Technológie a služby

ANAcomb 5 - 75

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistiarne odpadových vôd AS - ANAcomb (model 2008)

    Použitie : AS - ANAcomb slúži na anaeróbno-aeróbne čistenie splaškových vôd z rodinných a obytných domov, hotelov, rekreačných zariadení, poľnohospodárskych usadlostí, obytných celkov, obcí a miest.

Malá domová ČOV ANAcomb 5

ČOV ANAcomb 5b v štádiu inštalácie

  Popis technológie: 

    Z primárnej usadzovacej nádrže, ktorá slúži súčasne ako kalojem, priteká odpadová voda do anaeróbneho reaktora. V anaeróbnej sekcii dochádza k 40-70% eliminácii organického znečistenia  a k naštiepeniu ťažko rozložiteľných a toxických látok. Predčistená odpadová voda ďalej nateká do anoxickej sekcie, do ktorej  je privádzaný recyklus s vysokým obsahom dusičnanového dusíka. Anoxická sekcia slúži najmä na celkovú elimináciu dusíkatého znečistenia a zároveň na zníženie organického znečistenia. Predčistená odpadová voda z anoxickej sekcie nateká do aeróbnej časti čistiarne. V aktivačnej nádrži dôjde k odstráneniu zvyškového organického znečistenia a  k nitrifikácii amoniakálneho dusíka. Vyčistená voda odteká nakoniec z dosadzovacej nádrže do recipientu.

ČOV ANAcomb typ 5b model 2002 ČOV ANAcomb typ 10b ČOV ANAcomb typ 10a model 2002 Doprava ANAcomb 5b Inštalácia ANAcomb 5b Inštalácia ANAcomb 5b Inštalácia ANAcomb 5b

ANAcomb-technologická schémaKonštrukčné riešenie čistiarne : Teleso čistiarne tvorí samonosná nádrž z PP dosiek, stenových prvkov a fólií. Čistiareň je prevažne osadzovaná na základovú betónovú dosku a obsypaná triedenou zeminou. Nádrž biologickej linky je zakrytá tepelne izolovaným krytom kvôli zamedzeniu úniku aerosolov do ovzdušia a proti zníženiu teploty v biologickom procese počas zimných mesiacov. Anaeróbna sekcia je navyše aj pachotesne uzavretá.

ANAcomb-rozmerová schéma

Garantované parametre vyčistenej vody

BSK5 = 5 mg/l

CHSK = 80 mg/l

NL = 20 mg/l

N-NH4 = 15 mg/l

Parametre :

Typ ČOV ANAcomb model 2005

Štandardné vyhotovenie Sk bez DPH

EO

Q24m3/d

Rozmery D x H [mm]

Vv  [mm]

Vo [mm]

X [mm]

M [kg]

Inšt. príkon[W]

5b - kruhová

52 400,-

3-7

0,75

1500x1500

800

600

-

190

29

10b - kruhová

78 800,-

8-12

1,5

2000x1500

800

600

-

240

29

L x B x H[mm]

5a - hranatá

58 700,-

3-7

0,75

1000x1040x2000

1350

1200

200

220

45

10a - hranatá

86 300,-

8-12

1,5

1540x1000x2000

1350

1200

200

260

45

15 - hranatá

110 500,-

13-17

2,25

2540x1000x2000

1350

1200

300

310

64

20 - hranatá

144 000,-

18-25

3

1500x2160x2000

1350

1200

300

390

64

30 - hranatá

194 000,-

26-35

4,5

2500x2160x2000

1350

1200

300

480

80

40 - hranatá

231 000,-

36-45

6

2000x2160x3040

2250

2100

300

680

100

50 - hranatá

262 500,-

46-55

7,5

2500x2160x3040

2250

2100

300

850

100

75- hranatá

367 500,-

56-80

12

3500x2160x3080

2250

2100

300

990

130

    V cene ČOV je zahrnutá: plastová nádrž ako nosič technológie, zakrytie celej ČOV zatepleným krytom, prevzdušňovacie elementy, rozvody vzduchu, zdroj tlakového vzduchu s protihlukovým krytom, nosič biomasy. V cene nie je zahrnuté: doprava na miesto stavby, stavebné práce, elektroprípojka, prepojenie ČOV a rozvádzač, sprevádzkovanie ČOV, dopravné náklady pri sprevádzkovaní, DPH. Ceny sú v Sk, bez DPH, fco výrobňa, platnosť od 1.1.2004.

Orientačná cenová kalkulácia dodávky čistiarne AS-ANAcomb :

    Na základe písomnej objednávky, prípadne zmluvy o dielo sa dodávateľ zaviaže, že do 21 dní po obdržaní objednávky a zálohovej platby vo výške 50 % z celkovej ceny diela predmetnú čistiareň ANAcomb dodá, dopraví, namontuje a uvedie do funkčného stavu, o čom vystaví odovzdávací protokol na mieste určenom a pripravenom odberateľom za týchto cenových podmienok:  

Typ čistiarne ANAcomb Cena bez DPH Sk Montáž bez DPH Sk Doprava bez DPH Sk Cena bez DPH spolu Sk DPH 19% Sk Cena s DPH spolu Sk
5b-kruhová 52 400 6 500 4 200 63 100 11 989 75 089,-
10b-kruhová 78 800 7 900 4 200 90 900 17 271 108 171,-
5a-hranatá 58 700 7 000 4 700 70 400 13 376 83 776,-
5a - hranatá s prídavnou nádržou 1,25 m3 74 400 8 500 5 800 88 300 16 777 105 077,-
5a - hranatá s prídavnou nádržou 2,5 m3 89 300 9 000 6 300 104 600 19 874 124 474,-
10a-hranatá 86 300 8 500 4 700 99 500 18 905 118 405,-
15 a-hranatá 110 500 11 000 4 700 126 200 23 978 150 178,-
20 a-hranatá 144 000 14 400 5 800 164 200 31 198 195 398,-
30 a-hranatá 194 000 19 400 5 800 219 200 41 648 260 848,-
40 a-hranatá 231 000 23 100 8 400 262 500 49 875 312 375,-
50 a-hranatá 262 500 26 300 10 500 299 300 56 867 356 167,-
75 a-hranatá 367 500 36 800 10 500 414 800 78 812 493 612,-

  V cene je zahrnutá kompletná dodávka, montáž, uvedenie čistiarne do prevádzky, zaškolenie obsluhy, odovzdávací protokol a odovzdnie príslušných certifikátov.

* Cena dopravy (a manipulácie) je uvedená ako orientačná a bude vypočítaná v závislosti na type čistiarne podľa skutočných dopravných nákladov s ohľadom na  vzdialenosť miesta montáže od miesta distribúcie a priestorových podmienok pre manipuláciu v mieste inštalácie. Záväzný návrh výšky tejto ceny bude obsiahnutý v zmluve o dielo prípadne bude upresneny v konkrétnej ponuke dohodou.

    Povinnosťou objednávateľa pred montážou je na vlastné náklady zabezpečiť výkop a prípravu stavebnej jamy na mieste určenom k inštalácii čistiarne o dohodnutých rozmeroch podľa typu ČOV podľa inštalačnej schémy dodanej dodávateľom, na dne s pieskovým podsypom, alebo betónovou základovou doskou o hrúbke min. 200 mm (to závisí na únosnosti podložia a náročnosti terénu v mieste montáže), inštaláciu elektrickej prípojky k stavebnej jame (alebo k miestu budúceho umiestnenia dúchadla), prívod prítokového potrubia splaškov a odtokového potrubia vyčistenej vody k stavebnej jame a od jamy. V čase montáže zabezpečiť možnosť napustenia čistiarne úžitkovou vodou. Žiadne ďalšie mimoriadne investície k inštalácii a prevádzke čistiarne nie sú potrebné.

Inštalačné schémy jednotlivých čistiarní - príklady

 Záruky, servis :

      V rokoch 1997 až 2004 bolo na trhu v Slovenskej republike a v Českej republike uvedených do prevádzky vyše 1900 čistiarní odpadových vôd ANAcomb rôznych typov v rôznych kombináciách. Pracujú veľmi spoľahlivo a pri dodržaní základných prevádzkových podmienok je ich činnosť bezporuchová. Referencie Vám môžeme poskytnúť na požiadanie.

    Na čistiarne odpadových vôd AS - ANAcomb poskytujeme záruku 24 mesiacov.  Záručný i pozáručný servis poskytujeme do 48 hodín od nahlásenia a definovania poruchy. Mimo toho poskytujeme nepretržitú telefonickú podporu pre prípad problémov pri údržbe. Napriek možnostiam týchto zabezpečených služieb na základe doterajších skúseností Vás môžeme ubezpečiť, že servisné služby budete potrebovať len vo výnimočných prípadoch, alebo vôbec.  

    Ak máte záujem o riešenie likvidácie odpadových vôd  čistiarňami ANAcomb typového radu ANAcomb 5 - 75, radi Vám vypracujeme návrh optimálneho riešenia a komplexnú obchodnú ponuku včítane cenových kalkulácií. K tomu potrebujeme základné technické informácie, ktoré môžete vyplniť a odoslať tu.

Cenník servisných služieb k malým ČOV tu.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o ČOV ANAcomb 5-75 ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34