Technológie a služby

K.O.F.I.

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Kompaktná čistiareň na čistenie vôd s obsahom ropných látok

Súčasťou ČOV sú prípravné a dávkovacie jednotky chemikálií  a odvodňovač  kalu.  Základný výkonový rad 1, 2 ,3 a 5 m3 / hod. je dostatočný  pre nasadenie pri čistení odpadových vôd:   

bullet

z umývania  automobilovej techniky na ručných alebo automatických linkách

bullet

pri umývaní dopravnej, výrobnej, poľnohospodárskej a inej techniky

bullet

v autoservisoch, strojárenských, železničných a iných opravovniach

bullet

v dopravných  podnikoch, depách, dokoch

bullet

na čerpacích  staniciach pohonných hmôt

bullet

v halových umývačoch  a pod.   

 

Účinnosť:

bullet

ropné látky do 1 mg / l pri použití  sorpčného filtra

bullet

nerozpustné látky 15 mg / l

Pri použití ČOV  K.O.F.I.  na umývanie techniky je potrebné pred čistiace zariadenie inštalovať  sedimentačnú nádrž na oddelenie ťažkých minerálnych podielov a v prípade využitia vyčistenej vody  na  opätovné umývanie aj nadrž vyčistenej vody. ČOV pracuje na fyzikálno-chemických princípoch koagulácie, sedimentácie a filtrácie.

Do odpadovej vody sú dávkované chemické činidlá, ktoré vyvolajú proces koagulácie. Koaguláciou vytvorené vločky znečistenia sa separujú v reaktore filtráciou vločkovým mrakom, sedimentáciou a plávajúcim  filtrom. 

V prípade zaradenia sorpčného filtra je vyčistená voda odvádzaná do recipientu, resp. časť alebo aj celé množstvo sa vracia do umývacieho  okruhu. Tým je možné  dosiahnuť  značnú úsporu vody na umývanie techniky.

   

Na  zariadenie typového radu K.O.F.I. bol vydaný Súhlasný posudok ministra zdravotníctva  SR č. 756 / 97 – 570 / ŠZÚ SR. Osvedčenie technickej inšpekcie SR 664 / 4 / 1997 – STR a Odborný posudok a výsledky skúšok vypracované Výskumným ústavom  vodného hospodárstva v Bratislave.

Výhody ČOV  K.O.F.I.: 

bullet

priaznivý  pomer úžitkových vlastností a ceny

bullet

automatický chod s  minimálnymi nárokmi na obsluhu (denná  potreba času 30-60 minút)

bullet

kompaktná konštrukcia  a malé rozmery, celoplastové prevedenie

bullet

nízke prevádzkové  náklady, vysoký čistiaci efekt

bullet

možnosť opätovného použitia vyčistenej vody na umývanie techniky

bullet

mobilný odvodňovač  kalu

bullet

možnosť automatického riadenia pH a vodivosti rozšírením K.O.F.I o mikroprocesorovú  jednotku.

Čistenie odpadových vôd z umývania (orientačné ceny a odporúčané kapacity)

Kapacita

Orientačná cena* technológie s montážou v Sk bez DPH Odporúčanie
Q = 0,5 m3/hod 296 000,- pre technológie umývania s jedným umývacím miestom s ručným tlakovým strojom 
Q = 1 m3/hod 447 000,- pre technológie umývania s jedným umývacím miestom s ručným tlakovým strojom 
Q = 2 m3/hod 547 000,- pre technológie umývania s jednou portálovou automatickou umývacou linkou (napr. Kärcher, Tammer Matic, Ultra, Istobal, Wessumat...a pod.)
Q = 3 m3/hod 639 000,- pre technológie umývania s jednou portálovou automatickou umývacou linkou a s jedným umývacím miestom s ručným tlakovým strojom 
Q = 5 m3/hod 762 000,- pre technológie umývania s jednou portálovou automatickou umývacou linkou a s dvomi umývacími miestami s ručným tlakovým strojom 

Q = 10 m3/hod

1 075 000,- pre technológie umývania autobusov, kamiónov,stavebnej a banskej techniky

*V cene je zahrnuté: 1.Sedimentačná (akumulačná nádrž) surovej vody príslušného objemu, 2.ČOV K.O.F.I. príslučného typu, 3.Nádrž vyčistenej vody so sorpčným filtrom príslušného typu, 4.Automatická tlaková stanica pre recirkuláciu, 5.Kompletná montáž a osadenie, 6.Uvedenie do prevádzky a zaškolenie. 

K zabezpečeniu vonkajších plôch je v našej ponuke odporúčaný ucelený rad sorpčných odlučovačov SOLAP.

 

V zostavách je navrhnutá ČOV K.O.F.I. s mikropočítačovým riadením. 

Riadiaci systém pre ČOV zabezpečuje:

bullet

Meranie a reguláciu pH

bullet

Meranie a reguláciu vodivosti

bullet

Meranie okamžitého a pretečeného množstva vody

bullet

Meranie ORP (oxidačno-redukčný potenciál)

bullet

Meranie teploty vypúšťanej vody

bullet

Automatické ukladanie počtu hodín chodu do pamäte

bullet

Automatické ukladanie počtu regenerácií (praní) do pamäte

bullet

Riadenie intervalu prania filtra (časovo, aj na základe zanesenia filtra)

bullet

Riadenie intervalu odťahu kalu (časovo)

bullet

Riadenie intervalu ostreku časových sond (časovo)

bullet

Riadená príprava chemikálií (časovo)

bullet

Kontrola a signalizácia prekročenia hodnôt (pH, prietoku, vodivosti, ORP, hladiny chemikálií)

bullet

Zobrazovanie poruchových stavov

Pre zabezpečenie najvyššej kvality umývania odporúčame posledný oplach demineralizovanou vodou, k čomu ponúkame demineralizačnú stanicu DS resp. Reverzná osmóza RO

Demineralizačná stanica zabezpečuje odstránenie iónov Ca, Hg a ďalších solí, ktoré spôsobujú fľaky na karosériách. Pre jedno až dve umývacie miesta, resp. jednu linku postačuje kapacita Q = 500 až 1000 l/hod. Pre dve umývacie miesta a linku je potrebná kapacita 2000 l/hod. Určujúcim faktorom je program v linke a dĺžka času voskovania a ostreku. Pri použití ZNF (nádrž akumulujúca vyčistenú demineralizovanú/osmotickú vodu) postačuje zariadenie s menším výkonom (cca 200 l/hod.) Výhodou je, že prevádzkovateľ umyvárky okrem kvalitného ostreku a voskovania je schopný zabezpečiť plnenie a prípadný predaj demineralizovanej vody, čo môže ekonomicky zlepšiť zhodnotenie technológie.

Pri použití jednotky RO je automaticky pripojená všetka voda v technológii umývania (zo studne, resp. verejného rozvodu) cez zmäkčovací filter. To znamená ochranu čerpacích agregátov a potrubného systému, ohrievacích telies pred vodným kameňom (Ca 2+, Mg2+).

Typ Charakter Orientačná cena bez DPH, Sk
DS 1000 demineralizačná stanica (iontomenič) 225 000,-
DS 2000 demineralizačná stanica (iontomenič) 408 000,-
RO 500 reverzná osmóza s predradeným zmäkčovačom 348 000,-

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach KOFI a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34