Technológie a služby

Školenia obsluhy

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Školenie pre obsluhu čistiarní

Každý človek môže svoju prácu vykonávať dobre iba vtedy, keď jej rozumie. Výnimkou nie je ani obsluha čistiarní priemyslových odpadových vôd. Ide o zodpovednú prácu, pri ktorej môže dôjsť nielen k ohrozeniu životného prostredia, ale v niektorých prípadoch aj životov ľudí.

Preškolenie obsluhy čistiarní odpadových vôd vykonávame len u odberateľov našich zariadení a systémov v rozsahu požadovanom príslušnými normami. Jeho súčasťou je najprv poskytnutie študijného materiálu pre zoznámenie sa školených pracovníkov s danou problematikou, nasleduje ich preškolenie v požadovanom rozsahu priamo na ich pracovisku vrátane zodpovedania prípadných otázok. Na záver sa vykoná preskúšanie pracovníkov formou písomného testu. V prípade úspešného vykonania skúšky pracovník získa "Potvrdenie o absolvovaní kurzu" s platnosťou 5 rokov. V prípade nezvládnutia testu sa musí preškolenie zopakovať. U školených pracovníkov sa predpokladá dostatočne dlhá prax.

Rozsah kurzu:

bullet

Právne predpisy.

bullet

Bezpečnosť a hygiena práce.

bullet

Technologické postupy zneškodňovania odpadových vôd.

bullet

Analytická kontrola prevádzky ČOV.

bullet

Typy zneškodňovacích zariadení.

bullet

Prevádzka ČOV (NS).

bullet

Prevádzkový poriadok.

bullet

Povinnosti obsluhovateľov ČOV

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach priemyselných vôd
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34