením".

Po roku 2001 sa už konečne začalo blýskať na lepšie časy. Ministerstvo životného prostredia vydalo metodické usmernenie pre referáty životného prostredia okresných úradov o možnosti povoľovania vypúšťania vyčistených vôd z malých (certifikovaných) čistiarní do podložia v lokalitách mimo ochranných pásiem pitnej vody. Preto, ak Vám tvrdia na úrade niečo iné, odvolajte sa na toto usmernenie Ministerstva  životného prostredia.

Ak už občan má žumpu, je najjednoduchšie osadiť čistiareň vedľa žumpy (do žumpy, prípadne starého septiku), napojiť prítok splaškov priamo na čistiareň a pôvodnú žumpu/septik vyčistiť a nechať ako zásobník predčistenej vody. U nových stavieb, kde nie je stará žumpa ani septik,  je možné dodať väčšiu nádrž z plastu, ktorá má už zabudovanú čistiareň, čím zákazník oficiálne získa opäť akumulačnú nádrž na vyvážanie s predčistením, na čo mu postačí stavebné povolenie vydané obecným úradom.

PRÍKLAD OBSLUHY A ÚDRŽBY ČOV ( Typový rad STAINLESS CLEANER )

Prevádzka kvalitnej čistiarne je plne automatická a nevyžaduje náročnú odbornú obsluhu. Okrem občasného vyčistenia filtra dúchadla je potrebné vykonať občasnú kontrolu správnej funkcie čistiarne vizuálne pri odkrytom veku, sledovať hustotu kalu a schopnosť sedimentácie. Asi raz za pol roka je potrebné čistiareň odkaliť  (u rekreačných objektov asi jedenkrát ročne). Stabilizovaný kal z čistiarne odstránime malým kalovým čerpadlom. Po jeho odvodnení je z neho  koncentrované hnojivo vhodné k k primiešaniu do kompostu k výžive kvetín, ozdobných drevín a pod.

Všeobecne u dobrých čistiarní platí, že k technológii je jednoduchý voľný prístup, bez nevyhnutnosti vyčerpania nádrže, všetky súčasti je možné jednoducho vybrať a vyčistiť, prípadne pretlačiť tlakovou vodou alebo stlačeným vzduchom bez demontáže. 

OPATRENIA PRE ZIMNÚ PREVÁDZKU

Čistiarne sú konštruované na oddelenú kanalizáciu – len vody splaškové, teplota ktorých aj v zimnom období obyčajne vyhovuje prevádzke čistiarní. Čistiarne pracujú spoľahlivo, kým teplota vody v čistiarni neklesne pod 5-8oC. Pri poklese teploty pod 5oC dochádza k narušeniu činnosti a určitú dobu trvá, než sa mikroorganizmy prispôsobia zníženej teplote vody. V tomto prípade môže dôjsť k úniku drobného kalu do odtoku. Čistiarne sú zvyčajne vybavené vekom s dostatočnou tepelnou izoláciou a sú osadené pod zemou. Kým vonkajšia teplota neklesne pod -25oC a je zaistený minimálne 20% prítok splaškov, dobré čistiarne nevyžadujú žiadne mimoriadne zimné opatrenia.

ŽIVOTNOSŤ ČISTIARNÍ

Čistiarne sú vyrobené z plastu (nerezu) s dlhodobou životnosťou. Životnosť plastových čistiarní je kalkulovaná na 25 rokov prevádzky. Plastové diely sa však v dôsledku pôsobenia agresívneho prostredia v čistiarni, chladu a stárnutia plastových dielov stávajú nefunkčnými i pred uplynutím tejto doby. Životnosť celonerezových technológií čistiarní je dimenzovaná na 75 rokov prevádzky. Životnosť prevzdušňovacích elementov je 5 – 10 rokov. Životnosť dúchadiel je 5 rokov a v rámci prevencie sa odporúča raz za 3 mesiace „vyklepať“ vzduchový filter a raz za dva roky (pri prerušovanom chode) vymeniť membrány dúchadla.

Viac informácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o domových čistiarňach odpadových vôd
Žiadam o zaslanie informácií o komunálnych čistiarňach odpadových vôd
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34