Technológie a služby

Biofilter skrápaný

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Biologický filter skrápaný - BF

    Biologický filter skrápaný (biofilmový reaktor) je určený ako druhý stupeň čistenia splaškových odpadových vôd z malých zdrojov zne­čistenia (napríklad za septikom, alebo domovou biologickou čistiarňou), čím sa zvyšuje účinnosť prvého stupňa čistenia. Sústa­va septik + biofilter spĺňa doporučenia normy "Malé čistiarne odpadových vôd". Vyčistené odpadové vody z uvedených sústav možno podľa miestnych podmienok buď vypúšťať do vhodného recipientu alebo vsakovať. Vždy je potrebné prihliadať na príslušné podmienky a ustanovenia NV č.491/2002 Zb., ktorým sa stanovujú limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.

     Biofilter tvorí uzavreté valcové teleso Ø 680 mm až Ø 1080 mm a celkovej stavebnej výške H=2050÷2150. Podľa po­čtu pripojených obyvateľov sa priraďuje k septiku alebo k domovej ČOV. Teleso biofiltra je vyrábané zvarovaním polotovarov z poly­propylénu a je konštruované ako samonosné, tj. určené na osadenie do voľného terénu s obsypom zhutnenou zeminou bez nutnosti obetónovania. Predčistená odpadová voda zo septika, alebo ČOV na­teká vstupným potrubím na distribučnú vložku - skrápač, ktorý zaisťuje rovnomerné skrápanie blokovej náplne kolónie - nosiča biomasy. Prietok vody je gravitačný bez recirkulácie, preto na za­riadenie nazeráme ako na pomalý reaktor, ktorý znesie vstupné ob­jemové látkové zaťaženie (BSK5) až 1200 g/(m3.d) s povrchovým hydraulickým zaťažením do 0,25 m3/(m2.h). Nosičom biofilmu je voštinová výplň z plastickej hmoty s veľkou kontaktnou plochou. Sú použité voštiny vo vyhotovení so skríženými prietočnými ka­nálmi, ktoré vykazujú lepšiu distribúciu odpadovej vody po povrchu ná­plne a teda i vyššie využitie dostupnej kontaktnej plochy a lepšiu ho­mogenizáciu stekajúceho kvapalinového filmu. Na členitom povrchu mrežového materiálu sú prirastené kolónie mikroorga­nizmov, čistené médium vytvára tenký film, pričom súčasne vo vzťahu k veľkosti kontaktnej plochy bude primerane zvýšený prí­sun vzdušného kyslíka do odpadovej vody. Prevádzka biofiltrov je bez nárokov na energiu a strojné vybavenie vyžadu­je iba občasné prepláchnutie koša s plastovou náplňou prúdom vody a odstránenie usadeného kalu na dne telesa filtra. Konštrukcia biofiltra umožňuje prístup k reaktoru po odňatí plastového veka (s priemerom zhodným s priemerom telesa filtra) a vysunutia koša s voštinovou výplňou vrátane distribučnej vložky z telesa filtra.

Výhody

bullet

nízke obstarávacie náklady

bullet

 jednoduchá inštalácia bez nutnosti obetónovania

bullet

prakticky nulové prevádzkové náklady

bullet

 dlhá, takmer neobmedzená životnosť

bullet

 relatívne vysoká čistiaca účinnosť (závislá na vstupnom hydrau­lickom a látkovom zaťažení a konkrétnych podmienkach použitia biofilmu)

Inštalácia

Biologický filter skrápaný je určený na osadenie mimo komunikačnej trasy (v zelenom páse, v teréne pozemkov a pod.) do zeminy nad hladinu podzemnej vody s vylúčením akéhokoľvek i­ného zaťaženia okrem zásypovej zeminy. Osádza sa do výkopu na rovnú plochu zo zhutnenej vrstvy piesku, alebo na podkladovú betónovú dosku z prostého betónu o sile cca 100 mm, min. 3 m od komunikačnej trasy. Po usadení sa filter postupne obsype zeminou z výkopu s priebežným miernym hutnením. Po napojení na výtokové potrubie septiku a na odtokové potrubie a po obsy­paní je filter pripravený na trvalú prevádzku.

Technické údaje

Biofiltre sú vyrábané v troch základných typoch dimenzova­ných a navrhovaných podľa veľkosti a charakteru predradené­ho čistiaceho zariadenia, teda podľa počtu pripojených obyvateľov a účinnosti prvého stupňa čistenia. Technológia je navrhnutá v súlade s ČSN 75 6402 "Malé čistiarne odpadových vôd", kon­štrukčné riešenie jednotlivých typov vychádza zo statického výpočtu. Pri zaradení za domovú ČOV do kapacity 20 pripojených oby­vateľov budú biofiltre prevádzkované s nižším látkovým zaťažením a ich použitie bude vychádzať z konkrétnych podmienok pred­metného čistenia odpadových vôd.

Objednávanie (príklad objednávky)

Biologický filter skrápaný (biofilter) BF-6, ako dočisťovací stupeň za ČOV dimenzovaný pre šesť pripojených obyvateľov (prípadne typové označenie).

 Typy a kvalita výstupu

Rozmerový rad Dosahovaná kvalita vyčistenej vody
Typ Počet pripojených obyvateľov Ukazovateľ Priemerná koncentrácia "p" hodnota (mg/l) Maximálna koncentrácia "m" hodnota (mg/l)
BF-6 4 - 8 BSK5 40 70
BF-10 8 -  10 CHSK 40 70
BF-20 15 -  20 NL 30 70

Rozmery a ceny

Typ

Rozmery ( mm )

Cena bez DPH Sk

Dĺžka

Priemer

Výška

BF - 6

-

680

2050 - 2150

23 100,-

BF - 10

-

880

2050 - 2150

28 800,-

BF - 20

-

1080

2050 - 2150

35 300,-

* Cena je orientačná – bez dopravy exw. výrobňa ČR

Dodacie podmienky

Biofilter je možné dopravovať bežnými prostriedkami, musí však byť zabezpečený proti posunu a poškodeniu (upínacie popruhy, atp.). Na zvlášt­nu požiadavku objednávateľa zaistí výrobca dopravu na miesto určenia, inštaláciu a sprevádzkovanie biofiltra. Dodacia lehota do 3 týždňov od obdr­žania záväznej objednávky (alebo podľa dohody).

Záruka a servis

Záručná doba je 36 mesiacov od prevzatia objednávateľom za podmienky správnej inštalácie. Prípadné opravy výrobku v záručnej i pozáručnej dobe zaisťuje výrobca.

Dokumentácia akosti

Protokol o skúške tesnosti

Prehlásenie výrobcu o zhode

Kompletný návrh technického riešenia podľa Vašich potrieb, požiadaviek a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o biologickom filtri skrápanom
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34