Technológie a služby

Dažďové vody a vsakovanie

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Využitie dažďových vôd a ich vsakovanie

    Vážnym problémom vodohospodárskej praxe sa v poslednom období javí potreba využitia a odvedenia dažďových vôd. Ich využitie je vhodné a ekonomicky výhodné v súvislosti so stále sa zvyšujúcimi cenami vody a cenami stočného. Odvedenie nadbytočného množstva dažďovej vody z veľkých plôch striech obytných, obchodných, či priemyselných budov je problémom nie len z dôvodu vysokej ceny stočného, ale i technickým. Návaly dažďa, prudké búrky a lejaky zahlcujú dažďovou vodou kanalizačné siete a preto často ani nie je technicky možné nadbytočnú vodu odviesť z veľkých plôch do týchto sietí. Táto sekcia sa zaoberá týmito technológiami a zariadeniami.

Legislatíva a pomoc

Zákon 364/2004 o vodách a zmene zák...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
Nar.vlády SR 296/2005 kvalitat. ciele a limit. hodnoty vôd

Všeobecné informácie o dažďových vodách

Ponuka odb. pomoci pri vypracovaní projektov čist. vôd Využitie dažďovej vody v rodinných domoch a domácnostiach
  Filtrácia dažďovej vody - filtre na dažďovú vodu a ich využitie
Využitie dažďových vôd a ich vsakovanie Výrobky pre využitie a vsakovanie dažďových vôd
Graf Sady pre využitie dažďovej vody v dome Diamant Podzem.nádrže na dažď vodu - zaťaž.2,2 ton
Graf Sady pre využitie dažďovej vody v záhrade Diam.Plus Podzem.nádrže na dažď vodu - zaťaž.8,0 ton
Herkul Sady pre využitie dažďovej vody v záhrade Herkules Nadzem. a podzem.nádrže na dažď vodu-nepoj.
Graf Vsakovacie systémy dažďových vôd  Diam.dop. Sady-moduly pre doplnenie nádrží Diamant
Krecht Vsakovacie systémy dažďových vôd  Diam.tech. Technické sady-moduly pre využ. dažď. vôd
Graf Vsakovacie systémy pre biologické ČOV 

Súvisiace technológie a produkty

Krecht Vsakovacie systémy pre biologické ČOV     

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technologického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34