Technológie a služby

Aquaplast

                                       Home Pýtajte sa Štruktúra stránok Dotazníky Kontakt                                     

 

Obchodné podmienky
Produkty
Prospekty
Technické informácie
Cenníky
Provízie
Spolupráca

Havarijný a zmluvný servis, zmluvná prevádzka vodozariadení., zneškodňovanie odpadov

 

Veľkokapacitné nádrže a zásobníky

    Pre potreby skladovania médií v chemickom a inom priemysle je vhodné použiť plastové veľkokapacitné zásobníky. Veľká tvarová, rozmerová a materiálová  variabilita umožňuje prispôsobenie riešenia konkrétnym podmienkam nasadenia. 

Základné členenie zásobníkov z hľadiska   vyhotovenia:

bullet

Stojaté

bullet

Ležaté

Stojaté zásobníky
Do tejto kategórie sú zaradené zásobníky,  ktorých hlavná os je vertikálna. Inštalujú sa na rovný základ, ak majú  rovne dno, resp. na nosníkoch (nohách) v prípade kužeľového dna.  Tvarové riešenie stojatých zásobníkov umožňuje rozdelenie do základných  skupín: 

bullet

valcové   -s  rovným dnom
                -s kužeľovým dnom

bullet

eliptické

bullet

pravouhlé

Valcový stojatý zásobník
Veľmi častou aplikáciou valcových  stojatých zásobníkov je skladové hospodárstvo chemických médií. Staticky najvýhodnejšia konštrukcia s vysokou tuhosťou a jednoduchosťou spĺňa aj tie najprísnejšie kritéria. 
Špeciálne dvojpláštové vyhotovenie nahrádza aj havarijnú nádrž. S ďalšími  doplnkami (miešadlá, čerpadlá, dávkovače suchých substrátov...) sa z nich stávajú plnohodnotné prípravné jednotky chemických  roztokov. Zásobník je vhodné inštalovať na rovnú základovú dosku.

Ležatý  pravouhlý zásobník:
Pravouhlé zásobníky efektívne využívajú zastavanú plochu, čo je zaujímavé hlavne pri osadení v objektoch. Vonkajšie výstuhy prispievajú k vysokej tuhosti a stabilite základovej škrupiny. Najčastejšie nasadenia sú v oblasti havarijného zabezpečenia napríklad v kombinácii valcový zásobník a pravouhlá havarijná nádrž. Ďalšie široké uplatnenie je v oblasti povrchových úprav, ako galvanizačné, neutralizačné, odmasťovacie vane...  

 

Výbava zásobníkov:

Kompletnosť zásobníkov je dosiahnutá až po doplnení o komponenty  zahrnuté pod pojmom výbava zásobníkov. K hlavným komponentom patria – prielezy, plniace armatúry, odkaľovacie armatúry, bezpečnostné  prepady, vodné uzávery, hladinozámky, manipulačné plošiny, rebríky, ohrev, čerpacia technika (odstredivé, membránové, vretenové čerpadlá), dávkovače sypkých hmôt, vibrátory, meranie fyzikálnych veličín (teplota, tlak, pH, redox, vodivosť, prietok). Všetky komponenty sú z vysokokvalitných  plastov.  

Násypky a silá

Často neoddeliteľnou súčasťou skladového hospodárstva sú násypky a silá. Používajú sa pre skladovanie sypkých médií (vápno, cement, kŕmne zmesy, granulátory...). Konštrukčne sú najčastejšie  riešené ako:

bullet

symetrický  kužeľ s prechodom do valca

bullet

nesymetrický kužeľ

bullet

symetrický ihlan s priechodom do kvádra

bullet

nesymetrický ihlan

bullet

kombinované

Materiálové vyhotovenie zásobníkov
 Materiál zásobníka je zvolený na základe chemickej a fyzikálnej  odolnosti pre príslušné médium. Zásobníky sú vyrábané z extrudovaných  a lisovaných dosiek, metódou zvárania. S ohľadom na  tento fakt sú všetky ponúkané materiály so zaručenou zvariteľnosťou.

Eliptický  stojatý zásobník:
Netypický  tvar eliptického stojatého zásobníka ma svoje opodstatnenie v malých  priestoroch, resp. v priestoroch so zníženou možnosťou manipulácie.  Ide o prípady bariér v objektoch (úzke dvere, podperné stĺpy...). Odporúčaná inštalácie je rovnaká  ako v prípade valcových zásobníkov – na rovnú základovú dosku. Pre úplné vyprázdnenie zásobníkov je vhodné základovú dosku zrealizovať prevýšenú o min. 100 mm s vybraním pre vypúšťací (odkaľovací)  ventil.

Stojatý zásobník  s kužeľovým dnom:
Kužeľové dno umožňuje dokonalé vyprázdňovanie zásobníka a hlavne odkalenie tuhých frakcií z roztokov. To je hlavným dôvodom aplikácií  v prípravných jednotkách (prípr. jednotky vápenného mlieka, sýtiče...). Možnosťou ľubovoľnej zmeny geometrie kužeľovej časti sa otvára možnosť použitia nádrží ako sedimentačné v čistiarňach a úpravniach vody.

Ležaté zásobníky:
Pre objekty, kde je limitujúcim faktorom stavebná výška,  je vhodné použiť zásobníky v ležatom vyhotovení. Do tejto kategórie sú zaradené zásobníky, ktorých hlavná os, resp. podstatná časť je osadená horizontálne. Obdobne ako stojaté môžu byť v troch základných vyhotoveniach:

bullet

valcové

bullet

eliptické

bullet

pravouhlé

Ležatý  valcový eliptický zásobník:
Pre médiá, ktoré sú charakteristické kryštalizáciou,  resp. sedimentáciou tuhých častíc, je tento tvar vhodný tým, že zlučuje akumuláciu s prirodzenou sedimentáciou. Pri kontinuálnom odbere dochádza z dnovej priehlbne k distribúcii aj tuhých  frakcií, alebo je možné ich odkalenie. Valcový resp. eliptický prierez nemá mŕtve zóny, ako je tomu pri pravouhlých nádržiach. Vypuklé čelá dodávajú tuhosť celej konštrukcii a odstraňujú nedostatky zaťaženia rovnej dosky.

Ponúkané  materiály:

bullet

PP       Polypropylén  Daplen, Topplen, PDWU

bullet

PE       Polyetylén  PEHD

bullet

PVC    Polyvinylchlorid PVC-U

bullet

PVDF  Polyvinyldenfluorid  SYGEF

bullet

ABS    Acrylnitril-butadien-styrol

Pre vyvložkovanie existujúcich nádrží odporúčame použiť fólie vo vyhotovení  PP, PE, PVDF. Z rovnakého materiálu ako zásobník sú i pripojené tvarovky, armatúry a celý potrubný systém.

Služby zákazníkom:
Vysoká variabilita tvarov a materiálov v kombinácii s výbavou Vám umožnia vytvoriť skladové hospodárstvo so systémom prípravy a dávkovania  najvyššej kvality. V rámci služieb zákazníkom a poradenstva Vám odporučíme optimálne riešenie podľa miestnych pomerov konkrétnej aplikácie. Počítačové modelovanie a statická analýza metódou konečných prvkov, v kombinácii so zvládnutou technológiou výroby, sú predpokladom dodávky technológie spĺňajúcej najprísnejšie  kritéria.

Podrobné informácie a návrhy aplikácií na vyžiadanie.

horizontal rule

Informácie

Označte predmet Vášho záujmu a vyplňte formulár pre spätný kontakt


Zaujímajú ma podrobnejšie informácie o podmienkach dodávky nádrží a zásobníkov
Žiadam o kontakt zástupcu Fonhit s.r.o.

Meno a priezvisko
Firma
Adresa
Špecifikujte otázku
E-mail (povinne) 
Telefón

horizontal rule

E- mail : pnf@fonhit.sk  
Copyright © 2002 Fonhit s.r.o.
Posledná úprava: 12. 06. 2012 16:34