Technológie a služby

Úprava pitnej/úžitkovej vody a čistenie splaškových vôd

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Úprava pitnej - úžitkovej vody a čistenie splaškových vôd dodávateľským spôsobom

Subjekty podnikajúce v rôznych odvetviach spoločenského života (výrobné i nevýrobné organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti obytných a spoločenských objektov, hotely, penzióny, zariadenia cestovného ruchu a pod.) pri prevádzke svojich zariadení používajú vodu pre pitné a úžitkové účely ako nevyhnutnú súčasť prevádzky svojich budov a zariadení. Na vodu sú kladené vysoké nároky z hľadiska jej čistoty, biologickej a chemickej nezávadnosti. V prípadoch, kedy tieto zariadenia nie je možné napojiť na verejnú vodovodnú sieť, je používaná často voda z rôznych miestnych zdrojov, ktorá nespĺňa legislatívou upravené kritériá hygienickej nezávadnosti a je potrebné ju pred vstupom do použitia upravovať. (čistiť, filtrovať, zmäkčovať, odlúčiť chemické prímesi, ropné látky a pod.).

Prevádzka vyššie uvedených zariadení prináša so sebou tiež produkciu značných objemov splaškových odpadových vôd, ktoré je v prípade, ak objekty nie je možné napojiť na verejnú kanalizačnú sieť nevyhnutné pred vypúšťaním do recipientu, alebo do spodných vôd vyčistiť na úroveň čistoty upravenej príslušnými legislatívnymi normami. Nezabezpečenie tejto povinnosti zo strany producentov znečistených vôd má za následok vážne postihy zo strany vodohospodárskych orgánov štátu počnúc vysokými pokutami, cez odňatie podnikateľských oprávnení až po osobnú trestnú zodpovednosť.

Podnikateľské subjekty využívajúce vodu pre pitné a úžitkové účely vo svojich prevádzkach a súčasne producenti znečistených splaškových odpadových vôd zabezpečujú doposiaľ úpravu a čistenie vody (ak nie sú napojení na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť) prevažne vlastnými investíciami, nakúpenými technológiami, vo vlastnej réžii, vlastnými prevádzkovými pracovníkmi. Táto činnosť ich v mnohých prípadoch neúmerne investične, prevádzkovo a časovo zaťažuje a odpútava od hlavného predmetu podnikania, je pre nich často náročná, drahá a neefektívna.

 Ak i Vaša firma, spoločnosť, spoločenstvo, združenie a pod. je prevádzkovateľom objektov, hotelov, zariadení turistického ruchu a pod., ktoré nie je možné napojiť na verejný vodovod, alebo na kanalizačnú sieť,  máte možnosť odpútať sa od pre Vás neefektívnych investícií a činností súvisiacich s permanentnou úpravou Vašej vody, alebo s čistením splaškových odpadových vôd produkovaných vo Vašich zariadeniach, môžete delegovať tieto povinnosti na našu spoločnosť.

Po podrobnej analýze Vašich dlhodobých potrieb, našich investičných, technologických a prevádzkových možností vypracujeme pre Vás podrobný prepočet nevyhnutných mesačných platieb za prenájom potrebných nami dodaných technologických zariadení a prevádzkových služieb. Navrhneme Vám tiež optimálny postup riešenia pre zabezpečenie :

Úpravy pitnej - úžitkovej vody a čistenia Vašich znečistených splaškových odpadových vôd na nami investovaných a dodaných zariadeniach s nami dodanou a realizovanou prevádzkovou obsluhou týchto zariadení.

Zabezpečíme pre Vás nasledujúce technológie a služby :

Dlhodobý prenájom technologických zariadení a prevádzku služieb ich obsluhy dodávateľským spôsobom

 Zariadenia na úpravu vody

Čistiareň odpad.vôd SC 200

Úprava pitnej a úžitkovej vody

Čistenie splaškových odpadových vôd

bullet

Filtráciou nerozpustených zložiek z vody

bullet

Zmäkčovaním – odstraňovaním tvrdosti vody

bullet

Odstránením piesku, blata a odkalením vody

bullet

Odstránením železa a horčíka z vody

bullet

Odstránením prebytočného chlóru z vody

bullet

Denitrifikáciou, odstránením dusičnanov z vody

bullet

Neutralizáciou, zvýšením pH kyslosti a tvrdosti

bullet

Úpravou vody dávkovaním chemikálií

bullet

Ochranou zariad. pred inkrustáciou a koróziou

bullet

Sterilizáciou vody UV žiarením

bullet Vyčistenie splaškových odpadových vôd na úroveň čistoty stanovenú zákonom a ich odvedenie do recipientu, alebo do odložia

Informácie o možnostiach úpravy pitnej vody a čistenia splaškových odpadových vôd dodávateľským spôsobom Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o možnostiach riešenia úpravy a čistenia vody dodávateľským spôsobom
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky týchto služieb
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34