Technológie a služby

Úprava a čistenie technologických vôd

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava a čistenie technologických vôd v priemysle dodávateľským spôsobom

Subjekty podnikajúce v oblasti výroby v rôznych priemyselných odvetviach vo svojich výrobných a technologických procesoch vo veľkej miere používajú vodu ako surovinu, technologické, nosné, chladiace, alebo iné médium – ako nevyhnutnú súčasť technologického procesu. Na túto vodu sú kladené rôzne špecifické nároky, aby spĺňala požiadavky vyplývajúce z technologických procesov. Za tým účelom je potrebné ju pred použitím často špecificky upravovať. (čistiť, filtrovať, zmäkčovať, zohrievať, chladiť, odlúčiť chemické prímesi, ropné látky a pod.).

Aktivita firiem vo výrobnej, priemyselnej, ale i komunálnej sfére prináša so sebou tiež ako sprievodný jav produkciu značných objemov rôzne znečistených vôd. Pre subjekty znečisťujúce vodu zo zákona vyplýva povinnosť túto vodu pred jej vypustením do kanalizačného radu, recipientu, alebo do spodných vôd vyčistiť, alebo zabezpečiť jej vyčistenie na úroveň čistoty upravenej príslušnými legislatívnymi normami. Nezabezpečenie tejto povinnosti zo strany producentov znečistených vôd má za následok vážne postihy zo strany vodohospodárskych orgánov štátu počnúc vysokými pokutami, cez odňatie podnikateľských oprávnení až po osobnú trestnú zodpovednosť.

Výrobné, ale i iné podnikateľské subjekty využívajúce vodu vo svojich technologických procesoch i producenti znečistených priemyselných vôd zabezpečujú doposiaľ úpravu a čistenie svojich technologických a priemyselných vôd prevažne vlastnými investíciami, nakúpenými technológiami, vo vlastnej réžii, vlastnými prevádzkovými pracovníkmi. Táto činnosť ich v mnohých prípadoch neúmerne investične, prevádzkovo a časovo zaťažuje a odpútava od hlavného výrobného programu, je pre nich často drahá a neefektívna.

 Ak máte pocit, že i Vaša spoločnosť patrí do skupiny takto „postihnutých“ firiem a máte odvahu odpútať sa od pre Vás neefektívnych investícií a činností súvisiacich s permanentnou úpravou Vašej technologickej vody, alebo s čistením znečistených vôd produkovaných vo Vašich výrobných procesoch, môžete delegovať tieto povinnosti na našu spoločnosť.

Po podrobnej analýze Vašich dlhodobých potrieb, našich investičných, technologických a prevádzkových možností vypracujeme pre Vás podrobný prepočet nevyhnutných mesačných platieb za prenájom potrebných nami dodaných technologických zariadení a prevádzkových služieb. Navrhneme Vám tiež optimálny postup riešenia pre zabezpečenie :

Úpravy a čistenia Vašich technologických a znečistených priemyselných vôd na nami investovaných a dodaných zariadeniach s nami dodanou a realizovanou prevádzkovou obsluhou týchto zariadení.

Zabezpečíme pre Vás nasledujúce technológie a služby :

Dlhodobý prenájom technologických zariadení a prevádzku služieb ich obsluhy dodávateľským spôsobom

Príklad zariadení : zmäkčovače, stĺpcové filtre a pod.

Príklad zariadení : Kompaktné čistiarne priemyselných vôd

Úprava a predčistenie technologických vôd

Čistenie a recyklácia priemyselných vôd

bullet

 Filtrácia nerozpustených zložiek z vody

bullet

Zmäkčovanie – odstraňovanie tvrdosti vody

bullet

Odstránenie piesku, blata a odkalenie vody

bullet

Odstránenie železa a horčíka z vody

bullet

Odstránenie prebytočného chlóru z vody

bullet

Denitrifikácia, odstránenie dusičnanov z vody

bullet

Neutralizácia, zvýšenie pH kyslosti a tvrdosti

bullet

Úprava vody dávkovaním chemikálií

bullet

Ochrana zariad. pred inkrustáciou a koróziou

bullet

Priemyselná reverzná osmóza

bullet

Sterilizácia vody UV žiarením

bullet

Predčistenie-pred čistením v biologických ČOV

bulletObsahujúcich neemulgované/emulgované RL
bulletObsahujúcich neemulgované/emulgované tuky
bulletZ priemyselného odmasťovania
bulletDispergov. tuhými časticami a ťažkými kovmi
bulletS obsahom farieb z lakovní a striekacích boxov
bulletZ galvanizovní a fosfátovania
bulletZo spaľovní odpadov a chemických prevádzok
bulletZo sklárskych prevádzok  výroby a opracovania
bulletS vysokým obsahom BSK5 a CHSKcr
bulletZ poľnohospodárstva a spracujúceho priemyslu
bulletSedimentačné a skladovacie nádrže, zásobníky
bulletDočistenie v biologických čistiarňach odp. vôd

Informácie o možnostiach dlhodobého prenájmu technológií a ich prevádzkovania dodávateľským spôsobom Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o možnostiach prenájmu a prevádzky vodo-technológií
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach prenájmu a prevádzky
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34