Technológie a služby

Priemyselné čistiarne

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistiarne a zariadenia na čistenie a úpravu priemyselných vôd

    Čistiarne priemyselných odpadových vôd dodávame vždy ako individuálnu – špecificky navrhovanú dodávku, alebo dielo v rozsahu podľa optimálnej potreby zákazníka. Preto sú nami dodávané technologické zariadenia a ich usporiadanie vždy odlišné. V oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd uprednostňujeme individuálne riešenia pred typovými.

    V prípade požiadaviek na rekonštrukciu čistiarne priemyselných odpadových vôd realizujeme úpravu, doplnenie, alebo výmenu existujúcich zariadení.

    Naša spoločnosť môže použiť špeciálny software na výpočet parametrov technologického zariadenia na dávkovanie vápenného mlieka (nedochádza k zanášaniu potrubí, upchávaniu ventilov, usadzovaniu hydroxidu vápenatého v zásobnej nádrži) a na návrh parametrov lopatkových miešadiel reakčných a rozpúšťacích nádrží (rozmery miešadla, otáčky, vzdialenosť odo dna, rozmery narážok, príkon elektromotora, typ prevodovky a elektromotora). 

Optimálny rozsah dodávky

bullet

 Laboratórne preverenie účinnosti navrhnutého postupu čistenia u reprezentatívnej vzorky odpadovej vody, optimalizácia dávkovania činidiel.

bullet

Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu.

bullet

Dodanie a montáž technologického zariadenia.

bullet

Dodávka a montáž merania a regulácie vrátane elektroinštalácie.

bullet

Zaškolenie obsluhy.

bullet

Spracovanie prevádzkového poriadku.

bullet

Vyhodnotenie skušobnej prevádzky.

Obecná charakteristika čistiarní

Čistiarne sa podľa použitého spôsobu čistenia delia na odstavné a prietokové. Každý z oboch spôsobov má svoje prednosti a nevýhody. Výber sa preto vykoná na základe konkrétnych informácií o množstve a zložení odpadových vôd, použitom čistiacom postupe, priestorových možnostiach a úrovni automatizácie prevádzky.

Odstavný spôsob

Zneškodňovanie odpadovej vody sa realizuje diskontinuálne. Najčastejšie usporiadanie je také, kedy do jednej nádrže sa napúšťa surová odpadová voda, v druhej prebieha zneškodnenie odpadovej vody, z tretej sa vypúšťa vyčistená voda. Veľkosť objemu reakčných nádrží a ich počet musí byť navrhnutý tak, aby výkon zariadenia zodpovedal produkcii odpadovej vody. Každá z reakčných nádrží musí byť vybavená miešaním a prívodom potrebných chemikálií. Vzniknutý kal sa separuje buď priamo v reakčnej nádrži alebo v sedimentačnej nádrži.

Prednosťou tohoto spôsobu je možná variabilita zneškodňovacieho postupu v závislosti na zmenách zloženia odpadovej vody, nevýhodou vyššia prácnosť pre obsluhu.

Prietokový spôsob

Zneškodňovanie sa deje kontinuálne dávkovaním chemikálií pri súčasnom prítoku a odtoku odpadovej vody v zariadení. Pre dosiahnutie optimálnej účinnosti je potrebné, aby významne nekolísala koncentrácia znečistenia odpadovej vody a jej produkcia. Zneškodňovací postup možno dobre automatizovať.

Prednosťou tohoto spôsobu je dosiahnutie veľkého výkonu zariadenia pri jeho relatívne malej veľkosti.

Čistiaci postup

Použitý čistiaci postup sa navrhuje na základe charakteru znečistenia odpadovej vody, ktoré môže byť:

bullet

organickými látkami 

bullet

anorganickými látkami

bullet

kombináciou organických a anorganických látok

V niektorých prípadoch, ako napr. pri čistení odpadovej vody z umývania motorových vozidiel, je voľba čistiaceho postupu a použitého technologického zariadenia jednoduchá a závisí hlavne na veľkosti jej produkcie. Vo väčšine prípadov je ale potrebné čistiaci postup laboratórne popr. aj poloprevádzkovo vyskúšať a pre daný typ odpadovej vody navrhnúť vhodné technologické zariadenie. Čistiaci postup je možné v prípade potreby doplniť dočistením, ktoré umožňuje dosiahnutie extrémne nízkych zostatkových koncentrácií kovov, a to aj v prípade, že odpadová voda obsahuje komplexotvorné látky.

Technická špecifikácia čistiarní priemyselnej odpadovej vody

Ku každej čistiarni ponúkame dodávku riadiacej automatiky, ktorá sleduje a riadi prevádzku inštalovaného  technologického zariadenia. Jej súčasťou je samozrejme automatická regulácia hodnôt pH, popr. redox-potenciálu.

Pre každého zákazníka je vždy navrhnuté optimálne a preňho najvýhodnejšie riešenie usporiadania technologického zariadenia, ktoré umožňuje u použitého čistiaceho postupu dosiahnutie minimálnych zostatkových koncentrácií znečistenia vo vypúšťanej vyčistenej vode. Súčasťou čistiarní sú samozrejme aj typizované zariadenia, ako napr. čerpadlá, kalolisy, prevodovky, ... . Z tohto dôvodu majú nasledujúce špecifikácie iba informačný charakter.

Prietokové modulové čistiarne PMČ  

                           

  Popis: Čistiareň sa skladá z častí, ktoré zabezpečujú nasledujúce funkcie:

bullet

akumulácia jednotlivých druhov surovej odpadovej vody vrátane prípadného prečerpávania a dávkovania koncentrátov

bullet

zneškodnenie odpadovej vody (sústava miešaných reakčných nádrží, kde dochádza k homogenizácii dávkovaných chemikálií v odpadovej vode)

bullet

separácia kalu (usadzovacia nádrž)

bullet

kalové hospodárstvo (zahustenie a odvodnenie kalu)

bullet

príprava a dávkovanie chemikálií (rozpúšťacie alebo zásobné nádrže, dávkovacie čerpadlá)

bullet

 transport odpadovej vody (čerpadlá)

bullet

meranie a regulácia vrátane elektroinštalácie (riadiaca automatika)  

Zariadenie je vždy dodávané ako atypické podľa zloženia a rozdelenia odpadovej vody, požiadaviek vodoprávneho úradu na koncentrácie zostatkového znečistenia u sledovaných ukazovateľov znečistenia a priania zákazníka.

Prednosti zariadenia:

vysoká účinnosť čistiaceho postupu hlavne u vyhotovenia s dočistením (na základe prevádzkových skúseností sú zostatkové koncentrácie kovov vo vyčistenej vode menšie ako 0,1 mg/l, u niektorých kovov dosahujú stotín až tisícin miligramov v 1 litri)

bullet

malé rozmery vzhľadom k výkonu

bullet

automatická prevádzka s minimálnymi nárokmi na obsluhu

bullet

možnosť použitia vápenného mlieka (nízka koncentrácia rozpúšťaných látok) alebo hydroxidu sodného ako neutralizačne zrážacieho činidla

bullet

dosiahnutie vysokého obsahu sušiny v čistiarenskom kale po odvodnení v kalolise

bullet

celoplastové vyhotovenie zariadenia

bullet

malé priestorové nároky, vysoká spoľahlivosť

bullet

dodávka "na kľúč"

bullet

nízke prevádzkové náklady.

Možnosti aplikácií:

Zariadenie je vhodné hlavne pre:

bullet

čistenie odpadovej vody s obsahom kovov, napr. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníka, medi, kadmia, vznikajúcich pri povrchových úpravách materiálov, napr. v galvanizovniach

bullet

 čistenie odpadovej vody s obsahom nerozpustených látok (mechanické nečistoty) vo vznose (brúsenie kameňa, keramický priemysel, atď.)  

Odstavné modulové čistiarne OMČ  

          

Popis: Čistiareň sa skladá z častí, ktoré zabezpečujú nasledujúce funkcie:

bullet

akumulácia jednotlivých druhov surovej odpadovej vody vrátane prípadného prečerpávania a dávkovania koncentrátov

bullet

zneškodnenie odpadovej vody v reakčnej nádrži, kde dochádza k homogenizácii dávkovaných chemikálií v odpadovej vode

bullet

separácia kalu (usadzovacia nádrž)

bullet

kalové hospodárstvo (zahustenie a odvodnenie kalu)

bullet

príprava a dávkovanie chemikálií (rozpúšťacej alebo zásobnej nádrže, dávkovacie čerpadlá)

bullet

transport odpadovej vody (čerpadlá)   

bullet

meranie a regulácia vrátane elektroinštalácie (riadiaca automatika)  

Zariadenie je vždy dodávané ako atypické podľa zloženia a rozdelenia odpadovej vody, požiadaviek vodoprávneho úradu na koncentráciu zostatkového znečistenia u sledovaných ukazovateľov znečistenia a priania zákazníka.

  Prednosti zariadenia:  
bullet

  vysoká účinnosť čistiaceho postupu hlavne u vyhotovenia s dočistením (na základe prevádzkových skúseností sú zostatkové koncentrácie kovov vo vyčistenej vode menšie ako 0,1 mg/l, u niektorých kovov dosahujú stotín až tisícin miligramov v 1 litri)

bullet

 variabilnosť čistiaceho postupu

bullet

automatická prevádzka s minimálnymi nárokmi na obsluhu

bullet

možnosť použitia vápenného mlieka (nízka koncentrácia rozpustených látok) alebo hydroxidu sodného ako neutralizačne zrážacieho činidla

bullet

dosiahnutie vysokého obsahu sušiny v čistiarenskom kale po odvodnení v kalolise

bullet

celoplastové vyhotovenie zariadenia

bullet

malé priestorové nároky, vysoká spoľahlivosť

bullet

dodávka "na kľúč"

bullet

nízke prevádzkové náklady

Možnosti aplikácií:  

Zariadenie je vhodné hlavne pre nižšiu produkciu odpadovej vody.  

čistenie odpadovej vody s obsahom kovov, napr. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníka, medi, kadmia, vznikajúcich pri povrchových úpravách materiálov, napr. v galvanizovniach

bullet

čistenie odpadovej vody s obsahom nerozpustených látok (mechanické nečistoty) vo vznose (brúsenie kameňa, keramický priem., atď)

bullet

čistenie odpadovej vody vznikajúcej pri omieľaní

bullet

čistenie odpadovej vody vznikajúcej pri lúhovaní starého nábytku

bullet

čistenie odpadovej vody s obsahom vodou riediteľných náterových hmôt  

Nádrže  

    

Pri čistení odpadovej vody sa veľmi osvedčili miešané reakčné nádrže s kruhovým alebo štvorcovým pôdorysom. Použitím homogénneho PP sa dosahuje ich dlhá životnosť. Nádrže sú osadené lopatkovými miešadlami poháňanými elektromotorom s prevodovkou. Majú vysokú účinnosť miešania a nízku spotrebu elektrickej energie (napr. nádrž o objeme 4 m3 je miešaná miešadlom osadeným elektromotorom o max. príkone 0,5 kW).

Ponúkame dodávku nádrží vo vyhotovení s miešadlom alebo bez neho. Pevnostné výpočty dodávaných nádrží sú vykonané podľa nemeckej DVS 2205 na predpokladanú životnosť v dĺžke 120 mesiacov a je na ne poskytnutá záruka v dĺžke 18 mesiacov.

Riadiaca automatika (meranie a regulácia)

Riadiaca automatika je inštalovaná v hlavnom rozvádzači. Na jeho dverách je umiestnený čelný panel s fóliovou klávesnicou a LCD displejom, ktorý zobrazuje nastaviteľné parametre (časy, výšku hladiny, chybové hlásenia, atď.). Pomocou klávesnice sa jednotlivé uzly môžu ovládať aj ručne.  

Vedľa čelného panelu je umiestnený panel s technologickou schémou, ktorý obsluhu prehľadne informuje o stave technologického zariadenia (otvorenie/uzavretie ventilov, spustenie čerpadiel, stav hladinových snímačov, atď.).

Automatika je vybavená bohatou autodiagnostikou a vykonáva aj logické kontroly stavu ventilov, hladinových snímačov, tepelnej ochrany čerpadiel, atď. V prípade zistených nezrovnalostí informuje obsluhu chybovým hlásením na displeji. Systém archivuje v PC hodnotu pH a prietoku na výstupe z čistiarne.

   Riadenie    PC riadenie    PC riadenie     PC riadenie   PC riadenie
Riadiaca automatika umožňuje:
bullet

Nastavenie požadovaných hodnôt určených parametrov.

bullet

Možnosť plne automatického alebo ručného riadenia.

bullet

Signalizáciu závad a ich špecifikáciu.

bullet

Zobrazenie navolenej meranej hodnoty.

bullet

Akustickú signalizáciu prevádzkového alebo havarijného upozornenia.

bullet

Možnosť diaľkového sledovania na PC pomocou internetu alebo pomocou GSM modemu.  

V prípade požiadavky merania a registrácie určených parametrov, napr. hodnoty pH a prietoku vypúšťanej vyčistenej vody,  je súčasťou dodávky riadiacej automatiky špeciálny program PC, ktorý ďalej umožňuje aj ovládanie prevádzky celej neutralizačnej stanice a jeho sledovanie v reálnom čase aj spätne. Prepojenie PC s riadiacou automatikou je možné realizovať cez počítačovú sieť alebo pomocou modemu GSM.

Rekonštrukcia čistiarní

V prípade požiadavky rekonštrukcie danej čistiarne Vám ponúkame výmenu, úpravu alebo doplnenie existujúceho zariadenia vrátane spracovania projektovej dokumentácie a dodávky merania a regulácie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistiarňach priemyselných vôd
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34