Technológie a služby

Detekcia a monitoring

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Detekcia, monitoring, meranie a analýza kvality vôd

    V tejto sekcii sa zaoberáme meraním., monitoringom a analýzou kvality vôd. Postupne dopĺňame zariadenia pre presné a jenoduché meranie, monitorovanie a analýzu.        

Legislatíva a pomoc

 
Zákon 364/2004 o vodách a zmene zákona...(vodný zákon)
Vyhláška MŽP SR č.556/2002 o vykon.niekt.ust. vodného zák.
Nariad.vlády SR 296/2005 kvalitatívne.ciele a limit.hodnoty vôd
Ponuka odbornej pomoci pri vypracovaní projektov čistenia vôd  

Všeobecné informácie o priemyselných vodách

     

Detekčné a monitorovacie zariadenia vôd

 

Meracie a analytické prístroje pre zisťovanie kvality vôd

Detectoil

Detekčný systém úniku ropných látok  

Analyzy

Meracie prístroje pre analýzy vody - GEL
         
     

Súvisiace produkty

         

FONHIT s.r.o. nie je len dodávateľom zariadení, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenia úpravy vody, t.j. široké spektrum výrobkov a riešení. 

 Optimálny rozsah dodávky

bulletSpracovanie návrhu riešenia, technologického projektu, prípadne projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu
bullet

Dodanie a montáž kompletnej technológie - formou dodávky technologickej časti diela

bullet

Uvedenie do prevádzky

bullet

Zaškolenie obsluhy

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34