Technológie a služby

Pekama

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Anaeróbny reaktor AS - PEKAMA

    Anaeróbny reaktor PekamaJe určený pre menšie prevádzky potravinárskych, farmaceutických a pod. podnikov. Slúži na predčistenie veľmi znečistených odpadových vôd z bitúnkov , kafilérií, mäsokombinátov, mliekární, konzervární, liehovarov, pivovarov a ďalších prevádzok potravinárskeho priemyslu. Odpadová voda je v AS-PEKAMA predčistená na takú úroveň, že spĺňa kritériá kanalizačného poriadku a je možné ju vypúšťať do verejnej splaškovej kanalizácie.

Návrh anaeróbneho reaktora AS-PEKAMA vychádza z dlhoročných pozorovaní a výskumov technológov firmy ASIO a praktických skúseností s prevádzkou modelových zariadení v spolupráci s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a univerzitami. V snahe čo možno najväčšieho priblíženia sa širokej projektantskej verejnosti je anaeróbny reaktor AS - PEKAMA koncipovaný ako stavebnicový systém s možnosťou rozširovania podľa skutočnej veľkosti prevádzky, charakteru odpadových vôd a ich množstva. Celoplastové - polypropylénové vyhotovenie reaktora zabezpečuje jeho mimoriadne dlhú životnosť a možnosť individuálnych úprav.

    Reaktor je schopný akumulovať dostatočné množstvo agregovanej anaeróbnej biomasy s požadovanými fyzikálnymia biochemickými vlastnosťami a výbornými sedimentačnými vlastnosťami. Hlavným konštrukčným materiálom reaktora je plast (polypropylén, polyetylén, PVC), z ktorého sú vyhotovené vonkajšie steny, vnútorné konštrukcie a potrubné rozvody. Nádrž reaktora môže byť kruhového alebo hranatého tvaru.

Schéma reaktora AS-PEKAMA :

Schéma Pekama 1
bullet

1. Nátokový distribučný systém, ktorý zaručuje rovnomerné rozdelenie nátoku odpadovej vody na dne reaktora

bullet

2. Separátor zabezpečujúci oddelenie vynášaných vločiek biomasy od bioplynu a vyčistenej vody a ich opätovné usadenie

bullet

3. Kalové lôžko

bullet

4. Filtračná vrstva zabezpečujúca minimálnu koncentráciu nerozpustných látok na odtoku z reaktora

bullet

5. Zberný žľab vyčistenej vody s nornými stenami a odťahom plávajúcich látok

bullet

6. Plynotesne uzatvárateľný otvor pre periodické odstraňovanie kalového stropu vznikajúceho pri čistení vôd s vyšším obsahom tukov

bullet

7. Bioplynový priestor separátora

bullet

8. Recirkulácia vyčistenej vody - udržiava vzostupné rýchlosti odpadovej vody

bullet

9. Tepelná izolácia reaktora

Výhody technológie AS-PEKAMA :

bullet

možnosť dosiahnutia vysokých objemových zaťažení (25 kg CHSK.m-3.d-1 )

bullet

malé objemy reaktorov

bullet

jednoduchá konštrukcia reaktora a ľahká obsluha strojného zariadenia

bullet

nízka produkcia prebytočnej biomasy - 1/10 v porovnaní s aeróbnou čističkou

bullet

nízke investičné a prevádzkové náklady

bullet

vhodná technológia pre kampaňovité prevádzky

bullet

prebytočný anaeróbny kal je stabilizovaný, bez zápachu, využiteľné hnojivo

bullet

stavebnicový systém reaktorov - možnosť dostavby technológie po zvýšení výrobnej kapacity prevádzky

bullet

možnosť kombinácie s klasickou aeróbnou čističkou odpadových vôd

bullet

dlhodobá životnosť systému - celoplastové vyhotovenie s vylúčením korózie

AS-PEKAMA ako súčasť anaeróbno-aeróbnej čističky odpadových vôd :

Technologická schéma Pekama

Legenda :

bullet

A. Mechanické predčistenie - pred vstupom do AS-PEKAMA musí byť odpadová voda zbavená väčších mechanických nečistôt. V závislosti od druhu a zloženia odpadovej vody zabezpečujeme dodávku rôznych technologických zariadení na mechanické predčistenie odpadových vôd (hrablice, rotačné nerezové sitá, lapače tukov, flotačné jednotky atď).

bullet

B. Vyrovnávanie množstva a kvality odpadových vôd - vyrovnávacia nádrž vybavená mechanickým miešaním, meraním a reguláciou pH, dávkovaním potrebných živín, prípadne ďalšími zariadeniami.

bullet

C. Ohrev reaktora - podľa miestnych podmienok a veľkosti reaktora je udržiavanie teploty procesu v mezofilnej oblasti (33 - 38 oC) uskutočňované zohrievaním vstupujúcej odpadovej vody vo výmenníku tepla. Ako zdroj tepla slúži energia získaná z vyprodukovaného bioplynu. V závislosti od teploty odpadovej vody môže proces prebiehať aj bez ohrevu.

bullet

D. Anaeróbne predčistená voda + Dočistenie - dodávame kompletný aeróbny dočisťovací stupeň, zaručujúci dočistenie odpadových vôd až na kvalitu požadovanú pre vypúšťanie do povrchového toku (recipientu). Podľa miestnych podmienok je možné anaeróbne predčistené odpadové vody splňujúce kritériá kanalizačného poriadku vypúšťať aj do verejnej kanalizačnej siete.

bullet

E. Bioplyn - podľa vznikajúceho množstva je možné bioplyn spaľovať v horáku bioplynu s príslušnou automatikou ovládania alebo reaktor doplniť plynojemom, plynovým spotrebičom, prípadne generátorom elektrickej energie.

bullet

F. Prebytočný kal - anaeróbny kal je už stabilizovaný, bez zápachu a predstavuje hodnotné hnojivo. Technológia môže byť doplnená o zariadenia na uskladnenie a odvodnenie prebytočného kalu.

bullet

G. Kontrola a regulácia procesu - súčasťou štandardnej dodávky AS-PEKAMA sú zariadenia umožňujúce pohodlnú a rýchlu kontrolu procesu. Patria k nim snímače teploty, pH a prietoku bioplynu. V rámci nadštandardného vybavenia môžeme dodať merač prietoku vyčistenej vody, analyzátor zloženia bioplynu, vyhodnocovaciu počítačovú jednotku a ďalšie požadované zariadenia.

Technickú a obchodnú ponuku na dodávku AS-PEKAMA alebo kompletnej anaeróbno- aeróbnej čistiarne odpadových vôd s ohľadom na špecifické podmienky Vašej výroby Vám vypracujeme po konzultácii a obhliadke na vyžiadanie. 

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach DS a ich inštalácii
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34