Technológie a služby

Čistiace postupy

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Čistiace postupy najčastejšie využívané pri čistení vôd v priemysle

    Pri riešení čistenia priemyselnej odpadovej vody sa z dôvodu dosiahnutia jeho najvyššej účinnosti vykonáva jej rozdelenie podľa charakteru znečistenia a jeho koncentrácie, návrh čistiaceho postupu pre jednotlivé druhy, výber vhodného anorganického koagulantu, neutralizačného činidla a polymérneho flokulantu. Sú pri tom ďalej zohľadnené:

bullet

Požiadavky vodoprávneho úradu na maximálne prípustné koncentrácie sledovaných ukazovateľov znečistenia vo vyčistenej vode

bullet

Zloženie a množstvo odpadovej vody

bullet

Priestorové možnosti pre umiestnenie technológie čistenia a súvisiacich zariadení

        

    Návrh optimálneho čistiaceho postupu je základnou podmienkou dosiahnutia maximálnej účinnosti čistenia. Znečistenie priemyselných odpadových vôd je rozmanité a je závislé na charaktere látok používaných na pracoviskách ich vzniku. Jedná sa o látky, ktoré niekedy obsahujú i splaškové odpadové vody, ale vo väčšine prípadov sú to látky umelé, t. j. látky, ktoré sa v prírode voľne vo väčších koncentráciách nevyskytujú.

Organické znečistenie

    Prírodné organické látky, ako napríklad lipidy, sacharidy, proteíny, sú väčšinou biologicky rozložiteľné a preto sa vyjadruje len ich celková koncentrácia formou vhodného ukazovateľa, ako napríklad BSK5, CHSKCr. Len niektoré zlúčeniny významne pôsobiace na kvalitu životného prostredia sú sledované oddelene. Patria medzi ne extrahovateľné látky EL, ktoré sa ďalej delia na látky polárne PEL (napr. lipidy) a nepolárne NEL (skôr nazývané ako ropné látky a minerálne oleje). Ďalšou sledovanou skupinou sú povrchové aktívne látky PAL, ktoré spôsobujú výrazný pokles povrchového napätia. Sú prirodzeného pôvodu (mydlá), alebo umelo pripravené (tenzidy).

Anorganické látky

    Priemyselné odpadové vody obsahujú rôzne soli väčšinou disociované na kationty a anionty. Celkový obsah sa sleduje pomocou vhodných ukazovateľov znečistenia, ako napr. rozpustené látky, RAS (rozpustené anorganické soli). S ohľadom na pôsobenie vypúšťaných odpadových vôd je dôležitá i koncentrácia vodíkových iontov vyjadrovaná hodnotou pH. Oddelene je sledovaná koncentrácia dusíka a fosforu v rôznych formách. Z ekologického hľadiska sú veľmi dôležité kovy, ktorých koncentrácie v odpadových vodách sú zo strany vodohospodárskych orgánov sledované zvlášť pozorne.

V oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd sa sústreďujeme predovšetkým na čistenie vôd :

bullet

S obsahom kovov, napr. zinku, olova, niklu, chrómu, hliníku, medi, kadmia vznikajúcich napríklad pri povrchových úpravách kovov v galvanizovniach, ale i iných technologických prevádzkach a výrobniach. Dokážeme zabezpečiť požadovanú účinnosť i v prípade prítomnosti komplexotvorných látok

bullet

S obsahom ropných látok (napr. z odmasťovania a umývania motorových vozidiel a ich odstavných plôch, použité rezné emulzie, odpadové vody zo striekacích kabín s vodným odlučovaním)

bullet

S obsahom nerozpustných látok vznikajúcich pri mechanických úpravách materiálov, napr. omieľanie, brúsenie skla, opracovanie kameňa, v spaľovniach odpadov  a v odlučovačoch pevných látok

bullet

Vznikajúce pri málo rozšírených technológiách, napr. striebrenie skla, lúhovanie nábytku, výrobe a použití vodou riediteľných náterových hmôt, atď.

    V priebehu čistiaceho procesu sa z odpadovej vody odstraňujú v nej obsiahnuté znečistenia, napr. u rozpustených kovov vo forme málo rozpustných zlúčenín, ktoré sú súčasťou čistiarenského kalu.

    Čistiaci proces môže byť v prípade potreby doplnený dvojstupňovým dočistením (zrážanie, sorpcia) a vzhľadom k tomu, že sa vyznačuje extrémnou účinnosťou, je určený všade tam, kde sú mimoriadne prísne požiadavky vodohospodárskych orgánov na kvalitu vyčistenej vody.

Prednosti nami navrhovaných čistiacich postupov a procesov:

bullet

Vysoká účinnosť čistiaceho procesu umožňujúca dosiahnutie nízkych zvyškových koncentrácií sledovaných ukazovateľov, a to i v prípade prítomnosti komplexotvorných látok

bullet

Použitie bežne dostupných tuzemských činidiel. Použitím vápenného mlieka ako neutralizačno-zrážacieho činidla dosahujeme maximálne možného zníženia koncentrácie rozpustných látok pri veľmi priaznivých prevádzkových nákladoch

bullet

Možnosť automatickej regulácie čistiacich procesov bez potreby a vplyvu obsluhy

    Ak potrebujete riešiť konkrétny problém, v dotazníku špecifikujte Vašu situáciu, pomery a upresnite Vaše požiadavky. Navrhneme Vám riešenie, zabezpečíme jeho realizáciu, dodávku, záručný i pozáručný servis.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o čistení vôd v priemysle - v špecifikácii upresňujem problém
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky čistiacich zariadení
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34