Technológie a služby

Filtrácia

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Filtrácia

Kalolisy

Dokonalým odvodnením čistiarenského kalu dosiahnete zvýšenie obsahu sušiny. Budete prekvapení, akú úsporu finančných prostriedkov Vám prinesie zníženie obsahu vody o jednotky percent. Platíte totiž za hmotnosť a voda je pomerne ťažká...

Kalolisy je možné dodať formou kusovej dodávky alebo v rámci riešenia celého kalového hospodárstva. V prípade požiadavky modernizácie staršieho kalolisu sa vykoná jeho úprava, doplnenie alebo výmena nevyhovujúcich častí.

Odvodnenie suspenzie (kalu) je konečným stupňom umožňujúcim čo najvyššie zníženie obsahu vody v čistiarenskom kale a tým dosiahnutie jeho lepšej manipulovateľnosti. Namiesto v súčasnej dobe už nevyhovujúcich kalových polí sa používa strojné odvodnenie pracujúce na princípe tlakovej filtrácie cez látku zadržujúcu suspenziu. Výsledok filtrácie závisí na rade faktorov a jeho výsledok je vhodné vždy poloprevádzkovo vyskúšať. Najčastejšie používaným strojovým zariadením je kalolis.

Kalolis je diskontinuálne zariadenie. Filtrovaná suspenzia je pod tlakom dopravovaná do filtračných komôr kalolisu, ktoré sú tvorené hydraulicky stlačenými elementmi (doskami). Pevné podiely sú zachytávané na filtračných tkaninách umiestnených medzi jednotlivými doskami kalolisu a vytvárajú tzv. filtračný koláč. Nosná kvapalina (filtrát) prechádza filtračnými tkaninami a odteká drenážnymi kanálikmi do zberného systému. Po otvorení hydraulického uzáveru sú od seba oddialené elementy a koláč ručne alebo automaticky odstránený z vnútorných priestorov dosák. Po opätovnom zostavení filtračných elementov a prípadnom premytí filtračných tkanín sa celý filtračný cyklus opakuje. K jeho prednostiam patrí predovšetkým variabilnosť a s tým spojená možnosť prispôsobenia individuálnym požiadavkám prevádzkovateľa, vysoký stupeň separácie, bezpečná prevádzka, dlhá životnosť a malé priestorové nároky (tj. maximálna filtračná plocha na minimálnom priestore). Niektoré konštrukcie kalolisu umožňujú aj premývanie filtračného koláča alebo jeho dodatočné odvodňovanie pomocou stláčacích membrán alebo prefukovaním vzduchom.

Pri voľbe vhodného kalolisu je potrebné špecifikovať jeho:

bullet

materiálové vyhotovenie

bullet

veľkosť a počet filtračných elementov

bullet

hrúbku produkovaného filtračného koláča

bullet

stupeň automatizácie jednotlivých operácií

bullet

parametre plniaceho čerpadla

Hrúbka filtračného koláča sa v závislosti od charakteru filtrovanej suspenzie volí od 15 do 30 mm. Tlakový rozdiel filtrácie môže dosahovať hodnôt až 1,5 MPa.

K získaniu základných informácií o vlastnostiach suspenzie slúžia tzv. poloprevádzkové filtračné skúšky.

Poloprevádzkové filtračné skúšky

Vzhľadom k tomu, že každá suspenzia (kal) má iné filtračné vlastnosti (napr. dĺžka filtračného cyklu sa môže pohybovať od niekoľkých minút do niekoľkých hodín), je najdôležitejším krokom pri návrhu parametrov konkrétneho filtračného zariadenia vykonanie filtračnej skúšky. Máme k dispozícii mobilný poloprevádzkový kalolis, s pomocou ktorého možno u danej suspenzie zistiť s veľmi dobrou prenosnosťou na prevádzkové zariadenia všetky dôležité parametre priamo u producenta. Sú to:

bullet

dosažiteľný stupeň odvodnenia (obsah sušiny vo filtri. koláči)

bullet

optimálna hrúbka filtračného koláča

bullet

optimálny filtračný tlak

bullet

kapacita zariadenia pre danú suspenziu (kal)

bullet

vhodný druh filtračnej tkaniny

bullet

vhodný typ kalolisu a plniaceho zariadenia

Výsledky skúšky sú matematicky spracované pomocou špeciálneho softweru a stanovené základné parametre koláčovej filtrácie, ktoré sú základnými inžinierskymi veličinami s širokým rozsahom využiteľnosti pri návrhoch a výpočtoch tlakových filtrov.

Prínosy vykonania filtračnej skúšky:
bullet

 Výrazné finančné úspory pri návrhu plniaceho čerpadla a kalolisu (na základe vyhodnotenia  vykonanej filtračnej skúšky je možné zvoliť jeho najmenší pracovný tlak a výkon vyhovujúci Vašim požiadavkám na priebeh filtrácie, čo sa prejaví v jeho nižšej cene).

bullet

Výrazné finančné úspory pri likvidácii kalu (pokiaľ je odpad), dosiahnutie vysokého obsahu sušiny vo filtračnom koláči.

bullet

 Zníženie možnosti problémov pri prevádzkovom nasadení kalolisu.

Riešenie kalového hospodárstva Vám ponúkame v nasledujúcom rozsahu:

bullet

Navrhnutie predúpravy suspenzie (kalu) za účelom zlepšenia jeho filtračných vlastností vrátane výberu vhodného polymerného flokulantu.

bullet

Navrhnutie usporiadania a špecifikácia technologického zariadenia (sedimentačné nádrže, zahusťovače kalu, kalolisy, ...).

bullet

Spracovanie projektovej dokumentácie.

bullet

Dodávku, montáž a sprevádzkovanie zariadenia.

Podrobnejšie informácie na vyžiadanie - po definovaní konkrétnych požiadaviek

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o filtrácii priemyselných vôd kalolismi
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky filtračných zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34