Technológie a služby

Technické prehliadky

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Technicko-bezpečnostné prehliadky priemyselných čistiarní odpadových vôd

Pokiaľ chcete získať pravdivú informáciu o stave a prevádzke Vašej čistiarne priemyselných odpadových vôd, neutralizačnej stanice, prípadne iného zariadenia používaného na čistenie, úpravu, či recyklovanie priemyselnej vody a predísť nepríjemnostiam z dôvodu možnej havárie či mimoriadnej udalosti, objednajte si u nás TBP.

bullet

Kontrola technického stavu jednotlivých častí čistiacej (neutralizačnej) stanice.

bullet

Vyhodnotenie účinnosti zneškodňovania odpadových vôd podľa výsledkov chem. rozborov vo vzťahu k povolenej miere znečistenia.

bullet

Stav odvodnenia a konečnej likvidácie neutralizačného kalu.

bullet

Zabezpečenie prevádzky čističky kvalifikovanou obsluhou.

bullet

Bezpečnosť a hygiena práce.

bullet

Návrh technologických, stavebných a prevádzkových opatrení na odstránenie zistených závad.

Objednaním TBP Vašej čistiarne získate:

bullet

 Prehľad o všetkých problémoch spojených s jej prevádzkou.

bullet

Prehľad o možných príčinách vzniku mimoriadnych udalostí.

bullet

Návrh opatrení umožňujúcich po ich realizácii prevádzku v súlade s požiadavkami vodohospodárskych orgánov.

bullet

Možnosť objasnenia prípadných prevádzkových problémov vrátane informácie o možných spôsoboch ich riešenia.

Súčasne usporíte:

bullet

Čas Vašich pracovníkov.

bullet

Finančné prostriedky za úhradu prípadných sankcií vodoprávneho úradu.

Pripomíname, že TBP by mali byť vykonávane minimálne raz za päť rokov !

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach priemyselných vôd
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34