Technológie a služby

Príklady realizácií

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Príklady zaujímavých realizácií                 

1. Intenzifikácia prevádzky neutralizačnej stanice

Požiadavky zákazníka

bullet

Zvýšenie účinnosti čistenia neutralizačnej stanice

bullet

Zvýšenie výkonu neutralizačnej stanice na max. 40 m3/hod.

bullet

Realizácia dodávky "na kľúč" v dobe celozávodnej dovolenky (stavebné úpravy, dodávka a montáž zariadenia vrátane sprevádzkovania, zaškolenie obsluhy a spracovanie prevádzkového poriadku)

Princíp riešenia

Prietoková neutralizačná stanica pracuje nepretržite a používa na úpravu hodnoty pH vápenné mlieko. Boli vykonané úpravy v riešení dávkovania koncentrovaných odpadových vôd, inštalované zariadenie na prípravu a dávkovanie polymérneho flokulantu, upravené sedimentačné nádrže a inštalovaný gravitačný zahusťovač kalu.

Úpravami a doplnením technologického zariadenia bolo dosiahnuté požadované zvýšenie výkonu a účinnosti čistenia, bola odstránená väčšina prevádzkových problémov a znížili sa prevádzkové náklady.

     

2. Zvýšenie účinnosti neutralizačnej stanice

Požiadavky zákazníka

bulletNáhrada existujúceho finančne nákladného spôsobu dočistenia pomocou sorpcie (zníženia koncentrácie zinku).
bulletMinimálne zásahy do existujúceho technologického zariadenia.
bulletČo najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie.
bulletPrevádzková spoľahlivosť.

Princíp riešenia

Úprava prietokovej neutralizačnej stanice o max. výkone 12 m3/hod  bola vykonaná inštaláciou dvoch rozpúšťacích nádrží. Každá bola vybavená miešadlom a dávkovacím čerpadlom najmenšieho výkonu. Zníženie koncentrácie zinku bolo dosiahnuté jeho dovyzrážaním po ukončení neutralizačného zrážacieho postupu. Ako činidla boli použité bežne dostupné a lacné chemikálie.

Pri dávkovaní oboch chemikálií je potrebné dodržiavať ich vzájomný pomer. Účinnosť dočistenia (zníženie koncentrácie zinku) je závislá na dávkovanom množstve chemikálií a možno ju tak podľa potreby meniť. Obsluha čističky vykonáva pomocou súpravy mobilnej analytiky priebežnú kontrolu, získané výsledky korešpondujú s hodnotami stanovenými pri rozbore v akreditovanom laboratóriu. Zvýšenie koncentrácie rozpustených látok z dôvodu dočistenia je minimálne.

 

3. Zvýšenie účinnosti neutralizačnej stanice

Požiadavky zákazníka

bulletZníženie zbytkovej koncentrácie kovov vo vyčistenej vode.
bulletZníženie koncentrácie nerozpustených látok vo vyčistenej vode.
bulletMalé priestorové nároky.
bulletMinimálne nároky na obsluhu.

Princíp riešenia

Úprava odstavnej neutralizačnej stanice stredného výkonu bola vykonaná inštaláciou zariadenia umožňujúceho dočistenie zneutralizovanej vody prietokovým spôsobom. Tým bol dosiahnutý jeho požadovaný výkon pri malých priestorových nárokoch. Dávkovanými chemikáliami vyzrážané kovy sú vo forme vločiek kalu kontinuálne separované spoločne s jemnými podielmi neutralizačného kalu vo filtri s plávajúcou filtračnou vrstvou. Odsadená voda odteká do kanalizácie. Zariadenie je ovládané na základe výšky hladiny v akumulačnej nádrži zneutralizovanej vody.

Dočistenie umožnilo zníženie zbytkových koncentrácií celého spektra kovov prítomných v odpadovej vode, vypúšťaná odpadová voda už neobsahuje významné množstvo nerozpustených látok.

 

4. Čistenie odpadovej vody z linky zinkovania (dodávka "na kľúč" novej neutralizačnej stanice)

Požiadavky zákazníka

bulletVysoká účinnosť čistiaceho postupu.
bulletAutomatická prevádzka, minimálne nároky na obsluhu.
bulletTrojsmenná prevádzka v  zariadení.
bulletArchivácia meraných hodnôt pH a prietoku vyčistenej vody.
bulletKrátka dodacia lehota.
bulletMalé priestorové nároky.

Princíp riešenia

Na základe požadovaného výkonu čistiarne boli porovnané finančné (investičné a prevádzkové) a priestorové nároky riešení využívajúcich prietokový a odstavný spôsob čistenia. Ako optimálny bol vybraný prietokový spôsob, z dôvodu dosiahnutia čo najnižšej koncentrácie rozpustených látok bolo ako neutralizačne zrážacie činidlo zvolené vápenné mlieko. Na základe spracovanej projektovej dokumentácie bola po 6 týždňoch od podpisu zmluvy sprevádzkovaná nová neutralizačná stanica o max. výkone 48 m3/deň. Dodávka zariadenia bola realizovaná "na kľúč".

Čistiareň zneškodňuje odpadové vody s obsahom CrVI a vody alkalicko kyslé a je vybavená komfortnou riadiacou automatikou. Koncentrované odpadové vody sú riadene pripúšťané k vodám oplachovým, s ktorými sú spoločne zneškodňované. Koncentrácie kovov vo vyčistenej vode s veľkou rezervou spĺňajú požiadavky vodohospodárskych orgánov.

            

   

5. Čistenie odpadovej vody s veľkým obsahom komplexotvorných látok

Požiadavky zákazníka

bulletAutomatická prevádzka, minimálne nároky na obsluhu.
bulletSplnenie požiadaviek vodohospodárskych orgánov na zbytkovú koncentráciu kovov vo vyčistenej vode.

Princíp riešenia

Na základe minimálnych nárokov na obsluhu bol ako najvýhodnejší vybraný prietokový spôsob čistenia, z dôvodu dosiahnutia čo najnižšej koncentrácie rozpúšťaných látok bolo ako neutralizačne zrážacie činidlo zvolené vápenné mlieko. Odpadové vody vznikajúce hlavne pri omieľaní obsahujú nezvykle vysoké množstvo komplexotvorných látok. Preto mimo vlastného neutralizačne zrážacieho procesu boli použité aj ďalšie postupy umožňujúce zníženie koncentrácie hlavne niklu na požadovanú úroveň.

Zariadenie je vybavené komfortnou riadiacou automatikou má maximálny výkon 1 m3/hod. Koncentrácia niklu bola znížená na podstatne nižšiu hodnotu ako bolo požadované.

           

 

6. Čistenie odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe vodou riediteľných náterových hmôt  

Požiadavky zákazníka  

bulletMaximálna jednoduchosť čistiaceho postupu.
bulletAutomatická prevádzka.
bulletMalé priestorové nároky.
bulletMožnosť recirkulácie vyčistenej vody.
bulletZaistenie dodávky "na kľúč"

Princíp riešenia

Na základe požadovaného výkonu čistiarne bol zvolený odstavný spôsob čistenia. Zariadenie sa skladá z akumulačnej nádrže surovej vody, reakčnej nádrže, akumulačnej nádrže vyčistenej vody a kalolisu na odvodnenie vzniknutého kalu. Pri čistení je do odpadovej vody dávkované špeciálne činidlo, ktoré vyzráža zbytky náterovej hmoty. Odsadená voda sa môže znovu použiť na umývanie zariadenia, atď. Dodávka zariadenia bola realizovaná "na kľúč".

 

7. Čistenie odpadovej vody vznikajúca pri striebrení skla  

Požiadavky zákazníka  

bulletMaximálna jednoduchosť čistiaceho postupu, jednoduchá prevádzková kontrola.
bulletVyužitie existujúceho zariadenia.
bulletDosiahnutie požadovanej účinnosti zníženia koncentrácie striebra vo vyčistenej vode umožňujúce spoločné dočistenie so splaškovými vodami v BČOV.  

Princíp riešenia

Pri striebrení skla dochádza k produkcii odpadovej vody, ktorá okrem striebra obsahuje aj NH4+. Vzhľadom k tomu, že v rade prípadov dochádza k vypúšťaniu vyčistenej vody do recipientov s nízkym prietokom alebo do BČOV, bola hodnota požadovanej koncentrácie striebra vo vyčistenej vode v relácii s požadovanou pre pitnú vodu. Po rozsiahlych laboratórnych skúškach sa podarilo vhodný čistiaci postup nájsť a koncentráciu striebra znížiť.

Požiadavky zákazníka

bulletDosiahnutie požadovanej účinnosti zníženia koncentrácie striebra vo vyčistenej vode umožňujúce následné spoločné dočistenie so splaškovými vodami v BČOV.
bulletJednoduchosť čistiaceho postupu, jednoduchá prevádzková kontrola.
bulletMožnosť "vyťaženia" striebra z čistiarenského kalu.
bulletMalá priestorová náročnosť.
bulletAutomatická prevádzka.
bulletZaistenie dodávky "na kľúč".  

Princíp riešenia

Pri striebrení skla dochádza k produkcii odpadovej vody, ktorá okrem striebra obsahuje aj NH4+. Vzhľadom k požadovanej hodnote koncentrácie striebra vo vyčistenej vode bola úloha veľmi obtiažna. Po rozsiahlych laboratórnych skúškach sa podarilo vhodný čistiaci postup nájsť. Zariadenie používa odstavný spôsob čistenia a je vybavené komfortnou riadiacou automatikou. Dodávka bola realizovaná "na kľúč".

Dosiahnutá účinnosť čistenia

Zbytková koncentrácia striebra vo vyčistenej vode sa pohybuje pod 0,02 mg Ag/l pri znečistení surovej vody nad 100 mg Ag/l.

Finančné prostriedky získané regeneráciou striebra z čistiarenského kalu zaistia veľmi krátko návratnosť nadobúdacích investícií za čističku.

    

8. Dávkovanie vápenného mlieka  

Požiadavky zákazníka  

bulletPrevádzková spoľahlivosť.
bulletMinimálne nároky na údržbu.  

Princíp riešenia

Dávkovanie vápenného mlieka ako neutralizačne zrážacieho činidla prináša pre prevádzkovateľov čistiarní priemyselných odpadových vôd rad výhod, z ktorých najdôležitejšou sú zníženie koncentrácie rozpúšťaných látok a dobré sedimentačné a filtračné vlastnosti kalu. Vzhľadom k tomu, že sa vápenný hydrát dávkuje vo forme suspenzie, hrozí pri jeho doprave poškodenie čerpadiel (abrazivita) a zanášanie potrubia. Z týchto dôvodov je prevádzkovo spoľahlivé riešenie jeho dávkovania jeden z najdôležitejších predpokladov bezproblémovej prevádzky celej čističky. Naša firma používa podľa dávkovaného objemu prevádzkou vyskúšané tri riešenia:

bulletDo 50 l/hod. Na dávkovanie sa používa vzduchomembránové čerpadlo, potrubie je pravidelne automaticky preplachované.
bulletOd 50 do 120 l/hod. Dávkovanie sa vykonáva špeciálnym čerpadlom.
bulletOd 120 l vyššie. Vápenné mlieko je z akumulačnej nádrže trvalo čerpané potrubím, z ktorého je časť odpúšťaná do reakčnej nádrže, zbytok sa vracia do akumulačnej nádrže. Návrh celého cirkulačného systému sa realizuje pomocou špeciálneho programu, kde sa ako vstupné hodnoty zadávajú dávkované množstvá váp. mlieka, dĺžka a priemer potrubia, počet kolien, ...

  

 

9. Zneškodňovanie odpadovej vody vznikajúcej pri lúhovaní nábytku  

Požiadavky zákazníka  

bulletMinimálne nároky na obsluhu.
bulletVyužitie stávajúceho zariadenia.
bulletMožnosť recirkulácie vyčistenej vody.
bulletSplnenie požiadaviek vodohospod. orgánov na minimálne koncentrácie kovov (Pb, Zn, Cr, ...)  

Princíp riešenia

Pri lúhovaní starého nábytku dochádza k odstráneniu pôvodnej povrchovej úpravy. Odpadová voda (roztok NaOH) preto obsahuje chróm, olovo a zinok, ktoré je z nej potrebné pred vypustením odstrániť.
Vzhľadom k veľkosti produkcie odpadovej vody bol použitý odstavný spôsob čistenia. V jeho priebehu sú postupne dávkované činidlá, ktoré umožnia zníženie koncentrácie kovov, účinnosť je úmerná veľkosti dávky. Za predpokladu dodržania určených hodnôt pH a dávok činidiel je zaručená požadovaná účinnosť čistenia. Vzniknutý kal je odvodňovaný tlakovou filtráciou v kalolise.

 

10. Rekonštrukcia neutralizačnej stanice (dodávka "na kľúč")  

Požiadavky zákazníka  

bulletAutomatická prevádzka, minimálne nároky na obsluhu.
bulletJednosmenná prevádzka zariadenia.
bulletVysoká účinnosť zariadenia - dosiahnutie nízkych zbytkových koncentrácií kovov.
bulletZaistenie dodávky "na kľúč" vrátane vykonania stavebných úprav.
bulletArchivácia meraných hodnôt pH a prietoku vyčistenej vody.  

Princíp riešenia

Neutralizačná stanica je rozdelená na odstavnú a prietokovú časť. V prvej sa zneškodňujú odpadové vody vznikajúce pri povrchových úpravách, v druhej odpadové vody zo spŕch a umyvární s obsahom mosadzného prachu. Obe časti majú spoločné kalové hospodárstvo. Výkon odstavnej časti je 2 m3 na šaržu, výkon prietokovej časti je max. 2 m3/hod.

Neutralizačná stanica je vybavená komfortnou riadiacou automatikou. V odstavnej časti sa automaticky načerpá surová oplachová a koncentrovaná voda v nastavenom pomere do reakčnej nádrže, kde prebehne jej neutralizácia vápenným mliekom, nadávkovanie polymérneho flokulantu a sedimentácia neutralizačného kalu. Jediná činnosť vykonávaná obsluhou je zapnutie a vypnutie čerpadla na odčerpanie sedimentovaného kalu do gravitačného zahusťovača, všetko ostatní prebieha automaticky. V prietokovej časti je celá prevádzka riadená automaticky podľa výšky hladiny v akumulačnej nádrži vrátane regulácie nastavenej hodnoty prietoku (výkon NS) a pH, prepočtu aktuálneho výkonu všetkých dávkovacích čerpadiel činidiel podľa prietoku a nastavenej doby odčerpávania zvodnalého kalu z filtra s plávajúcou filtračnou náplňou.

Koncentrácie medi a zinku vo vyčistenej vypúšťanej vode sú nižšie ako 0,010 mg/l pri vstupnej koncentrácii 900 mg Cu/l a 400 mg Zn/l v surovej odpadovej vode vznikajúcej pri povrchových úpravách. Táto účinnosť bola dosiahnutá výhodným usporiadaním technologického zariadenia a čistiaceho postupu.

              

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

 

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34