Technológie a služby

SOLAP

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Sorpčné odlučovače SOLAP

Sorpčný odlučovač ropných látok slúži na elimináciu voľných foriem látok z odpadovej vody. Zariadenia odporúčame aplikovať: 

bullet

pri čistení dažďových vôd zo spádových plôch parkovísk, benzínových čerpadiel a pod.

bullet

pre zabezpečenie manipulačných plôch skladov ropných látok a olejových hospodárstiev

bullet

čistenie priemyselných odpadových vôd s podielom voľných foriem ropných látok

    Zariadenia Solap sú vyrábané zváraním extrudovaných plastových dosiek, materiálové prevedenie polypropylén (PP), do samonosných pravouhlých  tvarov. Vnútorný objem pravouhlej plastovej nádrže je účelne a funkčne usporiadaný do niekoľkých technologických stupňov:

bullet

na stupeň sedimentácie

bullet

separácia hrubých frakcii zaťaženia, so špecifickou hmotnosťou vyššiu ako voda, schopných sedimentovať.

bullet

flotácie voľných olejov – účinnosť flotačného procesu je posilnená doplnením koalescenčného odlučovača.

bullet

stupeň sorpčného dočistenia – riešeného formou filtrácie cez sorpčný materiál po naplnení filtračnej kapacity s možnosťou  výmeny, resp. regenerácie sorbentu. 

Z hľadiska hydraulického zaťaženia zariadenia Solap, je štandardne vyrábaný veľkostný rad v rozsahu 2–10 l/s.

Typový  rad sorpčných odlučovačov  Sorpčný odlučovač SOLAP - detail

Tabuľka parametrov  

Typ Výkon l/s Spádová plocha (m2)   Účinný objem v   (m3)   Plocha sorbentu (m3)  
Solap 2  

   2  

250 1,5   2,5  
Solap 4   4 500 2,0   5,5  
Solap 6   6 800 2,5   10,5  
Solap 8   8 1000 3,0   15,0  
Solap 10   10 1500 4,5   15,0  
Solap 20   20 3000 9,0   30,0  
Solap 30   30 4500 13,5   45,0  

Montáž:
    - Osadenie zariadenia na rovnú betónovú dosku.
    - Spôsob osadenia voliť s ohľadom na podložie a výšku hladiny podzem. vody
    - Pripojenie prívodného a odtokového potrubia
    - Nastavenie prevádzkových výšok prepadových hrán
    - Prívodné a odtokové potrubie viesť v nezamŕznej  hĺbke, resp. zatepliť
    - Obetónovanie resp. obsyp súčastne s plnením vnútorných  objemov
    - Solap je určený do mokrého prostredia 3.2.4 a 3.2.5  v zmysle STN 330300
Na sorpčný odlučovač ropných látok typového radu Solap bol vydaný súhlasný posudok Ministerstva zdravotníctva SR č. 8067 / 98 – 570 / ŠZÚ SR  

Cenník sorpčných odlučovačov  (orientačný)

Typ Výkon l/s Spádová plocha (m2)   Cena bez DPH Sk. +Plastový kryt Cena bez DPH Sk. Cena spolu bez DPH Sk.
Solap 2   2   250 57 700,- 5 400,- 63 100,-
Solap 4   4 500 63 200,- 8 400,- 71 600,-
Solap 6   6 800 72 400,- 9 800,- 82 200,-
Solap 8   8 1000 80 400,- 11 800,- 92 200,-
Solap 10   10 1500 89 200,- 14 800,- 104 000,-
Solap 20   20 3000 175 000,- 29 600,- 204 600,-
Solap 30   30 4500 298 000,- 37 400,- 335 400,-
bullet

Ceny sú uvedené bez DPH a dopravy

bullet

Všetky technológie sú schválené ŠZÚ (756/97-SOZO/ŠZÚ SR), Technickou inšpekciou SR (664/4/1997-STR)

bullet

Odborné posúdenia a praktické merania vykonal VÚVH Bratislava 12/96

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o sorpčných odlučovačoch
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34