Technológie a služby

GRAF-vsak

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Vsakovacie systémy pre malé, stredné i veľké objekty.

GRAF - vsakovací blok 300

    Zmyslom inštalácie vsakovacích blokov je odviesť dažďovú vodu zo striech budov a spevnených plôch do podložia v prípade, ak nie je k dispozícii dažďová kanalizácia, alebo znížiť zaťaženie kanalizačnej siete odvádzajúcej dažďovú vodu do centrálnej ČOV v prípade, ak neexistuje oddelená dažďová kanalizácia.

Vsakovacie bloky GRAF 300

Systém vsakovania

     Vsakovacie bloky umožňujú rýchlu nenáročnú inštaláciu bez použitia ťažkej techniky. Vďaka vysokej stabilite umožňujú pojazd nákladných vozidiel nad vsakovacím systémom. Projektovanú kapacitu je možné z jednotlivých blokov realizovať tak, že bloky možno zostaviť v radách vedľa seba, alebo nad sebou. Vsakovacie bloky zachytávajú dažďovú vodu až do 95 % svojho objemu, preto je potrebný  o 2/3 menší objem výkopov oproti rúrovým vsakovacím systémom. Výsledkom je úspora materiálu (piesok, štrk) a malá časová náročnosť na realizáciu projektu. Stavebnicový systém - bloky je možné zostavovať podľa potreby prostredníctvom rýchlospojok do rád, alebo stĺpcov. Tento systém je ideálny ako pre malé, tak i pre veľké projekty vsakovacích systémov.

Výhody systému : 

bullet

95 % využiteľný objem - vsakovací blok nahrádza bežnú vsakovaciu rúru so štrkovým obalom. Tým je potrebných menej výkopov, sú nižšie náklady na stavebné práce a obsypový materiál

bullet

rentabilita - vďaka dobrému pomeru cena/výkon je v porovnaní s výkopmi pre štandardné rúrové vsakovacie systémy možné ušetriť až 75 % nákladov na výkopové práce

bullet

variabilné dimenzovanie - vo forme do radu, alebo do bloku je možné bloky plošne inštalovať max. v piatich vrstvách. Vďaka praktickým rýchlospojkám je spájanie blokov veľmi jednoduché

bullet

úspora materiálu - objem jedného vsakovacieho bloku nahradí 37 metrov drenážnych rúr DN 100

bullet

jednoduchá inštalácia - je možná bez ťažkej techniky. Jeden vsakovací blok váži len 15 kg

bullet

malá konštrukčná výška - umožňuje použitie tiež pri vysokom stave spodnej vody, alebo v prípade kamenistého podložia

bullet

3-dimenzionálna prietokovosť - umožňuje trvalo vysoký vsakovací výkon.

 Technické informácie a cena vsakovacích blokov :

Vsakovací blok GRAF-300 s možnosťou pojazdu pre osobné/nákladné automobily (obj.č. 360016/360014)
bulletMenovitý objem : 300 litrov
bulletRozmery : 1200x600x420 mm
bulletPripojenia : 2x DN 125 + 2x DN 150
bulletČistý objem : 285 l (95 %)
bulletHmotnosť : 15 kg
bullet

Prekrytie zeminou : min 250 mm pri dopravnom zaťažení osobnými automobilmi, min 500 mm pri dopravnom zaťažení 30 t nákladnými automobilmi, min 800 mm pri dopravnom zaťažení 60 t nákladnými automobilmi (v tomto prípade použiteľné len pri nízkej frekvencii premávky)

bullet

Hĺbka inštalácie : spodná hrana v hĺbke max. 2000 - 2600 mm podľa dopravného zaťaženia

bullet

Zaťažiteľnosť : 10 t/m2 pri 800 mm zakrytí zeminou

bullet

Materiál : recyklovateľný PP

bullet

Farba : čierna

Cena pre osobné aut. obj.č. 360014:
bullet68,-  € bez DPH

Cena pre náklad. aut.obj.č. 360016:

bullet76,-  € bez DPH

 

Systémy na vsakovanie dažďovej vody zo striech rodinných domov

     Mnohí majitelia rodinných domov majú značné problémy s odvodom dažďových vôd zo striech svojich budov.  Predpisy EU nariaďujú, že povinnosťou stavebníkov je dažďové vody likvidovať priamo na vlastnom pozemku. Náhradnou možnosťou pre stavebníkov - ak existuje, je zaústenie vôd do verejnej dažďovej kanalizácie, ale za poplatok. Majiteľ, ktorý vypúšťa zrážkové dažďové vody zo strechy svojho rodinného domu do kanalizácie, je povinný platiť za odvádzané zrážkové vody stočné. Čiastka za stočné neustále rastie a bude rásť. Do vsakovacieho systému je možné odviesť i vyčistenú vodu z domovej biologickej čistiarne v prípade, ak nablízku nie je vhodný recipient. Určenie vhodnosti pôdy pre vsakovanie : TEST

     Pre stavebníka sa preto oplatí zriadiť si vlastný systém pre vsakovanie dažďovej vody do zeme.(spodných vôd).

Malý vsakovací systém pre rodinný dom

Vsakovanie dažďových vôd zo striech veľkoplošných priemyselných, administratívnych budov, spevnených plôch a parkovísk

     Vlastníci a správcovia priemyselných, alebo administratívnych budov stoja často pred problémom, čo s dažďovými vodami odvádzaných z pevných plôch - striech a parkovísk.
     Tieto vody môžu likvidovať buď vypúšťaním do vodných okov, alebo kanalizácie, alebo po predchádzajúcom predčistení ich môžu likvidovať na svojom pozemku vsakovaním.
     Miestne plošné vsakovanie môže výhodne nahradiť doterajšie odkanalizovanie územia. Pri narastajúcich dažďových úhrnoch pri prívalových dažďoch, kedy v priebehu pár minút naprší viac, ako celomesačné množstvo zrážok, môže toto riešenie znamenať pre obce a mestá podstatné uľahčenie.
     Keďže v rozvíjajúcich sa lokalitách zastavovanie ďalšieho územia znamená riešiť dimenzie jestvujúcich kanalizačných sietí, čo hrozí rozkopávkami komunikácií a investíciami do zväčšovania čističiek, je investícia do miestneho vsakovania pre investorov a existujúcu infraštruktúru dokonca veľkým odbremenením.
     Najnovšíe normy EÚ predpisujú stavebníkom dažďové vody likvidovať priamo na vlastnom pozemku vsakovaním. Pokiaľ terén neumožňuje vsakovanie, v EÚ platné predpisy nariaďujú vypúšťať dažďové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizácie jedine cez detenčnú nádrž.

Vsakovanie
Pri správnom vyčistení dažďových vôd - mechanickými filtrami, je možné dažďovú vodu vsakovať do podložia. Na Slovensku je možné vsakovať dažďovú vodu dokonca už aj z parkovísk - za predpokladu garantovaného vyčistenia dažďových vôd odlučovačmi oleja a ropných látok. Stavebník môže vlastným vsakovaním získať aj trvalé úspory za zníženie každoročných nákladov za stočné.
     Ponúkame riešenia, ktoré majú pre investora jednoznačné technické, hospodárske a ekonomické výhody.

Kompletizácia veľkoplošného vsakovacieho systému
Kompletizácia veľkoplošného vsakovacieho systému

Systém na detenciu - zadržiavanie dažďovej vody

     Stavebníci, ktorí potrebujú odviesť z veľkoplošných striech jednorazovo veľké množstvo dažďových vôd, môžu byť postavení pred problém nízkej kapacity dažďovej kanalizácie. Tento problém spravidla znamená zvýšené stavebné investície na zväčšenie priemerov kanalizačných sietí. Pre nich je určené zariadenie pre detenciu dažďových vôd. Detenčná nádrž počas dažďa najprv zachytí zo striech zvedené dažďové vody vo svojom akumulačnom priestore a potom ich pomaly vypúšťa do kanalizácie.
     Detenčná nádrž  je plastová nádrž vyhotovená z  vsakovacích blokov .
Sú to kvádre vyrobené z polypropylénu o objeme 300 litrov. Pomocou nich sa môže rýchlo poskladať ľubovoľne veľká plastová detenčná nádrž. Kvádre o rozmeroch 1,2 x 0,6 x 0,42 m a hmotnosti iba 15 kg je možné klásť až do 5 vrstiev na seba, pričom sa tvarovo spevňujú klipmi a plastovými čapmi. Využiteľnosť detenčného objemu je 95%. Detenčný zásobník musí byť umiestnený do zvarenej PE fólie, ktorá zabraňuje vnikaniu okolitej zeminy do zásobníka a naopak, tu zhromaždenej vody do okolitej zeminy. Montáž je ľahká a rýchla a ráta sa nie na týždne a dni, ale na hodiny. Materiál je nezávadný, recyklovateľný, s dlhou životnosťou.
Detenčný zásobník  zadrží pri silnom daždi dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch a pomocou škrtiaceho elementu, alebo pomocou čerpadla ju následne v časovo a objemovo kontrolovanom množstve vypúšťa do kanalizácie.
Detenčný zásobník je použiteľný všade tam, kde kvôli podmienkam pôdy, nie je možné vsakovanie a kde sú miestne kanalizačné siete a čističky preťažené.

Prínos detenčného systému
     1/ Úspory na budovanie novej kanalizácie. Kanalizačné potrubie sa môže navrhovať s podstatne menšiou dimenziou, ako je obvyklé.
     2./ Odpadnú náklady na zväčšenie kapacity existujúcej kanalizácie. Ak jestvujúca dažďová kanalizácia má už malú zvyškovú kapacitu, dobre navrhnutá detenčná nádrž (objem zásobníka, množstvo za minútu vypúšťanej zoškrtenej vody) umožní využiť aj túto nízku kapacitu a nie je potrebné investovať do zväčšenia dimenzie kanalizácie.
     3/ Úspory nahradením betónových detenčných zásobníkov . V prípade novostavieb znamená použitie plastovej detenčnej nádrže úspory oproti výstavbe doteraz používaných betónových systémov. Okrem zmenšenia objemu výkopových prácu, odpadá nutnosť dovozu ťažkých komponentov - štrku, cementu, ocele, šalovania.... Tak sa dosahuje nižšia cena na kubík objemu. Rýchlosť montáže je neporovnateľná.  Po osadení systému a následnom zahrnutí zeminou, je terén okamžite pojazdný vozidlami stavby !

Zakladanie detenčnej nádrže

Ukladanie vsakovacích blokov

Ukončenie - horná časť nádrže

  Kompletný návrh technického riešenia (podľa Vašich predstáv, požiadaviek, podmienok) a  obchodnú ponuku Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie informácií o vsakovacích systémoch
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a Priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne)
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 18. 09. 2012 10:58