Technológie a služby

AQ

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Malé domové čistiarne odpadových vôd  typového radu AQ

Malé biologické plastové čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap. Umožňujú modernú a ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd.

AQ - 4 odkrytá

Z hľadiska kapacity sú ČOV s typom označeným AQ vyrábané nasledovne: 

bulletAQ 4 slúži pre čistenie odpadových vôd z produkcie 3 – 6 EO
bulletAQ 8 čistenie odpadových vôd z produkcie  7 – 10 EO
bulletAQ 12 čistenie odpadových vôd z produkcie 11 – 15 EO

Jeden ekvivalentný obyvateľ – EO = 120 –150 litrov vody  / os / deň,  60 gr BSK5   

Veličina

Jednotka

Typ čistiarne

AQ 4

AQ 8

AQ 12

Kapacita

EO

3 - 6

7 - 10

11 – 15

Max. denný prietok 

m3/deň

0,9

1,5

2,25

Priemer

m

1,3

1,3

1,5

Výška reaktora

m

1,5

1,9

2,2 1

Výška  vtoku od dna - stred vtok.potrubia

mm

1200

1700

1910

Výška  výtoku od dna - stred výtok. potrubia

mm

1100

1600

1810

Užitočný objem reaktora

m3

1,4

2,45

3,2

Príkon dúchadla

W

60

100

145

Hmotnosť                      - prázdny kontajner

kg

60

75

95

                                      - plný kontajner

kg

1460

2525

3295

Výhody domovej čistiarne typu AQ pre domácnosť a životné prostredie: 

bullet

rýchla návratnosť vložených investícií

bullet

ekonomicky výhodná likvidácia odpadových vôd

bullet

minimálna požiadavka na zastavanú plochu

bullet

jednoduchá montáž

bullet

nenáročná údržba

bullet

bezzápachová prevádzka

bullet

vysoká kvalita vyčistenej vody – v zmysle NV č. 242 / 93

Na biologické ČOV typového radu AQ bol vydaný súhlasný posudok ministra zdravotníctva č 14070 / 98 – SOZ / ŠZÚ SR a osvedčenie TI SR č. 1408 / 4 / 1999 STR.

Výkop stavebnej jamy - pred osadením ČOV AQ 4 s rôznou výškou nadstavieb Inštalovaná ČOV s plastovým poklopom

Čistiarne spĺňajú najnáročnejšie užívateľské kritériá

bullet

účinnosť čistenia väčšia ako 90 - 95%,

bullet

spotreba elektrickej energie menšia ako 1 kWh/m3 vyčistenej vody,

bullet

funkcia krátkodobo i bez prítoku splaškov

bullet

plná dlhodobá funkčnosť i pri minimálnom prítoku splaškov pod 30% plán. kapacity

bullet

schopnosť zvládnuť nárazový prítok (denné množstvo v priebehu asi 4 hodín),

bullet

krátkodobá možnosť preťaženia až do 200%

bullet

nehlučná prevádzka,

bullet

bezzápachová prevádzka,

bullet

bezobslužná prevádzka,

bullet

jednoduchosť patentovanej technológie vylučuje možnosť vzniku technických porúch

bullet

minimálne nároky na údržbu,

bullet

žiadne mimoriadne opatrenia pre zimnú prevádzku,

bullet

žiadne nároky na odborný servis,

bullet

skladovanie odpadových produktov čistenia (prebytočného kalu) minimálne na 4 mesiace prevádzky s možnosťou ich jednoduchého vytiahnutia kalovým čerpadlom,

bullet

použitie výhradne nekorodujúcich materiálov s mimoriadnou dobou životnosti

bullet

nenáročná údržba a ľahká vymeniteľnosť hlavných dielov.

Garantované hodnoty* vyčistenej vody na odtoku :

Hodnota

ČOV AQ

CHSK (mg/l)

80,0

BSK5 (mg/l)

do 20,0

NL (mg/l)

do 20,0

Vyššie uvedené kritériá dodávateľ v plnom rozsahu garantuje.  

Rozmerové schémy a inštalačné podklady k ČOV typového radu AQ

Rozmerová schéma ČOV a výkopový plán AQ - 4 AQ - 8 AQ - 12

CENY 

Dodávka formou priameho predaja kompletnej ČOV bez dopravy a montáže

Typ   čistiarne

Počet obyvateľov

*Cena bez DPH Sk

Montáž bez DPH, Sk

**Doprava bez DPH Sk

Cena bez DPH spolu Sk

DPH 19%

Cena s DPH spolu Sk

AQ 4

3/6

44 100,-

0,-

0,-

44 100,-

8 379,-

52 479,-

AQ 8

7/10

60 300,-

0,-

0,-

60 300,-

11 457,-

71 757,-

AQ 12

11/15

85 990,-

0,-

0,-

85 990,-

16 338,-

102 328,-

* Cena je uvedená za kompletnú technológiu ČOV s 300 mm nadstavbou pre uloženie prítokového potrubia v štandardnej nezamrzajúcej hĺbke do 600 mm pod úroveň terénu. Pre hlbšie uloženie sa k cenám pripočítavajú náklady za nadstavbu podľa nižšie uvedeného cenníka nadstavieb. V cene je okrem technológie zahrnutá aj asistencia šéfmontéra pri montáži, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, garancia servisu po dobu 24 mesiacov od uvedenia ČOV do prevádzky a bezplatná telefonická podpora pri riešení prípadných prevádzkových problémov.

**Cena dopravy v prípade požiadavky dopravy na miesto inštalácie bude dopočítaná v aktuálnych cenách prepravných spoločností

Kompletná dodávka technológie s dopravou, montážou, uvedením do prevádzky a zaškolením obsluhy

Na základe písomnej objednávky, prípadne zmluvy o dielo sa dodávateľ zaväzuje, že do 21 dní po obdržaní objednávky a zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej ceny diela predmetnú čistiareň typového radu AQ dodá, dopraví, namontuje a uvedie do funkčného stavu, o čom vystaví odovzdavací protokol na mieste určenom a pripravenom odberateľom za týchto podmienok:   

Typ   čistiarne

Počet obyvateľov

*Cena bez DPH Sk

Montáž bez DPH, Sk

**Doprava bez DPH Sk

Cena bez DPH spolu Sk

DPH 19%

Cena s DPH spolu Sk

AQ 4

3/6

44 100,-

6 900,-

5 000,-

56 000,-

10 640,-

66 640,-

AQ 8

7/10

60 300,-

8 600,-

5 000,-

79 200,-

15 048,-

94 248,-

AQ 12

11/15

85 990,-

10 300,-

6 000,-

102 290,-

19 435,-

121 725,-

* Cena je uvedená za kompletnú technológiu ČOV s 300 mm nadstavbou pre uloženie prítokového potrubia v štandardnej nezamrzajúcej hĺbke do 600 mm pod úroveň terénu. Pre hlbšie uloženie sa k cenám pripočítavajú náklady za nadstavbu podľa nižšie uvedeného cenníka nadstavieb. V cene je zahrnutá aj asistencia šéfmontéa pri montáži, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, garancia servisu po dobu 24 mesiacov od uvedenia ČOV do prevádzky a bezplatná telefonická podpora pri riešení prípadných prevádzkových problémov.

**Cena dopravy bude stanovená vždy individuálne podľa skutočnej vzdialenosti od miesta vyskladnenia - 12,- Sk/km + DPH

Cenník nadstavieb pre ČOV AQ

Pre ČOV

AQ 4 / AQ 8

AQ 12

Výška nadstavby mm

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

500

750

Cena bez DPH Sk

4 200,-

4 500,-

4 800,-

5 200,-

5 500,-

5 800,-

6 200,-

6 500,-

6 800,-

7 200,-

7 200,-

7 500,-

DPH 19% Sk

798,-

855,-

912,-

988,-

1 045,-

1 102,-

1 178,-

1 235,-

1 292,-

1 368,-

1 368,-

1 425,-

Cena s DPH Sk

4 998,-

5 355,-

5 712,-

6 188,-

6 545,-

6 902,-

7 378,-

7 735,-

8 092,-

8 568,-

8 568,-

8 925,-

    V prípade, ak nemáte možnosť vypúšťať vyčistenú vodu do recipientu, môžeme Vám  k čistiarni ponúknuť prídavnú plastovú nádrž pre dočasné skladovanie vyčistenej úžitkovej vody pred jej použitím k závlahám, prípadne iným technickým účelom. Ceny nádrží podľa objemu a konštrukcie po predchádzajúcej konzultácii.

Povinnosťou objednávateľa pred montážou čistiarne AQ je na vlastné náklady zabezpečiť výkop stavebnej jamy na mieste určenom k inštalácii čistiarne o dohodnutých rozmeroch podľa typu ČOV podľa inštalačnej schémy dodanej dodávateľom, na dne s betónovou monolitickou, prípadne prefabrikovanou základovou doskou o hrúbke 200 mm, prívod prítokového potrubia splaškov a odtokového potrubia vyčistenej vody k jame a od jamy a prívod elektrického napojenia. Žiadne ďalšie investície k inštalácii a prevádzke čističky nie sú potrebné.

Záruky, servis :

  V rokoch 2000 až 2005 bolo na trhu v Slovenskej republike uvedených do prevádzky vyše 1000 čistiarní odpadových vôd AQ  rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú veľmi spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová. Referencie Vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

  Na čistiarne odpadových vôd AQ poskytujeme záruku 24 mesiacov. Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri prevádzke a údržbe.

Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch alebo vôbec.

   Ak máte záujem o riešenie likvidácie odpadových vôd  čistiarmi AQ typového radu AQ 4-12, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

Ďalšie podrobné informácie na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34