Technológie a služby

Čerpacie stanice a.t.d.

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Vodohospodárske technológie a zariadenia - rôzne

    Vo vodohospodárskej praxi je veľmi často potrebné prečerpávať pitnú, splaškovú, či technologickú vodu. K tomu sú určené čerpacie šachty a čerpacie stanice konštruované tak, aby automaticky prečerpávali potrebné množstvá vody do vyšších úrovní. Tlakovo prečerpávanú vodu, alebo gravitačne tečúcu vodu je často potrebné zbaviť prímesí, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jej charakteristiku ako napríklad ropné látky, tuky a podobne. Množstvá pretečenej vody je potrebné tiež merať. Táto sekcia sa zaoberá týmito technológiami a zariadeniami.

Legislatíva a pomoc

 
Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Nariad.vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd  

Všeobecné informácie o vodo-zariadeniach

     

Čerpacie šachty a stanice na odpadovú vodu

 

Odlučovače ropných látok a lapače tukov

Sololift

Malé interiérové čerpacie stanice odpad. vody

  SOLAP Sorpčné odlučovače ropných látok
AS Pump Čerpacie šachty - kompaktné čerpacie stanice   AS Top Odlučovače ľahkých kvapalín (ropných látok)
Pump RD  Malé kompakt. čerpacie stanice pre rod.domy   Faku Lapače tukov pre kuchyne,jedálne,reštaurácie
A-Tech Kompaktné čerpacie stanice pre gravitačnú kan.      
A-Tech Kompaktné čerpacie stanice pre tlakovú kan.  

Súvisiace produkty

A-Tech Vodomerné šachty domové      
         

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bullet

Spracovanie návrhu riešenia, technologického projektu, aleboprojektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu

bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34