Technológie a služby

Bazény - stavebná príprava

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Stavebná príprava pre realizáciu bazénu

Požiadavky na stavenú pripravenosť

Výkop stavebnej jamy Betonáž základovej dosky pod bazén Odizolovanie základovej dosky Osadenie a obmurovanie bazéna Osadenie bazéna
Bazén po osadení, obetónovaní a obsypaní Osadenie bazéna Osadenie bazéna so skimmerom Osadenie bazéna Osadenie bazéna

Zemné práce

Na osadenie bazénu je potrebné vykopať stavebnú jamu s príslušnými pôdorysnými rozmermi a vybetónovať podkladovú betónovú dosku s rovinnosťou ±3 mm (rozumie sa miestna nerovnosť aj celková vodorovnosť plochy).

Zemné práce možno realizovať ručne alebo mechanizovane. Pôdorysné rozmery jamy pre jednoduché osadenie bazénu musia byť väčšie oproti vonkajším rozmerom bazénu. Pri mechanizovanom hĺbení jamy pre kruhové a malé oválne bazény je výhodné boky dorovnať ručne, aby bol v každom smere priestor väčší iba o odporúčanú hodnotu, aby sa zbytočne nezväčšovalo množstvo kamenej drte alebo štrku potrebných na obsypanie bazénu.

Hĺbku výkopu je potrebné určiť podľa výšky a spôsobu osadenia bazénu. Podľa miesta zabudovania technologického zariadenia sa musí pripraviť výkop aj pre rozvody vody a v prípade že toto zariadenie nie je uložené v objekte, aj pre technologickú šachtu. Rozvody vody musia byť uložené v nezamŕzajúcej hĺbke.

Betonáž základovej dosky

Základová doska je nevyhnutná pre všetky typy bazénov dodávaných našou firmou. Pretože sa jedná o pomerne veľkú plochu a naviac je v mnohých prípadoch bazén budovaný na miestach násypu, treba túto dosku armovať betonárskou oceľou - sieťovina. Hrúbka betónovej dosky je 100-150 mm. (pozor na statiku podložia!)

Z dôvodu nebezpečenstva mechanického poškodenia bazénu o nerovný betón, treba dodržať rovinatosť tejto armovanej plochy ±3 mm v oboch smeroch. Ak sa táto podmienka nedodrží, nemôže dodávateľ poskytnúť na bazén záruku. Po montáži technológie je možné previesť obetónovanie bazénu.

Postup obvodovej betonáže

Do zvislých výstuh po obvode bazénu - v ktorých sú predvŕtané otvory s priemerom 10 mm, je potrebné prevliecť betonársku oceľ s priemerom 8-10 mm, čím sa bazén zafixuje do betónu. Betonársku oceľ doporučujeme prevliecť do výstuh v bazéne ešte pred jeho osadením do stavebnej jamy z dôvodov priestorových možností. Oceľové prúty môžu v určitých prípadoch uľahčiť manipuláciu s bazénom pri jeho ručnom vpúšťaní do stavebnej jamy.

Do bazénu sa napustí voda - max. 500 mm. Voda sa môže napustiť min. 24 h po dokončení montáže rozvodov.

Okolo bazénu sa prevedie obmurovanie alebo debnenie tak, aby hrúbka betónu predstavovala vrstvu cca 200 mm.

Pri obetónovaní bazénu je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zabezpečiť vnútorné rozopretie bazénu proti tlaku betónovej zmesi, napr. drevenými rozperami a pri súčasným napĺňaním bazénu vodou so zvyšovaním hladiny súbežne zdvíhať aj vrstvu betónovej obmurovky. Hladina vody by mala byť vždy úmerne vyššie ako vrstva betónu. Dôvodom je fixovanie nádrže na podkladovej betónovej doske - hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže na betónovej zmesi. Z týchto dôvodov treba prevádzať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami - min. v 3 etapách betónom B 10 so stuhnutou predchádzajúcou vrstvou. Treba použiť suchšiu betónovú zmes. Riedky betón by vyvíjal značný tlak na steny bazénu. Horný okraj bazénu treba rozoprieť podľa vnútorného rozmeru bazénu, napr. fošňami, alebo hranolmi.

V prípade ak je bazén vybavený vstupným schodiskom, musí byť v celom pôdoryse podbetónované. Pri bazénoch so skimmerom môže obvodová betonáž končiť na úrovni vodorovného lemu výztuhy na úrovni vodorovného lemu výztuhy.

Pri bazénoch s prepadom môže obvodová betonáž končiť na úrovni dna žľabu. Z dôvodov možného znečistenia je výhodné neusádzať do žľabu mriežku, príp. žľab pred betonážou zakryť.

Pri betonáži treba zvýšenú pozornosť venovať rozvodom vody (sacia vetva od skimmeru a zo spodného sania). Okolo rozvodov nemožno v žiadnom prípade použiť betón priamo z domiešavača!

Zasypanie rozvodov

Pred zásypom sa prevedie vodotesné pripojenie sacieho potrubia - skimmer a spodné sanie, prípadne sacia tryska vysávača a výtlačného potrubia k recirkulačným tryskám.

Rozvody vody - priestor medzi telesom bazénu a technologickou šachtou, prípadne miestom umiestnenia technológie treba uložiť do pieskového lôžka v nezamŕzajúcej hĺbke. Nad piesok doporučujeme umiestniť fóliu, ktorá upozorní na miesto uloženia potrubia pri ďalších výkopoch.

Obsypanie obetónovaného bazénu

Na obsypanie obetónovaného bazénu možno použiť zeminu z výkopu. Z dôvodov dlhého sadania však navrhujeme bazén obsypať jemnou kamennou drťou alebo štrkom, ktorý by sa mal naviac aj zhutniť. Po týchto úpravách môžeme začať s konečnými úpravami terénu okolo bazénu.

Podrobné informácie k stavebnej príprave pre výstavbu bazénu Vám dodáme po vyšpecifikovaní Vašej konkrétnej objednávky.

     Ceny bazénov a príslušenstva Vám poskytneme na základe špecifikácie Vašej požiadavky t.j. konkrétneho tvaru, typu, veľkosti, výšky, a kompletnej zostavy vybavenia včítane príslušenstva na vyžiadanie.

 Bazény a príslušenstvo k nim Vám môžeme dodať dvomi spôsobmi :

  1. Podľa Vášho špecifického výberu z katalógov ak uvediete v objednávke presné požiadavky na tvar, veľkosť, výšku a vybavenie. V takom prípade Vám objednaný tovar dodáme na základe Vašej písomnej objednávky v dohodnutom termíne dohodnutým spôsobom oproti plnej platbe. Inštaláciu a zabudovanie si zrealizujete v rámci Vašej réžie a možností.

  2. Ak dodávku bazénu prípadne i s prestrešením vyžadujete včítane návrhu technologického riešenia, dodávky, dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy, technológiu včítane uvedených služieb Vám dodáme po predbežnej konzultácii (prípadne obhliadke priamo na mieste budúcej inštalácie) po podpísaní zmluvy "Na dodávku technologickej časti diela". Komplexnej dodávke predchádza nami vypracovaná  technická a cenová ponuka a návrh zmluvy na dodávku technologickej časti diela, ktoré Vám zašleme v dohodnutom termíne. Cena za dielo, spôsob platby, termíny dodávky a záruky budú v takom prípade súčasťou zmluvy.

Informácie o možnostiach kompletnej dodávky bazénov i s prestrešením včítane dimenzovania, technologického návrhu a kompletnej montáže do pripravenej stavebnej časti Vám zašleme na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt

Žiadam o zaslanie podrobnejších informácií o bazénoch. Nižšie špecifikujem otázku.
Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky bazénov.
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34