Technológie a služby

Priemyselné vody

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistenie, recyklácia a využitie priemyselných vôd

V oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd sa sústreďujeme predovšetkým na čistenie vôd :

bullet

s obsahom ropných látok (napr. z odmasťovania a umývania motorových vozidiel a ich odstavných plôch, použité rezné emulzie, odpadové vody zo striekacích kabín s vodným odlučovaním)  

bullet

s obsahom kovov, napr. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, medi, kadmia vznikajúcich napríklad pri povrchových úpravách kovov v galvanizovniach, ale i iných technologických prevádzkach a výrobniach. Dokážeme zabezpečiť požadovanú účinnosť i v prípade prítomnosti komplexotvorných látok  

bullet

s obsahom nerozpustných látok vznikajúcich pri mechanických úpravách materiálov, napr. omieľanie, brúsenie skla, opracovanie kameňa, v spaľovniach odpadov  a v odlučovačoch pevných látok

bullet

vznikajúce pri málo rozšírených technológiách, napr. striebrenie skla, lúhovanie nábytku, výrobe a použití vodou riediteľných náterových hmôt, atď.

bullet

Všeobecné informácie o priemyselných vodách

Čistenie, recyklácia techn. a odpad. vôd v priemysle
 
 
 
 

Legislatíva a pomoc

  Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)

Prenájom a prevádzka technológií

Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Úprava pitnej a čist. splašk. vody - verejnosť, komunál Nar.vlády SR 296/2005 kvalitatívne ciele a limit. hodnoty vôd
Úprava, recyklácia, čistenie technolog. vôd v priemysle Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čist. vôd
Čistiarne a systémy čistenia priemyselných vôd Zariadenia pre pred. a do. čistenie priemyselných vôd
Quins DS ČOV pre diskont. čist. priemyelných vôd  Gool Odlučovač neemulgovaných ropných látok
Quins K1 Stavebnicová automat. ČOV priem. vôd  Solap Sorpčné odlučovače ropných látok
K.O.F.I. Čistiareň vôd s obsahom ropných látok AS Top Odlučovače ľahkých kvapalín (ropných látok)
ALFA.Act. Rad nechemických ČOV pre priem. vody Faku Lapače tukov pre kuchyne,jedálne,reštaurácie
ALFA. Fl. Rad flotačných ČOV pre priemys. vody Zemfilter Zemný filter ako II.stupeň čistenia odpad. vôd
Profi Fyz.chem. ČOV pre priemyselné vody     
FST Tlaková filtrácia - úprava dočistenie vôd

Súvisiace technológie a produkty

Boll Tlakové filtre manuálne a automatické    
Pekama Anaer. reaktory pre spracovat. priemysel

 

 

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technologického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34